1. Tri različite rute do patenta u Hrvatskoj

Strani ili domaći podnositelj prijave ima na raspolaganju 3 različite rute putem kojih može dobiti patentna prava na teritoriju Republike Hrvatske.

To su:

(i) Nacionalna ruta

podnošenjem Zavodu nacionalne prijave patenta,

(ii) Europska ruta

podnošenjem europske prijave patenta EPO-u ili nacionalnom patentnom uredu države ugovornice EPC-a kao prijamnom uredu.

Međutim, kada podnositelj prijave podnosi europsku prijavu, koju želi proširiti na teritorij Republike Hrvatske, mora naznačiti Hrvatsku (HR) kao državu proširenja i platiti pristojbu za proširenje.

Nakon pristupanja Hrvatske EPC-u (1. siječnja 2008.), podnositelj prijave mogao je naznačiti sve države ugovornice EPC-a a od 1. travnja 2009. prilikom podnošenja europske prijave patenta automatski se naznačuju sve države ugovornice.

(iii) Međunarodna ruta

podnošenjem međunarodne prijave jednom od prijamnih ureda prema PCT-u, npr. hrvatski državljani mogu međunarodnu prijavu podnijeti DZIV-u kao prijamnom uredu.

Prilikom podnošenja međunarodne prijave Hrvatska je automatski naznačena država (sustav automatske naznake svih zemalja članica PCT-a).

Nakon završetka međunarodne faze prema PCT-u (31 mjesec od datuma prvenstva), međunarodna prijava može slijediti jednu od 2 različite rute:

  • ulazak u regionalnu fazu Euro-PCT podnošenjem pri EPO-u ili
  • neposredan ulazak u nacionalnu fazu podnošenjem prijave u Hrvatskoj. Vidi Dio E.