5. Izvješće o pretraživanju: Dio koji se odnosi na službeno priopćenje ispitivača

Nakon provedenog pretraživanja, ispitivač bi trebao između dokumenata koje je pronašao izabrati one dokumente koje će citirati u dijelu izvješća o pretraživanju koji se odnosi na službeno priopćenje ispitivača. Ovi bi dokumenti trebali uvijek uključivati najrelevantnije dokumente. Manje relevantni dokumenti trebali bi se citirati samo onda kada se odnose na aspekte ili na pojedinosti izuma za koji se zahtijeva zaštita, a koji nisu nađeni u dokumentima koji su već odabrani za citiranje. Ispitivač bi ih svakako trebao citirati u slučajevima dvojbe ili u graničnim slučajevima u odnosu na novost ili na inventivnu razinu, kako bi se to pitanje moglo bolje razmotriti tijekom daljnjih zavodskih radnji.

Ispitivač ne bi trebao citirati više dokumenata no što je to potrebno i prema tome, kada postoji više dokumenata iste relevantnosti, u izvješću o pretraživanju ne bi se trebalo citirati više od jednog dokumenta. Ako postoji više od jednog člana patentne familije, pretraživanjem se ne moraju pronaći svi članovi te familije niti se svi ti članovi moraju citirati u dijelu izvješća o pretraživanju koji se odnosi na službeno priopćenje ispitivača.

Ispitivač bi na kraju trebao pripremiti dio izvješća o pretraživanju koji se odnosi na njegovo službeno priopćenje. Identifikacija dokumenta citiranog u tom dijelu izvješća o pretraživanju trebala bi sadržavati tri elementa:

(a) kôd države

(b) kôd vrste dokumenta

(c) broj objave

Primjeri: HR P921355A A2, HR P950552 B1, DE 3225515 C

Brojevi patentnih zahtjeva za koje je dokument relevantan trebali bi biti navedeni u rubrici na desnoj strani.

Dio izvješća o pretraživanju koji je namijenjen službenom priopćenju ispitivača trebao bi sadržavati i pretražena područja te pregledane baze podataka. Trebalo bi navesti i moguće ograničenje predmeta pretraživanja, npr. u slučaju nedostatka jedinstva izuma ili u slučaju tehničke nejasnoće.

Ispiši stranicu