3.3. Nezavisni i zavisni patentni zahtjevi

(i) Općenito – Pretraživanje koje se provodi u dijelovima dokumentacije koja se pregledava u odnosu na nezavisan patentni zahtjev ili nezavisne patentne zahtjeve mora uključivati sve zavisne patentne zahtjeve. Zavisni patentni zahtjevi trebali bi se tumačiti tako kao da su ograničeni svim karakteristikama patentnog zahtjeva o kojem zavise ili patentnih zahtjeva o kojima zavise. Prema tome, kada je predmet zaštite nezavisnog patentnog zahtjeva nov i predmet zaštite zavisnih patentnih zahtjeva je nov. Kada rezultat pretraživanja pokaže da patentibilost nezavisnog patentnog zahtjeva nije upitna, nije potrebno provoditi daljnje pretraživanje ili citirati dokumente koji se odnose na predmet zaštite zavisnih patentnih zahtjeva kao takav.

Primjer:

U prijavi koja se odnosi na katodnu cijev za osciloskop, u kojoj je nezavisan patentni zahtjev usmjeren na određeno sredstvo duž ruba prednje strane cijevi za osvjetljavanje zaslona, a zavisan je patentni zahtjev usmjeren na određeni spoj između prednje strane i glavnog dijela cijevi, ispitivač bi trebao u dijelovima dokumentacije koju pregledava u svrhu pronalaženja sredstva za osvjetljavanje, tražiti i sredstvo za spajanje, bilo u kombinaciji sa sredstvom za osvjetljavanje, bilo sâmo. Ako rezultat takvog pretraživanja pokaže da patentibilnost sredstva za osvjetljenje nije upitna, ispitivač ne bi trebao u odnosu na sredstva za spajanje proširiti pretraživanje na druge dijelove dokumentacije, koji bi mogli sadržavati materijal koji je bitan ili koji je posebno predviđen za te spojeve.

Primjer:

Ako rezultat pretraživanja glede prijave koja se odnosi na farmaceutski sastav za liječenje infekcija nokta, pokaže da patentibilnost predmeta zaštite iz nezavisnog patentnog zahtjeva koji se odnosi na određene kombinacije aktivnih sastojaka nije upitna, nije potrebno nastaviti pretraživanje u odnosu na zavisne patentne zahtjeve koji se odnose, npr., na upotrebu određenog hlapljivog organskog otapala kao nosača u sastavu.

(ii) Pretraživanje u odnosu na zavisne patentne zahtjeve – Međutim, kada je patentibilnost predmeta zaštite nezavisnog patentnog zahtjeva upitna, potrebno je nastaviti pretraživanje drugih dijelova dokumentacije, npr. u jednoj dodatnoj klasifikacijskoj jedinici ili u više njih, kako bi se utvrdilo je li predmet zaštite zavisnog patentnog zahtjeva kao takav nov i ima li inventivnu razinu. Takvo posebno pretraživanje ne bi se trebalo provoditi u odnosu na karakteristike koje su beznačajne ili koje su općenito poznate u području tehnike. Međutim, ako se odmah dostupan priručnik ili drugi dokument koji pokazuje da je neka karakteristika općepoznata, trebalo bi ga citirati. Kada se u zavisnom patentnom zahtjevu navodi dodatna karakteristika (a ne dodatne pojedinosti o nekom elementu koji je već naveden u nezavisnom patentnom zahtjevu), zavisan patentni zahtjev mora se razmatrati u kombinaciji s karakteristikama iz nezavisnog patentnog zahtjeva i rješavati u skladu s tim.

(iii) Kombinacija elemenata u patentnom zahtjevu – Što se tiče patentnih zahtjeva karakteriziranih kombinacijom elemenata (npr. A, B i C), pretraživanje bi se trebalo usmjeriti na takvu kombinaciju. Međutim, pri pretraživanju klasifikacijskih jedinica u tu svrhu, pod-kombinacije, uključujući pojedine elemente (npr. AB, AC, BC i zasebno A, B i C) trebale bi se u tim jedinicama pretraživati istodobno. Pretraživanje tih dodatnih klasifikacijskih jedinica u svrhu pronalaženja bilo pod-kombinacije bilo pojedinih elemenata kombinacije trebalo bi se provesti samo onda ako je to potrebno radi utvrđivanja novosti elementa a u svrhu utvrđivanja inventivne razine kombinacije.

(iv) Različite kategorije – Kada prijava sadržava patentne zahtjeve različitih kategorija, svi patentni zahtjevi moraju biti uključeni u pretraživanje. Međutim, ako se patentni zahtjev koji se odnosi na proizvod jasno čini i novim i očitim, ispitivač ne bi trebao ulagati poseban napor u pronalaženje patentnih zahtjeva koji se odnose na postupak čija je neizbježna posljedica proizvodnja tog proizvoda ili upotreba tog proizvoda.

Kada prijava sadržava patentne zahtjeve samo jedne kategorije, bilo bi poželjno u pretraživanje uključiti i druge kategorije.

Primjer:

Općenito, može se može pretpostaviti da su u patentnom zahtjevu usmjerenom na kemijski postupak, osnovni proizvodi dio stanja tehnike i da se ne moraju pretraživati; poluproizvodi će se pretraživati samo onda ako su predmet jednog patentnog zahtjeva ili više njih; konačni se proizvodi uvijek moraju pretraživati, osim kada je očito da su poznati.

Ispiši stranicu