3.1. Temelj pretraživanja: patentni zahtjevi

Pretraživanje bi trebalo biti usmjereno na izum kako je definiran patentnim zahtjevima i kako se tumači s dužnim obzirom na opis i crteže (ako ih ima), budući da se time određuje opseg zaštite koji će proizlaziti iz patenta, ako bude priznat.

(i) Tumačenje patentnih zahtjeva – S jedne strane, pretraživanje se ne bi trebalo ograničiti na doslovan tekst patentnih zahtjeva, ali se, druge strane, ne bi trebalo proširivati i obuhvaćati sve što bi za stručnu osobu u određenom području proizlazilo iz razmatranja opisa i crteža.

Cilj pretraživanja jest otkriti prethodno stanje tehnike koje je relevantno za utvrđivanje novosti i/ili inventivne razine. Pretraživanje bi trebalo biti usmjereno na ono što se čini da su bitne karakteristike izuma uzimajući u obzir sve promjene u pogledu (objektivnog) tehničkog problema na kojem se temelji izum, do kojih je moglo doći tijekom pretraživanja.

Pri tumačenju patentnih zahtjeva za potrebe pretraživanja, pretraživanjem će se uzeti u obzir i prethodno stanje tehnike koje sadržava tehničke karakteristike koje su poznati ekvivalenti tehničkih karakteristika izuma za koji se zahtijeva zaštita, a koje bi mogle dovesti u pitanje inventivnu razinu.

Primjer: Ako je u patentnom zahtjevu navedena kabelska pričvrsnica koja ima određenu konstrukciju, pretraživanje bi trebalo obuhvatiti cijev i slične pričvrsnice, koje bi mogle imati navedenu konstrukciju.

Slično tome, ako je patentni zahtjev usmjeren na proizvod koji se sastoji od više dijelova koji su definirani njihovom funkcijom ili strukturom i ako se u patentnom zahtjevu navodi da su određeni dijelovi zavareni, pretraživanjem bi se trebale obuhvatiti i ekvivalentne metode spajanja, kao npr. lijepljenje ili spajanje zakovicama, osim ako je jasno da takvo zavarivanje ima određene prednosti koje su potrebne za izum.

(ii) Predviđanje (uzimanje u obzir) mogućih izmjena patentnih zahtjeva – U načelu, i ako je to moguće i razumno, pretraživanjem bi se trebao obuhvatiti cijeli predmet zaštite na koji se odnose patentni zahtjevi ili na koji bi bilo razumno očekivati da će se ti zahtjevi odnositi nakon njihove izmjene.

Primjer: Kada prijava koja se odnosi na strujni krug sadržava jedan ili više patentnih zahtjeva koji su usmjereni samo na funkciju i način rada, a opis i crteži sadržavaju primjer za detaljizirani ne-trivijalni tranzistorski krug, pretraživanjem se mora obuhvatiti taj krug.

Međutim, zbog ekonomičnosti, potrebno je primijeniti određena ograničenja, na primjer, kada je patentni zahtjev opširan i kada sadržava velik broj primjera te kada nije moguće predvidjeti predmet izmijenjenih patentnih zahtjeva.

Ispiši stranicu