1. Važnost ispravnog klasificiranja

Jako je važno da su objavljene prijave patenta podnesene u Republici Hrvatskoj (dokumenti HR A2) ispravno klasificirane. Ako to nisu, nije moguće provoditi pretraživanja dokumenata HR A2 u odnosnom području tehnike ili se barem osloniti na rezultate takvih pretraživanja. Takva su pretraživanja bitna za opseg zaštite, koji se priznaje novim hrvatskim patentima, i kao izvor tehničkih informacija.

Ispravna klasifikacija trebala bi omogućiti pouzdano pretraživanje prijava podnesenih u Republici Hrvatskoj, klasificiranih prema «Međunarodnoj klasifikaciji patenata».

Osim toga, potrebno je zajamčiti međunarodnu dosljednost u klasificiranju. Ispravna i potpuna klasifikacija od strane ispitivača u velikoj će im mjeri pomoći tijekom pretraživanja tih prijava kada, nakon podnošenja zahtjeva za ispitivanje, treba početi postupak pretraživanja i potpunog ispitivanja.

Ispiši stranicu