4.2.3.1 Ispitivanje opisnog karaktera u odnosu na neke kategorije znakova

Složenice

Ako se složenica sastoji od kombinacije elemenata koji samostalno opisuju karakteristike proizvoda i usluga, Zavod će smatrati da znak u cijelosti ima opisni karakter u odnosu na te karakteristike. Ispitivač će pri tome smatrati da kombinacija takvih elemenata bez neuobičajene varijacije sintakse ili novog značenja rezultira opisnim karakterom znaka. Isto se primjenjuje i u slučaju neologizama koji se sastoje od elemenata koji su pojedinačno opisni, osim u slučaju uvođenja neobičnog načina kombinacije koja će rezultirati pojmom koji je 'više nego zbroj dijelova' (prema presudi ECJ-a, 'Biomild', C-265/00). U slučaju znaka BIOMILD, znak je odbijen u odnosu na jogurt jer ga opisuje kao biološki (bio) i blagi (mild). U ovoj kategoriji, Zavod će nerazlikovnima smatrati i razne prefikse i sufikse koji načelno opisuju pojam koji slijedi, kao što su BIO, ECO, EURO.

Kao što je spomenuto, ispitivač će utvrditi da li je uvođenjem neobičnog načina kombinacije pojedinih elemenata (koja odstupa od lingvističkih i gramatičkih pravila) postignut razlikovni karakter znaka. Minimalni zahtjevi u tom smislu postavljeni su odlukom GC-a u predmetu BABY-DRY, T-163/98) (vidjeti točku 4.2.2.1).

Pri ispitivanju složenica ispitivač mora utvrditi postojanje uobičajenog i očiglednog razumijevanja pojma. Ispitivač ne mora utvrditi da je pojam u uporabi u rječnicima, već da je izmišljeni pojam opisnog karaktera složen u skladu s gramatičkim pravilima. Navedeno je utvrđeno presudom u predmetu 'Doublemint', C-191/01 P, te u presudama ECJ-a, 'Postkantoor', C-363/99 i 'Universaltelefonbuch', C-326/01. Znak 'Postkantoor' (poštanski ured) smatra se opisnim za usluge marketinga, osiguranja i gradnje, jer iako trenutno nije opisan u odnosu na navedene usluge ne može se isključiti mogućnost da će se u budućnosti te usluge pružati u poštanskom uredu.

U slučaju znaka 'Universaltelefonbuch' (univerzalni imenik), iako riječ kao takva ne postoji, bitno je uzeti u obzir razumnost predviđanja da će u budućnosti relevantna javnost povezati znak s karakteristikama proizvoda.

Primjer:

PLINOBROD

Kratice

Pri ispitivanju kratica nije dostatno dokazati da se ona sastoji od termina koji su opisni, već ispitivač mora utvrditi da je korištenje kratice uobičajeno ili da je relevantni krug specijalista razumije. Ukoliko je kratica prihvaćena u relevantnom krugu, ispitivač ne mora utvrditi da postoji njeno razumijevanje od strane široke javnosti.

Ako ispitivač ne može utvrditi stvarnu, a ne samo pretpostavljenu, opisnu funkciju kratice, ili ako postoji velik broj mogućih značenja koja se ne mogu direktno povezati s kraticom, Zavod će znak registrirati.

Pogrešno napisane riječi

Smatra se da pogrešno napisane riječi imaju određeni razlikovni element te stoga i u slučaju da ispitivač utvrdi opisni karakter ovakav znak Zavod neće odbiti na temelju ovog apsolutnog razloga, već na temelju apsolutnog razloga nerazlikovnosti (vidjeti točku 4.2.2.1).

Primjer:

Coffe2go

Figurativni znakovi

Figurativne znakove kod kojih je opisnom verbalnom pojmu dodan figurativni element koji svojom figuracijom (izgledom) ne prevladava opisnost verbalnog dijela, Zavod neće odbiti na temelju apsolutnog razloga opisnosti, već na temelju nedostatne razlikovnosti, osim ako se radi o zanemarivom ili gotovo nevidljivom elementu (vidjeti točku 4.2.2.1).

Primjer:

Isključivo opisni figurativni znak smatrat će se opisnim te će biti odbijen na temelju apsolutnog razloga opisnosti (npr. slika zrnca kave za kavu). Figurativni znak kao što je slika kave, koji sadržava i riječ kava, također će biti odbijen na temelju opisnog karaktera.

Primjer:

Kava