Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti na sljedeće načine:

  • pisanim putem na adresu:  Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb;
  • putem elektroničke pošte: pristupinfo@dziv.hr

Zavod ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine broj 12/14 i 15/14).

Obrazac Zahtjev za pristup informacijama (Word, 24 kB)

Obrazac Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Word, 24 kB)

Obrazac Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Word, 23 kB)

 

Ispiši stranicu