5.2.1 Istovjetnost s ranijim žigom za istovjetne proizvode ili usluge (čl. 6. st. 1. toč. 1. Zakona)

Zavod neće registrirati znak ako je istovjetan s ranijim žigom za istovjetne proizvode i usluge.

Istovjetnost kao temelj prigovora

Ako nositelj ranijeg žiga prigovor temelji na istovjetnosti znakova i proizvoda i usluga, a Zavod utvrdi da istovjetnost ne postoji, Zavod će procijeniti da li su znakovi i proizvodi i usluge slični te utvrditi mogućnost zablude, bez obzira što nije navedena sličnost kao temelj prigovora.

Ako nositelj ranijeg žiga svoj prigovor temelji na istovjetnosti ili sličnosti suprotstavljenih znakova i istovjetnosti ili sličnosti proizvoda ili usluga zbog čega postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu, što uključuje vjerojatnost dovođenja u svezu s ranijim žigom, a Zavod u ispitivanju prigovora utvrdi istovjetnost znakova i proizvoda i usluga, donijeti će odluku o usvajanju prigovora zbog istovjetnosti znakova i proizvoda/usluga bez utvrđivanja vjerojatnosti dovođenja javnosti u zabludu.

Ako se podnositelj prigovora poziva na istovjetnost, nužno je kumulativno postojanje istovjetnosti znakova i istovjetnosti proizvoda i usluga, pri čemu se ne utvrđuje vjerojatnost zablude.

Istovjetnost znakova

Zavod će smatrati osporavani znak istovjetan ranijem žigu ukoliko prikazuje, bez ikakvih promjena ili dodataka, sve elemente koji čine raniji žig ili u cjelini gledano, sadrži neznatne razlike koje prosječni potrošač ne bi primijetio. (prema presudi ECJ-a u predmetu 'Arthur/Arthur et Felicie', C-291/00).

Uzimajući gore navedeno u obzir kriteriji istovjetnosti su sljedeći:

  • kriterij istovjetnosti znakova mora se strogo tumačiti: dva su znaka istovjetna u svakom pogledu ili sadrže neznatne razlike koje prosječni potrošač ne bi primijetio;
  • naposljetku, dva bi znaka bila istovjetna ako bi razlike između verzije u crno-bijeloj boji i verzije u određenoj boji istoga znaka prosječni potrošač primijetio samo prilikom usporedne analize.

Praktični primjeri neznatnih razlika (znakovi se smatraju istovjetnima):

Praktični primjeri znatnih razlika (znakovi se ne smatraju istovjetnima):

Za detalje pogledati i Zajedničku komunikaciju o zajedničkoj praksi opsega zaštite žigova u crno-bijeloj boji.

Istovjetnost proizvoda i usluga

Proizvodi i usluge smatrat će se istovjetnima ako se radi o istovjetnim naznakama ili sinonimima. Ako se radi o istovjetnim naznakama u oba popisa smatrat će se da je istovjetnost očita. U slučaju sinonima potrebno je pokazati da su značenja pojmova identična, pri čemu će se tumačenje temeljiti na komercijalnoj osnovi. Zavod će usporedbu izvršiti na temelju konkretnih popisa proizvoda i/ili usluga te će smatrati da stvarni ili namjeravani način upotrebe nije relevantan za ovo ispitivanje .

Kako bi se utvrdio opseg proizvoda i usluga koje će biti uzete u obzir, bitno je pravilno tumačiti izričaj popisa. Posebno se to odnosi na slučajeve u kojima su u popisu korišteni pojmovi kao što je 'odnosno' ili 'poimence' ili ekvivalenti koji se koriste kako bi se označio odnos pojedinih proizvoda i šire kategorije. Ako su u popisu korišteni pojmovi kao što su 'posebno', 'na primjer' itd. smatrat će se da su ovako navedeni proizvodi samo primjeri koji su uključeni u širu kategoriju, dok će se opseg zaštite odnositi na cjelokupnu širu kategoriju. S druge strane, ako su u popisu korišteni pojmovi kao što su 'poimence' ili neki drugi ekvivalent smatrat će se da je opseg zaštite ograničen samo na specificirane proizvode i/ili usluge. Tako će npr. izričaj koji glasi: odjeća, posebno hlače i košulje označavati da se radi o proizvodima koji su navedeni kao primjeri dok se opseg zaštite odnosi na odjeću u cijelosti. S druge strane, ako izričaj glasi: odjeća, poimence (ili tj.) hlače i košulje, opseg zaštite će se odnositi isključivo na hlače i košulje.

Ako popis proizvoda i usluga ranijeg žiga uključuje široke (generičke) pojmove koji obuhvaćaju poimence navedene specificirane proizvode i usluge iz prijave, proizvodi i usluge smatrat će se identičnima. Isto će se smatrati i u obrnutom slučaju, dakle ako je specificirani proizvod i/ili usluga ili više njih iz ranijeg žiga obuhvaćeno širokim (generičkim) pojmom u prijavi.

U slučaju korištenja ovakvih 'širokih' popisa proizvoda i usluga, odnosno ako podnositelj prijave ne specificira ili ograniči popis, Zavod će 'općenita određenja' smatrati cjelinom te ih kao takve odbiti u cijelosti.

Primjer iz prakse:

MEGAMIN

vs

MEGAMIN (raniji žig)

Razred 5

 

Razred 5

Zavod je utvrdio identičnost proizvoda za koje je zatražena zaštita i proizvoda ranijeg žiga. Također, utvrđena je istovjetnost po svim kriterijima analize (auditivni, vizualni, semantički) te je prigovor usvojen.