2.3.2.1 Ime i adresa zastupnika (čl. 32. st. 2. i st. 4. Pravilnika)

Ako je zastupnik fizička osoba, mora naznačiti ime i prezime, ulicu, kućni broj, poštanski broj, mjesto i državu prebivališta. Pravne osobe moraju naznačiti tvrtku, ulicu, kućni broj, poštanski broj i mjesto.

Ako je naznačeno više adresa zastupnika, u obzir će se uzeti prva navedena adresa osim ako ne postoji navedena adresa za dopisivanje.