2.4. AK - postupak: Konsenzualni patent

AK-postupak uveden je Zakonom iz 2000. godine.

Prema članku 41. ZOP-a konsenzualni patent priznaje se za izum čiji je predmet zaštite patentibilan i čiji predmet zaštite nije izuzet od patentibilnosti.

Zahtjev za priznanje konsenzualnog patenta objavljuje se u službenom glasilu Zavoda u roku od 3 mjeseca od datuma podnošenja. Nakon objave zahtjeva, svaka pravna ili fizička osoba može u roku od 6. mjeseci podnijeti Zavodu prigovor protiv priznanja konsenzualnog patenta ili zahtjev za ispitivanje (potpuno ispitivanje).

Prigovoru ili zahtjevu za ispitivanje prilaže se dokaz o plaćenim troškovima postupka za prigovor, koji iznosi jednu trećinu troškova postupka potpunog ispitivanja.

Ako je podnesen prigovor protiv priznanja konsenzualnog patenta ili zahtjev za ispitivanje i ako su za njih plaćene upravne pristojbe i troškovi postupka, Zavod o tome odmah obavješćuje podnositelja zahtjeva. Ako nisu plaćene pristojbe, prigovor se odbacuje.

Podnositelj zahtjeva može u roku od šest mjeseci od primitka obavijesti o prigovoru podnijeti zahtjev za priznanje patenta provedbom postupka pot­punoga ispitivanja (AI postupak). Dužan je platiti razliku između uplaćene upravne pristojbe za podnošenje prigovora i upravne pristojbe za potpuno ispitivanje. Ako podnositelj zahtjeva plati propisanu pristojbu, prijava se ili upućuje u APO ili se ispituje u DZIV-u, a ako ne podnese zahtjev i/ili ne plati pristojbu, prijava se odbacuje).

U članku 46. ZOP-a. navodi se da tijekom 10 godina trajanja patenta svaka osoba može podnijeti zahtjev za ispitivanje. Nakon potpunog ispitivanja konsenzualni patent može se pretvoriti u uobičajeni patent koji traje 20 godina.

Na potpuno ispitivanje po podnesenom prigovoru primjenjuju se isti kriteriji kao i na uobičajeno potpuno ispitivanje prijave patenta.