4.2.4 Generičnost znaka (čl. 5. st. 1. t. 4. Zakona)

Zavod neće registrirati znak kao žig ako se sastoji isključivo od oznaka ili podataka koji su postali uobičajeni u svakodnevnom govoru ili u dobroj vjeri i ustaljenoj trgovačkoj praksi.

Pojam 'isključivo' odnosi se na dodatne razlikovne elemente koje znak može sadržavati. Ukoliko ispitivač utvrdi da u znaku koji sadrži dodatne razlikovne elemente dominira generički pojam te da znak u cijelosti nema dostatan razlikovni karakter, znak će biti odbijen na temelju apsolutnog razloga nerazlikovnosti.

Generičkim pojmovima smatrat će se pojmovi kojima su trgovci ili javnost pridodali određeno značenje koje oni prvotno i u jezičnom smislu nisu imali. Takvim znakovima smatrat će se verbalni znakovi kao što su npr. NET za mrežu, slovo L za vozačku školu, ali i figurativni kao što su zvjezdice u odnosu na hotelijerske usluge. Ispitivač će u obzir uzeti i izraze iz stranih jezika koji se u izvornom obliku upotrebljavaju posebno kod novih tehnologija.

Pri ispitivanju prema ovom apsolutnom razlogu, ispitivač mora utvrditi da se radi o pojmu koji je generičan upravo u odnosu na proizvode i/ili usluge za koje se traži zaštita.

Za razliku od opisnosti kod koje je dovoljno utvrditi da se pojam može koristiti u trgovini, kod utvrđivanja generičnosti znaka, ispitivač mora utvrditi da je pojam u stvarnoj upotrebi u trgovini u odnosu na prijavljene proizvode i/ili usluge.

U procjeni generičnosti, ispitivač će u obzir uzeti trgovačku praksu u odnosu na krajnjeg potrošača, pogotovo kad se radi o proizvodima opće uporabe kao što su hrana ili pića. Ukoliko se radi o proizvodima na čiji izbor krajnji potrošač nema utjecaja, ispitivač će u obzir uzeti trgovačku praksu posrednika.

Kod znaka kod kojeg ispitivač utvrdi da se sastoji isključivo od generičkog pojma, neće se u obzir uzimati opisni karakter. Znak koji će Zavod odbiti na temelju apsolutnog razloga generičnosti, ne može istovremeno biti odbijen i na temelju apsolutnog razloga opisnosti (prema presudi ECJ-a u predmetu 'BRAVO', C-517/99).