5.1. Postupak ispitivanja formalno-pravne urednosti zahtjeva

(i)U postupkuispitivanja formalno-pravne urednosti zahtjevaorganizacijska jedinica Sektora za patente nadležna za međunarodne, pravne i administrativne poslove, utvrđuje sljedeće:

(a) je li zahtjev podnesen od strane ovlaštene osobe;

Iako Uredbama (EZ) nije propisano tko može podnijeti zahtjev za izdavanje svjedodžbe, članak 6. Uredbe (EZ) br. 469/2009 i članak 6.Uredbe (EZ) br. 1610/96nedvosmisleno propisuju da pravo na svjedodžbu pripada nositelju temeljnog patenta ili njegovu pravnom sljedniku. Ako se podnositelj zahtjeva za izdavanje svjedodžbe i nositelj temeljnog patenta odnosno njegov pravni sljednik razlikuju, Zavod će o tome obavijestiti podnositelja zahtjeva i zatražiti da dokaže svoj pravni legitimitet.

Europski sud pravde, tumačeći Uredbu EZ broj 1768/92 od 18. lipnja 1992 godine (OJ 1992 L 182, p.1) u svojoj presudi navodi da se zahtjev ne može odbiti samo zbog toga što nositelj patenta nije u mogućnosti dostaviti primjerak odobrenjakada su nositelj temeljnog patenta i nositelj odobrenja za stavljanje proizvoda u promet različite osobe. Zavod bi jednostavnom suradnjom s državnim tijelom nadležnim za izdavanje odobrenja za stavljanje proizvoda u promet, mogao zatražiti i dobiti primjerak takvog odobrenja. (Vidi predmet Europskog suda pravde C-181/95 Biogen vs. SmithKline Beecham Biologicals SA).

(b )je li zahtjev podnesen u roku propisanom člankom 7. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 469/2009 i člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1610/96.

Zahtjev je uredan ako je podnesen u roku od šest mjeseci od datuma izdavanja hrvatskog odobrenja. Međutim, ako je to odobrenje izdano prije priznavanja temeljnog patenta, vremenski period od šest mjeseci počinje teći od datuma priznavanja patenta.

Datum izdavanja nacionalnog odobrenja za stavljanje proizvoda u promet jest datum koji je tiskan na samom odobrenju.

Datum priznavanja europskog patenta jest datum na koji je Europski patentni glasnik objavio podatke o priznanju.

- Posebna prava u prijelaznom razdoblju

Člankom 19 a Uredbe (EZ) br. 1610/96 i člankom 20. Uredbe (EZ) br. 469/2009 kojima su predviđene dodatne odredbe koje se odnose na proširenje Zajednice, uređena su posebna prava u prijelaznom razdoblju koja se odnose na svjedodžbe. Ti članci nude posebnu mogućnost odstupanja od općih pravila u pogledu roka za podnošenje zahtjeva za izdavanje svjedodžbe kojom se omogućava «retrospektivno» podnošenje zahtjeva za one proizvode zaštićene patentom koji će u trenutku pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji već biti na tržištu (stavljeni u promet).

U roku od 6 mjeseci od dana stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije nositelj temeljnog patenta u Republici Hrvatskoj priznatog za lijek namijenjen ljudima ili životinjama odnosno za sredstvo za zaštitu bilja, za koje je na dan stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije u nekoj od država članica Europske unije ili u Republici Hrvatskoj nakon 1. siječnja 2003. godine stečeno odobrenje nadležnog tijela za stavljanje u promet, može zahtijevati izdavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti u Republici Hrvatskoj.

Na takve se zahtjeve ne primjenjuju odredbe o rokovima predviđenim člankom 7. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 469/2009i člankom 7.Uredbe (EZ) br. 1610/96.

(c) jesu li uz zahtjev priloženi dokazi propisani člankom 8. stavkom 1. b i 1.c Uredbe (EZ) br. 469/2009 i člankom 8. stavkom 1.b i 1.c Uredbe (EZ) br. 1610/96.

(d) je li temeljni patent na snazi

Pored navedenoga, ispitivanjem podataka upisanih u Registar patenata, trebalo bi se provjeriti je li temeljni patent bio u važenju u vrijeme podnošenja zahtjeva za izdavanje svjedodžbe.

(ii) Uklanjanje nedostataka

Ako zahtjev za izdavanje svjedodžbe ne udovoljava navedenim uvjetima, Zavod će zaključkom upozoriti na to stranku te mu odrediti rok od 60 dana od primitka poziva da nedostatke ukloni - članak 73. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku .

(iii) Odbacivanje zbog formalnih razloga

Ako podnositelj zahtjeva u propisanom roku ne ukloni utvrđene nedostatke, Zavod će donijeti rješenje o odbacivanju zahtjeva za izdavanje svjedodžbe - članak 73. stavak 2. Zakona o općem upravnom postupku .