POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA PROŠIRENJE UČINAKA PRIZNATIH EUROPSKIH PATENATA U RH

 

 

 

Kao što je poznato, Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Europske patentne organizacije o suradnji na području patenata (Sporazum o suradnji i proširenju) stupio je na snagu 1. travnja 2004. godine. Iako Republika Hrvatska nije punopravna članica EPO-a, primjenom ovog Sporazuma europske prijave patenata i europski patenti priznati od strane EPO-a proširuju se na Republiku Hrvatsku i uživaju istu zaštitu kao nacionalni patenti priznati na temelju Zakona o patentu.

 

Po prvi puta podaci o zahtjevima za proširenje europskih prijava patenata na Republiku Hrvatsku objavljeni su u Hrvatskom glasniku intelektualnog vlasništva broj 3/2005 od 31. kolovoza 2005. godine. Od toga dana do danas ukupno je objavljeno 719 zahtjeva za proširenje. Po završetku procedure priznanja europskog patenta pred Europskim patentnim uredom nositelj europskog patenta može odlučiti proširiti učinke svog patenta i na našu republiku, temeljem zahtjeva za upis u registar patenata proširenog europskog patenta. Kako su u Zavod pristigli prvi takvi zahtjevi, u nastavku ovog teksta želimo Vas što jasnije i detaljnije uputiti u postupak podnošenja zahtjeva za proširenje učinaka priznatih europskih patenata u RH.

 

Dakle, u roku od 3 mjeseca od datuma objave podatka o priznavanju europskog patenta u službenom glasilu Europskog patentnog ureda (EPO BULLETIN), nositelj europskog patenta dužan je, učiniti sljedeće korake:

 

  •  dostaviti Zavodu zahtjev za upis proširenog europskog patenta u registar patenata - Zavod je u tu svrhu kreirao obrazac PE koji nije obvezatan, ali se preporuča radi sveukupnosti podataka o europskoj prijavi i patentu, potrebnih za daljnji tijek postupka; obrazac je prikazan u nastavku ovog teksta

 

  •  dostaviti Zavodu prijevod patentnog spisa europskog patenta na hrvatski jezik

 

  •  platiti objavu podatka o dostavljenom prijevodu europskog patenta (160,00 kn).

 

Ako Zavod provjerom ustanovi da su svi pobrojani koraci učinjeni, donosi rješenje o upisu proširenog europskog patenta u Registar patenata i objavljuje podatak o dostavljenom prijevodu tog patenta na hrvatski jezik u HGIV-u.

 

Što se pak tiče pristojbi za održavanje proširenih europskih patenata, one se plaćaju Zavodu za godine koje slijede nakon godine u kojoj je objavljen podatak o priznavanju europskog patenta u službenom glasilu EPO-a. To s toga što obaveza plaćanja održavanja europske prijave EPO-u, prema Europskoj patentnoj konvenciji, prestaje plaćanjem pristojbe za konkretnu godinu važenja patenta (ne kalendarsku!) u kojoj je objavljen podatak o priznanju europskog patenta.

 

Naglašava se da europski patent proizvodi pravne učinke i daje ista prava koja bi bila dana i nacionalnim patentom priznatim prema Zakonu o patentu od datuma objave podatka o njegovu priznavanju od strane EPO-a u službenom glasilu EPO-a.

 

Tijekom vremenskog perioda od 9 mjeseci, koji počinje teći od dana objave podatka o priznanju europskog patenta u službenom glasilu EPO-a, svatko može EPO-u podnijeti prigovor protiv priznanja patenta. Ako se u postupku povodom prigovora podnesenog EPO-u izmijene patentni zahtjevi, nositelj patenta mora u roku od 3 mjeseca od datuma na koji je objavljen podatak o odluci da europski patent ostane na snazi s izmijenjenim patentnim zahtjevima dostaviti Zavodu prijevod izmijenjenih patentnih zahtjeva na hrvatski jezik i platiti trošak objave u HGIV-u.

 

 

 

Jasminka Adamović, dipl. iur.

 

Načelnica Odjela za administrativno-pravne poslove

  Sektor za patente