3.2. Stanje tehnike

U članku 5. stavku 2. točki 3. POP-a navodi se da bi dio pod naslovom «Stanje tehnike» trebao sadržavati opis i analizu poznatih tehničkih rješenja koja su upotrijebljena za rješavanje odnosnog tehničkog problema i s kojima je podnositelj prijave upoznat. Osim toga, kroz analizu uočenih nedostataka, mogu se navesti loše strane tih rješenja.

Ovdje bi trebalo navesti stanje tehnike koje je podnositelju prijave poznato i koje bi moglo biti korisno za razumijevanje izuma i njegove veze s prethodnim stanjem tehnike. Poželjno je navesti podatke o dokumentima, osobito patentnim dokumentima koji odražavaju takvo stanje tehnike. To se osobito odnosi na stanje tehnike koje odgovara prvom dijelu ili dijelu koji se odnosi na «prethodno stanje tehnike» nezavisnog patentnog zahtjeva ili patentnih zahtjeva.

Naknadno prikupljeni podaci o prethodnom stanju tehnike – Trebalo bi se zahtijevati da se i upućivanja na dokumente koji su naknadno prikupljeni, npr. do prvog kontakta s ispitivačem, uključe u navode o stanju tehnike, kada je to potrebno radi stavljanja izuma u pravu perspektivu. Na primjer, dok bi izvorno podneseni opis prethodnog stanja tehnike mogao ostaviti dojam da je izumitelj razvio izum počevši od neke određene točke, citirani dokumenti mogli bi pokazati da su određene faze ili aspekti tog navodnog razvoja već poznati. U takvu bi slučaju ispitivač trebao zahtijevati upućivanje na te dokumente i kratak pregled relevantnih sadržaja. Naknadno uključenje takva kratkog pregleda u uvodni dio opisa nije u suprotnosti s člankom 33. ZOP-a u kojem se govori o nedopuštenom proširenju sadržaja. Takav kratak pregled nije ono što se naziva «dodani sadržaj». Upućivanja na prethodno stanje tehnike uključena nakon podnošenja prijave moraju sadržavati samo činjenice. Sve navodne prednosti izuma moraju, kada je potrebno, biti usklađene s prethodnim stanjem tehnike. Novi navodi o prednosti izuma dopušteni su, pod uvjetom da se tim navodima u opis ne uvodi sadržaj koji se ne bi mogao izvesti iz prijave kako je izvorno podnesena.

Ako se relevantno prethodno stanje tehnike sastoji od sadržaja druge prijave patenta podnesene u Republici Hrvatskoj iz članka 8. stavka 3. ZOP-a., činjenica da je taj dokument konfliktna prijava patenta podnesena u Republici Hrvatskoj trebala bi se izričito navesti, i na taj način izvijestiti javnost da taj dokument nije relevantan za pitanje inventivne razine.

Budući da se pretpostavlja da čitatelj ima opće znanje o stanju tehnike, ispitivač ne bi trebao zahtijevati od podnositelja prijave da uvrsti išta što bi po svojoj prirodi bilo rasprava ili izvješće o istraživanju ili objasnidbeni materijal što je moguće naći u udžbenicima ili je na drugi način dobro poznato. Isto tako, ispitivač ne bi trebao zahtijevati detaljan opis sadržaja citiranih dokumenata o prethodnom stanju tehnike. Dostatno je navesti razlog za uključenje reference. Nije potrebno navoditi više dokumenata koji upućuju na isto obilježje ili na isti aspekt prethodnog stanja tehnike. Potrebno je navesti upućivanje samo na dokument o najbližem prethodnom stanju tehnike. S druge strane, ispitivač neće uporno zahtijevati izbacivanje takva nepotrebnog sadržaja, osim ako je taj sadržaj jako opsežan.

Ispiši stranicu