4.2.3.2 Pojmovi iz odredbe

VRSTA

Ispitivač mora utvrditi da li znak označava same proizvode ili usluge, odnosno tip ili prirodu proizvoda ili usluga (primjerice verbalni znak Banka Zavod će odbiti u odnosu na financijske usluge, figurativni prikaz kruha bit će odbijen za kruh).

KVALITETA

Termine kojima se ističe kvaliteta proizvoda ili usluga - npr. izvrsno, super, ideal, ultra, najbolje, Zavod neće registrirati u odnosu na sve proizvode ili usluge, osim ako znak koji sadrži ovakve riječi nije razlikovan temeljem nekog dodatnog verbalnog ili figurativnog elementa. Kod složenica, ispitivač će procijeniti da li znak u cjelini odstupa od opisa kvalitete. Npr. složenica 'ULTRAPLUS' nema opisni karakter. U kombinaciji riječi ULTRA i PLUS nemaju nikakvo značenje, takva složenica ne ističe karakteristike niti kvalitetu proizvoda.

KOLIČINA

Ispitivač mora utvrditi da li se znak sastoji isključivo od oznaka količina uobičajenih u prodaji proizvoda, npr. jedna litra za pića, 100 (grama) za čokolade, itd. U odnosu na ovakve znakove Zavod će relevantnima za odbijanje smatrati samo oznake odnosno mjere koje se stvarno koriste u trgovini, a ne i mjere za koje se pretpostavlja da bi mogle označavati količinu.

NAMJENA

Ispitivanje mora biti provedeno u odnosu na podatke koji opisuju funkciju korištenja određenog proizvoda ili usluge. Sukladno mišljenju iz predmeta 'New Born Baby', C-498/01 navedeni pojam u odnosu na igračke nema direktni opisni karakter. Ovakav znak je, međutim, direktno opisan u odnosu na namjenu proizvoda (namjenom igračke smatra se činjenica da igračka može predstavljati novorođenu bebu), a time i u odnosu na igračke. Zavod će pojam koji opisuje proizvode također smatrati opisnim i za prateće proizvode koji opisuju njihovu namjenu. Znak 'New born baby' opisan je i u odnosu na dodatke igračkama (npr. odjeća i obuća za lutku) te će biti odbijen u odnosu na navedene proizvode.

VRIJEDNOST

Kod ispitivanja da li se znak sastoji od podataka koji označavaju vrijednost ispitivač procjenjuje vrijednost kao cijenu ili vrijednost proizvoda koja proizlazi iz nekih drugih karakteristika proizvoda. To su pojmovi kao što su 'extra', 'top', 'najjeftiniji', 'više za vaš novac', 'premium' itd. Znakove koji se sastoje od ovih pojmova samih za sebe ili u kombinaciji s drugim direktno opisnim pojmovima Zavod će odbiti.

ZEMLJOPISNO PODRIJETLO

Zavod će zemljopisne pojmove smatrati opisnima samo ako se u relevantnom dijelu javnosti povezuju sa proizvodima ili uslugama za koje se traži zaštita ili bi u budućnosti mogli biti korišteni kao oznaka zemljopisnog podrijetla za te proizvode i/ili usluge (prema presudi ECJ-a u spojenim predmetima 'Chiemsee', C-108/97 i C-109/97).

Pri ispitivanju opisnosti po ovom kriteriju ispitivač će utvrditi da li trenutno postoji veza zemljopisnog pojma i proizvoda ili usluga, odnosno procijeniti da li će ovakva veza moguće nastati u budućnosti. Pri tome ispitivač treba procijeniti da li je razumno očekivati da će javnost taj zemljopisni pojam doživjeti kao zemljopisno podrijetlo proizvoda i/ili usluga. Posebno će uzeti u obzir poznatost zemljopisnog pojma (smatra se da mala mjesta ili sela nisu poznata) u relevantnom dijelu javnosti, karakteristike tog područja kao i proizvoda i/ili usluge. Ako je zemljopisni pojam samo sugestivan ili fantastičan pojam, Zavod ga neće odbiti po ovom kriteriju. Npr. u slučaju čokolade MARS, nije razumno da će javnost ovaj pojam doživjeti kao zemljopisno podrijetlo. Isto tako npr. Sjeverni pol u odnosu na sladolede neće označavati zemljopisno podrijetlo.

Pri procjeni da li će javnost zemljopisni pojam povezati kao zemljopisno podrijetlo za proizvode ili usluge nije bitna reputacija pojma, već upravo činjenica da li će javnost stvoriti vezu zemljopisnog pojma i proizvoda i/ili usluga. Znakove kao što su Vode Kalnika ili Krčki sir, Zavod smatra opisnima te će navedeni znakovi biti odbijeni.

VRIJEME PROIZVODNJE PROIZVODA ILI KORIŠTENJA USLUGA

Znakovi koji se sastoje od podataka koji mogu označavati vrijeme pružanja usluga (npr. večernje vijesti, 24, 24/7) ili pak vrijeme proizvodnje određenih proizvoda Zavod će odbiti prema ovom apsolutnom razlogu.

DRUGE KARAKTERISTIKE PROIZVODA (ili usluga)

Lista karakteristika navedena u članku nije konačna. Znak koji se sastoji od podataka koji označavaju bilo koju drugu bitnu karakteristiku proizvoda ili usluge Zavod će odbiti na temelju ove odredbe. To može biti definicija ciljne skupine, tehničke karakteristike proizvoda koje se ne mogu svrstati u navedeno (npr. 'Bezolovni' za benzin itd).