3.3. Nezavisni i zavisni patentni zahtjevi

Sve prijave sadržavaju jedan «nezavisan» patentni zahtjev ili više njih koji se odnose na bitne karakteristike izuma. Iza svakog takva patentnog zahtjeva može slijediti jedan zavisan patentni zahtjev ili više njih u kojima se navode specifične karakteristike tog izuma. Vidi članak 6. stavak 5. POP-a. Jasno je da svaki patentni zahtjev koji se odnosi na neku specifičnu karakteristiku izuma mora sadržavati i bitne karakteristike izuma pa prema tome mora sadržavati sve karakteristike barem jednog nezavisnog patentnog zahtjeva.

(i) Definicija zavisnog patentnog zahtjeva – Svaki patentni zahtjev koji sadržava sve karakteristike nekog drugog patentnog zahtjeva, tj. sve karakteristike navedene u njegovom «dijelu koji se odnosi na prethodno stanje tehnike» i sve karakteristike navedene u njegovom «karakterizirajućem dijelu» naziva se «zavisnim patentnim zahtjevom».

Prema članku 6. stavku 6. POP-a, takav patentni zahtjev mora sadržavati, na početku, upućivanje na onaj drugi patentni zahtjev, čije sve karakteristike uključuje.

Budući da zavisan patentni zahtjev sam po sebi ne definira sve karakteristike predmeta izuma za koji se zahtijeva zaštita, u takvu zahtjevu izrazi kao što su «karakterističan po tome» ili «karakteriziran (naznačen) time» nisu potrebni, ali su bez obzira na to dopušteni. Patentni zahtjev koji definira daljnje pojedinosti izuma može uključivati sve karakteristike jednog drugog zavisnog patentnog zahtjeva i trebao bi tada upućivati natrag na taj patentni zahtjev. Također, u nekim slučajevima zavisan patentni zahtjev može definirati određenu karakteristiku ili određene karakteristike koje se na prikladan način mogu dodati više nego jednom prethodnom patentnom zahtjevu (nezavisnom ili zavisnom) ili više njih. Iz toga proizlazi da postoji nekoliko mogućnosti: zavisan patentni zahtjev može se pozivati na jedan ili na više nezavisnih patentnih zahtjeva, na jedan ili na više zavisnih patentnih zahtjeva ili i na nezavisne i zavisne patentne zahtjeve. Uobičajeno je da se zavisan patentni zahtjev poziva na patentne zahtjeve iste kategorije.

Primjer:

  1. Skretnički uređaj koji obuhvaća porivnu šipku …i spojnu napravu …naznačen time što su predviđena dva protu-valjka koji su … .
  2. Skretnički uređaj prema patentnom zahtjevu 1, naznačen time što je zadržni klin izveden kao helikoidna tlačna opruga i … .
  3. Skretnički uređaj prema patentnom zahtjevu 1 ili 2, naznačen time što … .
  4. Skretnički uređaj prema patentnom zahtjevu 3, naznačen time što je jedan … .

Formulacija zavisnosti patentnih zahtjeva mora biti jasna tako da je iz samog izričaja nedvojbeno na koje se kombinacije misli.

Redovno nisudopuštena «otvorena» nabrajanja kao što su:

  • «prema jednom ili više patentnih zahtjeva od 3 do 8»,
  • «prema barem jednom od prethodno navedenih patentnih zahtjeva»,
  • «prema patentnim zahtjevima 4, 6, 8 i/ili 7 do 9». 

Iz definicije «zavisnog patentnog zahtjeva» slijedi da se patentni zahtjev koji sadržava pozivanje na patentni zahtjev druge kategorije ne smatra zavisnim patentnim zahtjevom.

Primjer:

  • «5. Uređaj … za izvođenje postupka iz patentnog zahtjeva 1, naznačen time …».
  • Slično tome, u primjeru u kojem se navodi utikač i utičnica, patentni zahtjev koji se odnosi na jedan dio i koji se poziva na drugi dio, koji djeluje zajednički s prvim dijelom, ne smatra se zavisnim patentnim zahtjevom.

Primjer:

«3. Utikač ….za zajedničko djelovanje s utičnicom iz patentnog zahtjeva 1, naznačen time …».

(ii) Raspored patentnih zahtjeva - Svi zavisni patentni zahtjevi koji se pozivaju samo na jedan prethodni patentni zahtjev i svi zavisni patentni zahtjevi koji se pozivaju na više prethodnih patentnih zahtjeva moraju biti, koliko je to moguće, poredani u jednu skupinu na najprikladniji mogući način. Prema tome, raspored mora biti takav da se lako može odrediti veza između međusobno povezanih patentnih zahtjeva i da se njihovo značenje u toj vezi može lako protumačiti. Ako je raspored patentnih zahtjeva takav da stvara nejasnoću u definiranju predmeta za koji se zahtijeva zaštita, ispitivač bi trebao dati primjedbu. Vidi članak 6. stavak 6. POP-a. Prvi patentni zahtjev trebao bi biti najopširniji.

Međutim, kada je odgovarajući nezavisan patentni zahtjev dopušten, ispitivač se ne bi trebao nepotrebno baviti sadržajem zavisnih patentnih zahtjeva, pod uvjetom da je provjerio da su oni uistinu zavisni, i da prema tome ni na koji način ne proširuju opseg zaštite izuma definiranog u odgovarajućem nezavisnom zahtjevu.

Ako je u nezavisnom (nezavisnim) patentnom zahtjevu (patentnim zahtjevima) upotrijebljen dvodijelni oblik, zavisni patentni zahtjevi mogu se odnositi na dodatne pojedinosti o karakteristikama ne samo karakterizirajućeg dijela, već i dijela koji se odnosi na prethodno stanje tehnike.