Pretraživanje radi procjene povrede prava

Poslovni subjekti često znaju razviti vlastiti proizvod/postupak/primjenu i u želji da što prije ostvare povrat sredstava u razvoj i istraživanje jednostavno previde da je možda takav izum već zaštićen i da bi mogli povrijediti tuđa prava. Pretraživanje je u osnovi uže od pretraživanja radi procjene slobode nastupa na tržištu, jer se obično radi o konkretnom proizvodu s vrlo definiranim tehničkim karakteristikama.
Izvješće sadrži pregled važećih i potencijalnih prava (patenti i patentne prijave), čime se korisniku ukazuje na moguće povrede tuđih prava pri plasmanu predmetnog proizvoda na tržište.
Dokumenti se svrstavaju u dvije skupine: „patenti“ i „patentne prijave“.

Koristi za naručitelja:    

  • daje osnovu za procjenu povrijeđuje li proizvod, postupak i/ili primjena već postojeća prava,
  • daje inspiraciju za izmjenu vlastite kreacije kako bi se izbjegla povreda postojećih prava,
  • daje jasniju sliku o državama u kojima moguće postoji zaštita,
  • daje bitne informacije za odlučivanje o ulaganjima u razvoju i marketingu,

Osnovne karakteristike usluge:    

  • pretraživanje prema vrlo definiranom proizvodu/postupku/primjeni,
  • prosječno vrijeme isporuke izvješća: 30 dana,
  • cijena: prema stvarnim troškovima.