4.2.2.1 Razlikovnost u odnosu na neke kategorije znakova

Kod procjene razlikovnosti određenih kategorija znakova ispitivač će uzeti u obzir različitu percepciju potrošača u odnosu na različite vrste znakova, odnosno činjenicu da će potrošač trodimenzionalne oblike, boje, slogane ili nekonvencionalne žigove teže doživjeti kao žigove, već prije kao ambalažu, marketinške poruke ili slično.

Znakovi koji se sastoje od jednog slova ili brojke; interpunkcijski znakovi

Kod znakova koji se sastoje od jednog slova prikazanog standardnim znakovima potrebno je utvrditi da li takvi znakovi mogu služiti za razlikovanje određenih proizvoda i usluga (potvrđeno u presudi ECJ-a u predmetu ' α', C-265/09 P). Pri procjeni se mora posebno u obzir uzeti moguće značenje slova u odnosu na proizvode i/ili usluge za koje se traži zaštita zbog kojeg bi znak mogao biti opisan. Npr. znak koji se sastoji od slova S, M ili L Zavod će odbiti za odjeću jer se time označava veličina odjeće odnosno odbit će slovo L za autoškolu. Navedeno se primjenjuje i u odnosu na znakove koji se sastoje od jednog broja, npr. br. 7 bi u odnosu na obuću bio nerazlikovan jer može označavati veličinu.

Interpunkcijski znakovi kao što su točka, zarez, upitnik, itd. nemaju nikakav razlikovni karakter odnosno potrošači ih neće percipirati kao oznaku komercijalnog podrijetla određenih proizvoda i usluga. Razlikovnost se može postići dodatnim razlikovnim elementima, figurativnim ili verbalnim.

Nerazlikovni znakovi:

L.

(za usluge autoškole)

  

Razlikovni znakovi:

(u odnosu na odjeću iz razreda 25)

Kombinacija dva ili više slova/brojki

Znak koji se sastoji od kombinacije dva ili više slova i/ili brojki može imati razlikovni karakter, odnosno ispitat će se kao i svaki drugi znak u odnosu na prijavljene proizvode i/ili usluge. Zavod će odbiti znak ako predstavlja uobičajenu kraticu ili ima neko drugo opisno značenje (označava vrijeme, mjere itd.) u odnosu na prijavljene proizvode i/ili usluge. Pri tom je bitno i da li je specijalizirana javnost prepoznaje. Nije nužno da je kratica poznata široj javnosti. Ako kratica ima nekoliko značenja, od kojih je barem jedno značenje nerazlikovno u odnosu na prijavljene proizvode i/ili usluge, Zavod će znak odbiti.

Kao i u slučaju nerazlikovnog jednog slova ili brojke, razlikovni karakter može se postići dodavanjem figurativnih elemenata. Dostatnost ovih elemenata za postizanje razlikovnog karaktera ispitivač će procijeniti za svaki pojedini slučaj.

Nerazlikovni znakovi

24

Znak 24 nerazlikovan je u odnosu na usluge jer je opisan: označava vrijeme pružanja usluga (usluge se pružaju 24 sata dnevno).

TDI

Znak TDI je kratica za Turbo Diesel Intercooler. Znak nije prihvatljiv u odnosu na aute.

Razlikovni znak

ABC

Niz od tri slova ABC u odnosu na proizvode iz razreda 2 (boje, lakovi i glazure; zaštite od hrđe te od propadanja i truljenja drva; tvari za bojanje;nagrizajuće tvari;prirodne sirove smole; metali u listovima i u prahu za slikare, dekoratere, tiskare i umjetnike) ima razlikovni karakter. Podaci nemaju posebno značenje u odnosu na navedeni razred.

Jednostavni geometrijski oblici

Zavod će odbiti zbog nerazlikovnosti jednostavne geometrijske oblike kao što su kružnica, kvadrat, pravokutnik, trokut, posebice ukoliko se navedeni oblici koriste kao okviri, jer ih potrošač zbog njihove jednostavnosti neće moći doživjeti kao žig. Prilikom ispitivanja znakova koji se sastoje od ovakvih oblika, ispitivač će uzeti u obzir korištenje ostalih figurativnih elemenata, korištenje boja, odnosno opći dojam ovakvog znaka u smislu obavljanja funkcije žiga.

Jednostavni geometrijski oblici (lista nije konačna):

Slogani

Pri ispitivanju razlikovnog karaktera slogana ispitivač će uzeti u obzir činjenicu da će prosječni potrošač slogane doživjeti prvenstveno kao marketinšku poruku, a ne kao indikator podrijetla proizvoda odnosno kao žig (prema presudi ECJ-a u predmetu 'Das Prinzip der Bequemlichkeit', C-64/02). Ispitivač će utvrditi da li slogan ima prvenstveno marketinšku funkciju, opisuje politiku proizvođača, u smislu slogana koji naglašava i hvali kvalitetu ili druge posebne karakteristike proizvoda i/ili usluga, odnosno da li ih opisuje. Takve će slogane Zavod odbiti. Uobičajeni, banalni, i slogani koji direktno opisuju karakteristike proizvoda ili usluga nisu razlikovni te će biti odbijeni. Ispitivač će utvrditi da li je korištenjem raznih lingvističkih i stilskih tehnika (neuobičajena sintaksa, aliteracija, rima, paradoksi, igra riječi) postignuta razlikovnost znaka.

Slogan koji sam po sebi nije razlikovan Zavod će smatrati razlikovnim ukoliko sadrži element koji je sam za sebe razlikovan. To može biti naziv proizvoda, logo proizvođača, sadržani kao dio slogana.

Primjer:

JEDNO MJESTO, BROJNE MOGUĆNOSTI

Navedeni slogan predstavlja uobičajenu marketinšku poruku te ga potrošač neće percipirati kao žig. Ovaj slogan stoga je nerazlikovan te ga je Zavod odbio.

POVJERENJE POVEZUJE

Slogan koji predstavlja banalnu marketinšku poruku i u odnosu na financijske usluge je nerazlikovan.

MORE OKUSA, U OKUSU MORA

Neuobičajenom sintaksom i igrom riječi ovaj znak dovoljno se odmaknuo od marketinške funkcije. Ovakav znak je razlikovan u odnosu na hranu (znak registriran pri Zavodu).

Znakovi koji sadrže gramatičke pogreške u pisanju riječi

Znakove koji sadrže gramatičku pogrešku u pisanju u odnosu na opisni pojam, postignutu zamjenom slova, zamjenom slova znakom, pisanjem skraćenica prema izgovoru Zavod neće smatrati razlikovnima. Navedeno je utvrđeno u već spomenutom predmetu LITE (vidjeti točku 4.2.2). Znak LITE je odbijen na osnovu nerazlikovnosti. Izgovor znaka 'LITE' identičan je izgovoru pojma 'LIGHT' u engleskom jeziku, koji u odnosu na prehrambene proizvode ima opisni karakter (lagana hrana). S obzirom da se zbog ovakve pogreške u pisanju znak ne sastoji 'isključivo' od opisnog pojma, temelj odbijanja neće biti opisnost znaka već nerazlikovnost. Ispitivač će pri utvrđivanju razlikovnog karaktera procijeniti da li je znak neuobičajen, upečatljiv i da li je navedenim elementima postignut odmak od opisnosti znaka.

U slučaju pisanja skraćenica prema izgovoru i pogrešno napisanih riječi, ispitivač će uzeti u obzir i da li je skraćenica uobičajena (kao utjecaj žargona ili slično). Kratice, kao što su XTRA, XPERT su uobičajene te će ih Zavod odbiti kao nerazlikovne. Ukoliko navedeno rezultira neuobičajenim i upečatljivim znakom, Zavod će utvrditi ima li znak dostatni razlikovni karakter.

Složenice

Kod složenica koje se sastoje od opisnih pojmova ispitivač mora utvrditi da li je spajanjem znak u cjelini odstupio od osnovnih opisnih pojmova, odnosno opisnog karaktera. Samom kombinacijom dva opisna pojma u skladu s lingvističkim i gramatičkim pravilima znak u cjelini ostaje nerazlikovan (npr. znak COMPANYLINE, unatoč činjenici da je ovakva složenica izmišljena). Minimalni zahtjevi ovog odstupanja postavljeni su u odluci GC-a, u predmetu 'BABY-DRY', T-163/98). Smatra se da način na koji su spojene riječi DRY i BABY nije uobičajen. Dok bi pojam DRY BABY (kao i dry-baby) bio opisan, smatra se da inverzija riječi i pisanje crticom nije uobičajeno spajanje dva pojma te se ovakva riječ nikada ne bi formirala u govoru. Stoga će Zavod ovakav znak smatrati razlikovnim.

Osobna imena

Osobna imena Zavod će registrirati kao razlikovna, bez obzira na učestalost imena (prema presudi ECJ-a u predmetu 'Nichols', C-404/02) ili na uobičajeno korištenje osobnih imena pri označavanju pojedinih proizvoda ili usluga (npr. u modi). Međutim, ako ispitivač utvrdi da osobno ime istovremeno ima i neko značenje koje je u odnosu na prijavljene proizvode i/ili usluge opisno i nerazlikovno, Zavod će znak odbiti.

Uzorci (kao dekoracija na odjevnim predmetima i sl.)

Znak koji se sastoji od prikaza uzorka u odnosu na određene proizvode npr. iz razreda 25 (odjeća, obuća, pokrivala za glavu) ima dekorativnu svrhu i nije prikladan za razlikovanje proizvoda različitih poduzetnika. Ako ispitivač ustanovi da je u odnosu na prijavljene proizvode glavna svrha upravo dekoracija Zavod će znak odbiti.

Primjer:

Znak koji se sastoji od prikaza uzorka u odnosu na proizvode iz razreda 18 i 25 ima isključivo dekorativnu funkciju te nije razlikovan.

Figurativni znakovi

Kod ispitivanja stiliziranih riječi ili figurativnog znaka opisnog karaktera ispitivač će uzeti u obzir stupanj opisnosti kao i ukupni dojam postignut stilizacijom znaka odnosno figurativnim elementima. Tako će npr. Zavod smatrati nerazlikovnim figurativni prikaz povrća u odnosu na povrće (vidjeti primjer ispod).

Primjeri:

Iako je znak figurativan, ima direktan opisni karakter u odnosu na povrće. Ovakav znak je nerazlikovan.

Gore prikazani znak, iako sadrži figurativne elemente, ima izrazito opisni karakter u odnosu na pića te ga Zavod smatra nerazlikovnim.

Ispiši stranicu