5. Namjera priznavanja patenta

Ako ispitivač smatra da prijava patenta podnesena u Republici Hrvatskoj udovoljava svim uvjetima za priznanje patenta, šalje se obavijest o namjeri priznavanja patenta u skladu s člankom 48. stavkom 2. ZOP-a. Ispitivač može obaviti manje ispravke koji se zahtijevaju Pravilnikom o patentu.

Zavod dostavlja podnositelju prijave tekst prijave na temelju kojeg namjerava priznati patent. Zavod poziva podnositelja prijave da podnese pisanu suglasnost na taj tekst u roku od 30 dana.

Ako podnositelj prijave pravodobno ne postupi u skladu s pozivom, Zavod postupa po službenoj dužnosti kao da je suglasnost podnesena – članak 48. stavak 3. ZOP-a.

Ako podnositelj prijave pravodobno dostavi Zavodu pisanu izjavu da nije suglasan s prijedlogom teksta, obvezan je navesti razloge i Zavodu dostaviti izmijenjeni tekst patentnih zahtjeva – članak 48. stavak 4. ZOP-a. Ako Zavod prihvati te razloge, donosi rješenje o priznanju patenta prema tekstu patentnih zahtjeva koje je predložio podnositelj prijave – članak 48. stavak 5. ZOP-a.

Ako se razlozi ne mogu prihvatiti, Zavod će o tome obavijestiti podnositelja prijave. Donosi rješenje o priznanju patenta prema konačnom tekstu patentnih zahtjeva kakav je dostavljen na suglasnost – članak 48. stavak 6. ZOP-a.

Rješenje o priznanju patenta donosi se pod uvjetom da su plaćene upravne pristojbe i troškovi upravnog postupka za tiskanje objave patenta, izdavanje isprave o patentu i izdavanje patentnog spisa – članak 48. stavak 7. ZOP-a i članak 16. ZOP-a.

Ispiši stranicu