2.3.5.7 Prilozi uz prijavu (čl. 9. Pravilnika)

Uz prijavu za registraciju žiga ne smiju se dostavljati nikakvi predmeti na ili u kojima bi bili sadržani znakovi za koje se traži registracija. Dostavljeni predmeti će biti vraćeni ako je to moguće, u protivnom će biti uništeni na trošak podnositelja prijave, a prije objave za registraciju žiga. Prijava žiga ne može nastaviti postupak registracije dok se predmeti ne preuzmu ili se ne plati trošak njihova uništenja.