4.7. Funkcionalne karakteristike u patentnim zahtjevima

(i) Nije potrebno da svaka karakteristika u patentnom zahtjevu bude izražena u smislu strukturnog ograničenja. Funkcionalna ograničenja mogu biti uključena, pod uvjetom da stručnjak u određenom području nema poteškoća u pronalaženju načina za izvođenje takve funkcije bez upotrebe inventivne vještine.

Dopušteno je da patentni zahtjev opširno definira neku karakteristiku pomoću njene funkcije, čak i onda kada je u opisu dan samo jedan primjer te karakteristike, ako bi stručni čitatelj mogao procijeniti da bi se neko drugo sredstvo moglo upotrijebiti za istu funkciju.

Primjer:

«Sredstvo za otkrivanje položaja terminala» u patentnom zahtjevu moglo bi biti poduprto sa samo jednim primjerom koji obuhvaća granični prekidač, jer je stručnjaku očigledno da bi se umjesto njega moglo upotrijebiti, npr. fotoćeliju ili rastezni senzor.

Općenito, međutim, ako je cijeli sadržaj prijave takav da ostavlja dojam da se neka funkcija mora izvesti na određeni način, bez ikakve naznake da su predviđeni i druga sredstva, a patentni je zahtjev sastavljen tako da obuhvaća druga sredstva ili sva sredstva za izvođenje te funkcije, stavlja se prigovor. Osim toga, nije dostatno da je u opisu nejasno navedeno da je moguće upotrijebiti i druga sredstva, ako nije potpuno jasno koja bi to sredstva mogla biti ili kako bi se ta sredstva mogla upotrijebiti.

(ii) Rezultat koji se želi postići /»desiderata patentni zahtjevi» - Opseg zaštite definiran patentnim zahtjevima mora biti onoliko precizan koliko to izum dopušta. Opće je pravilo, da ne bi trebali biti dopušteni patentni zahtjevi kojima se pokušava definirati izum ili neka njegova karakteristika pomoću rezultata koji se želi postići. Međutim, takvi se patentni zahtjevi mogu dopustiti ako je izum moguće definirati samo na takav način i ako je rezultat takav da se može neposredno i sigurno provjeriti pokusima ili postupcima koji su na odgovarajući način navedeni u opisu i koji ne obuhvaćaju ništa drugo osim pokusa i pogreške. 

Primjer:

Izum se može odnositi na pepeljaru u kojoj će se tinjajući opušak cigarete automatski ugasiti zahvaljujući obliku i relativnim dimenzijama te pepeljare. Ovo potonje može znatno varirati na način koji je teško definirati, pri čemu se uvijek postiže željeni učinak. Ako je u patentnom zahtjevu dana specifikacija konstrukcije i oblika pepeljare na najjasniji mogući način, relativne dimenzije mogu se, ipak, definirati upućivanjem na rezultat koji se želi postići, pod uvjetom da su u specifikaciju uključene upute koje čitatelju omogućavaju da odredi potrebne dimenzije rutinskim probnim postupkom.