4. Jasnoća i tumačenje patentnih zahtjeva

Jasnoća - Zahtjev da patentni zahtjevi moraju biti jasni odnosi se na pojedinačne patentne zahtjeve i na patentne zahtjeve u cjelini. Jasnoća patentnih zahtjeva od najveće je važnosti s obzirom na njihovu funkciju u definiranju predmeta za koji se zahtijeva zaštita. S obzirom na razlike u opsegu zaštite, koje se mogu pripisati različitim kategorijama patentnih zahtjeva, ispitivač bi morao osigurati da tekst patentnih zahtjeva ne dovodi u sumnju pitanje njihove kategorije.

Tumačenje - Svaki patentni zahtjev morao bi glasiti tako da riječi koje su u njemu upotrijebljene imaju značenje koje je uobičajeno u relevantnom području, osim ako je u opisu određenoj riječi izričitom definicijom ili na neki drugi način dano posebno značenje. Nadalje, ako se koristi takvo posebno značenje, ispitivač bi trebao, ako je to moguće, zahtijevati da se patentni zahtjev izmijeni tako da značenje bude jasno iz samog teksta patentnog zahtjeva. Osim toga, patentni zahtjev trebao bi se tumačiti tako da se pokuša shvatiti njegov tehnički smisao. Pri tom se može odstupiti od strogo doslovnog značenja teksta patentnih zahtjeva.

4.1. Neusklađenost između patentnih zahtjeva i opisa

4.2. Relativni izrazi; nejasni izrazi

4.3. Parametri

4.4. Pozivanje na opis/crteže; pozivne oznake

4.5. Negativna ograničenja; «disclaimeri»

4.6. Bitne karakteristika izuma

4.7. Funkcionalne karakteristike u patentnim zahtjevima

4.8. Patentni zahtjevi tipa «proizvod - pomoću - postupka»

4.9. «Uređaj/ Metoda za »

4.10. Upućivanje na upotrebu; patentni zahtjevi koji se odnose na upotrebu

Ispiši stranicu