Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti na sljedeće načine:

Zavod ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine broj 12/14).

Obrazac Zahtjev za pristup informacijama (PDF, 112 kB)

Obrazac Zahtjev za ponovnu uporabu informacija ( PDF, 113 kB)