4.6. Bitne karakteristika izuma

U nezavisnom patentnom zahtjevu trebale bi biti izričito navedene sve bitne karakteristike koje su potrebne za definiranje izuma – članak 6. stavak 1. POP-a. Iznimka je, kada se takve karakteristike razumijevaju upotrijebljenim generičkim nazivima, npr. «bicikl», u patentnom zahtjevu koji se odnosi na bicikl nije potrebno navoditi prisutnost kotača.