6.8 Opoziv (čl. 46-48. Zakona, čl. 24. Pravilnika)

Zahtjev za opoziv žiga Zavodu može podnijeti svaka fizička ili pravna osoba. Zahtjev za opoziv mora se podnijeti zasebno za svaki žig u odnosu na koji se podnosi zahtjev.

Žig može biti opozvan ako se u neprekinutom razdoblju od pet godina nije stvarno rabio u RH u odnosu na registrirane proizvode i/ili usluge osim ako ne postoje opravdani razlozi za neuporabu.

Osim neuporabe žig može biti opozvan i ako nakon dana registracije postane u trgovini uobičajeni naziv za proizvode ili usluge u odnosu na koje je registriran, ili ako zbog uporabe (od strane nositelja ili s odobrenjem nositelja) može dovesti javnost u zabludu, posebno vezano uz vrstu, kakvoću ili zemljopisno podrijetlo proizvoda ili usluga.

Zahtjev za opoziv mora sadržavati

  1. broj registracije žiga u odnosu na koji se podnosi zahtjev;
  2. ime i adresu nositelja žiga;
  3. ime i adresu podnositelja zahtjeva, u skladu s člankom 32. ovoga Pravilnika;
  4. ime i adresu zastupnika, u skladu s člankom 32. ovoga Pravilnika, ako podnositelj zahtjeva ima zastupnika;
  5. popis proizvoda ili usluga u odnosu na koje se podnosi zahtjev;
  6. razloge zbog kojih se podnosi zahtjev za opoziv;
  7. potpis ili pečat podnositelja zahtjeva ili potpis ili pečat njegova zastupnika.
  8. dokaze o uplati propisane pristojbe i naknade troškova.

Zavod će ispitati da li je zahtjev u skladu s osnovnim uvjetima. Ako je zahtjev za opoziv podnesen prije isteka razdoblja od pet godina od registracije žiga čiji se opoziv traži i ako nije podnesen iz gore navedenih razloga, Zavod će odbaciti zahtjev.

Ako zahtjev ne sadržava podatke iz Pravilnika, Zavod će pozvati podnositelja zahtjeva na uređenje zahtjeva u roku od 60 dana. Ovaj rok se može produžiti najviše za 60 dana.

Ako se nositelj žiga u odnosu na koji se zahtijeva opoziv ne očituje na zahtjev u zakonskom roku, žig će biti opozvan za one proizvode ili usluge u odnosu na koje je zahtjev podnesen. Ako se očituje, Zavod će podnositelju zahtjeva za opoziv žiga proslijediti primjerak očitovanja nositelja žiga na taj zahtjev i pozvati ga da se očituje u roku od 60 dana od primitka poziva. Ovaj rok se može produžiti najviše 60 dana.

Zavod će ispitati opravdanost razloga navedenih u zahtjevu za opoziv i može u postupku ispitivanja pozivati stranke na podnošenje dodatnih dokaza. U slučaju da stranka ne odgovori u zakonskom roku (60 dana, uz mogućnost produženja za 60 dana), Zavod će odluku donijeti na temelju već raspoloživih činjenica.

Ne može se zahtijevati da žig bude opozvan kad stvarna uporaba žiga započne ili se nastavi tijekom vremenskoga razmaka između isteka petogodišnjega razdoblja neuporabe i podnošenja zahtjeva za opoziv. Početak ili nastavak uporabe u razdoblju od tri mjeseca koje prethodi podnošenju zahtjeva za opoziv, a koje je započelo najranije nakon isteka neprekinutoga petogodišnjeg razdoblja neuporabe, ne uzima se u obzir ako su pripreme za početak ili nastavak uporabe počele tek nakon što je nositelj saznao da zahtjev za opoziv može biti podnesen.

Kad Zavod u provedenom postupku utvrdi utemeljenost zahtjeva za opoziv žiga, Zavod će opoziv u cijelosti ili u djelomičnom opsegu upisati u registar žigova i objaviti u službenom glasilu Zavoda, uključujući i datum podnošenja zahtjeva za opoziv od kojeg teku učinci opoziva žiga. O istome će dostaviti rješenje podnositelju zahtjeva i nositelju žiga. Ako Zavod utvrdi da zahtjev nije utemeljen, zahtjev će biti odbijen i o tome obaviještene obje strane.