SEMINAR O ULOZI CARINE U PODRUČJU PRAVA INTELEKTUALNOGA VLASNIŠTVA
   
  Seminar o ulozi carine u suzbijanju krivotvorina i plagijata održan je od 4. do 7. listopada 2005. u Zagrebu u okviru regionalnoga projekta CARDS o pravima industrijskog i intelektualnoga vlasništva, koji financira Europska unija , kojim upravlja Europska komisija a provodi Europski patenti ured u suradnji s partnerskim organizacijama. Seminar je organiziran u suradnji s Glavnom direkcijom Europske komisije za oporezivanje i Carinskom unijom (DGTAXUD) i Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske.
  Seminar je bio namijenjem carinskim službenicima, a sastojao se od praktičnih vježbi analize rizika u pogledu krivotvorina i plagijata, uvođenjem ponajbolje europske i međunarodne prakse na području carinskih prinudnih mjera i borbe protiv krivotvorina i plagijata. Sudionici pet zemalja programa CARDS imali su tijekm četverodnevnoga seminara priliku aktualizirati i razmijeniti vlastito znanje s kolegama iz Europske unije.
   
  Obuhvaćene su teme: razvoj pravnih propisa Europske zajednice, razvoj carinskih tehnika, provedba ciljnih tehnika u lukama, na državnim granicama i u zračnim lukama. Seminar je posebno osmišljen za praktično vježbanje, ilustraciju tehnika s primjerima iz prakse. Predstavnici velikih kompanija, poput BIC-a, Nike-a, Panasonic-a, Unilever-a, Adidas-a, Lacoste-a, pokazali su krivotvorene proizvode i dali tehničke informacije o tome kako razlikovati izvorne proizvode od krivotvorenih.
  Trećega dana seminar je bio radni. Tri skupine posjetite su različite lokacije – cestovnu carinsku ispostavu, morsku i zračnu luku, (carinjenje) predmeta u dolasku, u odlasku, u tranzitu, aviona, brodova, kamiona itd. Sudionici seminara imali su priliku za praktičnu primjenu tehnika koje su raspravili prethodnoga dana.
  Borba protiv krivotvorina i plagijata, bolja provedba prava intelektualnoga vlasništva smatra se jednim od glavnih prioriteta zaštite potrošača i funkcioniranja tržišnoga gospodarstva, što osigurava zakonsko okruženje inovacijama, razvoju, zapošljavanju i globalnoj konkurentnosti regije.