4.5 Objava prijave žiga

Kad je udovoljeno svim propisanim uvjetima za objavu, prijava žiga bit će objavljena u Hrvatskom glasniku intelektualnog vlasništva (u daljnjem tekstu: službeno glasilo Zavoda). U službenom glasilu Zavoda objavljuju se sljedeći podaci (čl. 12. st. 1. Pravilnika)

 1. broj prijave;
 2. datum podnošenja prijave;
 3. ime i adresa podnositelja prijave;
 4. ime i adresa zastupnika, ako podnositelj prijave ima zastupnika;
 5. popis proizvoda ili usluga za koje se traži registracija;
 6. podaci o priznatom pravu prvenstva (datum izložbenoga prava prvenstva ili datum i broj prve prijave i država u kojoj je podnesena);
 7. prikaz znaka koji se želi registrirati;
 8. podatak da se traži registracija znaka u boji i navođenje boja za koje se traži da budu razlikovni elementi znaka, ako se traži registracija znaka u boji;
 9. podatak da se traži registracija verbalnoga znaka, ako se traži registracija verbalnoga znaka;
 10. podatak da se traži registracija figurativnoga znaka, ako se traži registracija figurativnoga znaka;
 11. podatak da se traži registracija trodimenzionalnoga znaka, ako se traži registracija trodimenzionalnoga znaka;
 12. podatak da se traži registracija znaka kojeg čini jedna boja ili kombinacija boja, ako se traži registracija znaka kojeg čini boja ili kombinacija boja;
 13. podatak da se traži registracija druge vrste znaka, ako se traži registracija druge vrste znaka;
 14. podatak da se traži registracija zajedničkoga žiga, ako se traži registracija zajedničkoga žiga;
 15. podatak da se traži registracija jamstvenoga žiga, ako se traži registracija jamstvenoga žiga.

Objavom prijave žiga započinje tromjesečni rok u kojem je moguće podnijeti mišljenje trećih strana ili prigovor.

Ispiši stranicu