PREDSTAVLJEN SUSTAV ZA PRIVATNO KOPIRANJE AUTORSKIH DJELA

 

 

 

Sustav ostvarivanja prava na naknadu za reproduciranje autorskog djela za privatno ili drugo vlastito korištenje predstavljen je u ponedjeljak 5. prosinca 2005. u Muzeju Mimara u organizaciji projekta CARDS 2001 - Prava intelektualnog vlasništva u RH – Autorsko i srodna prava kojeg financira Europska komisija.

 

Pravo na naknadu za reproduciranje (umnožavanje) autorskog djela za privatno ili drugo vlastito korištenje (tzv. sustav privatnog kopiranja) propisano je Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03), usklađenim sa pravnom stečevinom EU. Temeljem tog Zakona autori za djela za koja se, s obzirom na njihovu prirodu, može očekivati da će bez njihova odobrenja biti reproducirana (kopirana, umnožena) snimanjem na nosače zvuka, slike ili teksta za privatno ili drugo vlastito korištenje, imaju pravo na odgovarajuću naknadu od prodaje tehničkih uređaja i praznih nosača zvuka, slike ili teksta. Naknadu plaćaju proizvođači i uvoznici uređaja za tonsko i vizualno snimanje te proizvođači i uvoznici praznih nosača zvuka, slike ili teksta. Ovo pravo autori ostvaruju putem udruga za kolektivno ostvarivanje prava, koje utvrđuju odgovarajuću naknadu ugovorom s korisnicima predmeta zaštite.

 

Na skupu predstavljeni sustav privatnog kopiranja kojim bi se provela navedena zakonska odredba nastao je kroz suradnju udruga za zaštitu i ostvarivanje autorskih i srodnih prava u Hrvatskoj, stranih stručnjaka angažiranih na projektima CARDS, Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, europskih društava za zaštitu i ostvarivanje prava autora te Carinske uprave.

 

Predstavnici udruga za kolektivno ostvarenje prava prikazali su na skupu prijedlog cjenika naknada koji je sastavljen uz konzultacije sa suradnicima i nositeljima prava i koji se temelji na parametrima kao što su cijena nosača i uređaja na domaćem i europskom tržištu, standard stanovništva u Hrvatskoj, kao i odgovarajući naknade i iskustva drugih europskih zemalja.

 

Konačna visina naknada bit će određena temeljem odgovarajuće Zakonom propisane procedure.