5.2.3 Sličnost s ranijim žigom koji ima reputaciju (čl. 6. st. 3. i čl. 67.c st. 2. Zakona)

Zavod neće registrirati žig koji je istovjetan ili sličan ranijem žigu, a zatražena je registracija za proizvode ili usluge koji nisu slični onima za koje je registriran raniji žig, kada taj raniji žig ima ugled i kada bi uporaba kasnijeg žiga bez opravdanog razloga nepošteno iskoristila razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga ili im naštetila.

Ugled ranijeg žiga mora se dokazati, a ispitivač će ga procijeniti u odnosu na teritorij Republike Hrvatske, a ako je raniji žig žig Zajednice ispitivač će procijeniti ugled žiga u odnosu na teritorij Zajednice u skladu s člankom 8. stavak 5. Uredbe o žigu Zajednice br. 207/2009 i ustaljenom praksom EU vezano za ocjenu ugleda žiga na teritoriju EU.

Prvi uvjet koji ispitivač mora utvrditi je da se radi o registriranom žigu. Kod registriranog žiga s reputacijom nije potrebno utvrditi sličnost proizvoda. Navedeni zakonski članak može se koristiti kao temelj odbijanja kad se radi o sličnim proizvodima, ali i kad se radi o proizvodima koji nisu slični. Treba uzeti u obzir ukoliko su prozvodi suprotstavljenih znakova bitno različiti na način da su potrošači proizvoda ranijeg žiga bitno drugačiji od potrošača proizvoda kasnijeg znaka odnosno mogućnost povezivanja tih potrošača nije očita iz priloženih dokaza nositelja žiga s reputacijom utoliko je vjerojatnost dovođenja u vezu odnosno povezivanja ranijeg žiga sa kasnijim znakom od strane relevantne javnosti odnosno potrošača znatno manja.

Reputacija (ugled)

Zavod će smatrati da žig ima ugled kad je poznat bitnom dijelu javnosti na koju se odnose proizvodi i usluge (prema presudi ECJ-a u predmetu 'General Motors v. Yplon SA', C-375/97). Da li je žig poznat u bitnom dijelu javnosti bit će utvrđeno u odnosu na konkretni slučaj, pri čemu će ispitivač u obzir uzeti sve relevantne činjenice. Ispitivač će procjenu ugleda izvršiti u odnosu na proizvode i usluge za koje se ugled dokazuje, pod uvjetom da se radi o proizvodima i uslugama za koje je žig registriran. Nositelj ranijeg žiga na kojem se temelji prigovor mora dokazati da je ugled postojao u vrijeme koje je prethodilo prijavi kasnijeg znaka odnosno da je raniji žig stekao ugled u Republici Hrvatskoj ili na teritoriju EU, ukoliko se reputacija dokazuje za žig Zajednice, prije dana podnošenja prijave za registraciju žiga u odnosu na koju se podnosi prigovor ili, ako je zatraženo pravo prvenstva, do datuma prava prvenstva zatraženog u prijavi. Procjena ugleda utvrdit će se na temelju stupnja poznatosti, intenziteta uporabe, dužine korištenja žiga, teritorija korištenja te visine ulaganja u promidžbu. Ispitivač će u obzir uzeti i ostvarenu ekonomsku vrijednost žiga na tržištu koja se očituje u snažnom licenciranju, sponzoriranju odnosno trgovanju njegovom vrijednošću ili dobivenim nagradama vezanim za korištenje žiga na tržištu. Pri ocjeni ugleda žiga uzimaju se u obzir i dokazi uspješnog ostvarivanja prava u odnosu na druge poduzetnike koji nude proizvode/usluge koje nisu slični registriranom žigu, ali kroz sporazume ili dogovore, pristaju na zahtjeve njegova nositelja koji se poziva na ugled te ograničavaju uporabu ili prestaju koristiti svoie žigove te time potvrđuju ugled registriranog žiga. Isto tako relevantni dokazi ugleda žiga mogu se odnositi na učestale odluke sudskih i administrativnih vlasti po kojima je ostvarena zaštita takvog žiga od povreda.

Sličnost

Nakon što je temeljem dokaza utvrđeno da postoji ugled žiga, ispitivač mora utvrditi postojanje sličnosti ranijeg žiga s reputacijom i prijavljenog znaka. Sličnost se utvrđuje prema kriterijima navedenima u točki 5.2.2.1, osim činjenice vjerojatnosti dovođenja javnosti u zabludu.

Štetne posljedice

Isto tako je potrebno utvrditi da će nastupiti druge štetne posljedice za raniji žig kod kojih sličnost znakova mora biti takva da relevantni dio javnosti povezuje raniji žig sa prijavljenim znakom (prema presudi ECJ-a u predmetu 'Adidas v. Fitnessworld', C-408/01).

Štetnim posljedicama smatrat će se činjenica da će prijavljeni znak nepošteno iskoristiti ili naštetiti razlikovnom karakteru ili ugledu ranijeg žiga. Samo u slučaju dokazivanja jedne od gore navedenih situacija, temelj odbijanja bit će navedeni zakonski članak. Ovim slučajevima Zavod će smatrati sljedeće situacije:

  • ako bi prijavljeni znak naštetio razlikovnom karakteru ranijeg žiga (oslabio ga);
  • ako bi prijavljeni znak naštetio ugledu ranijeg žiga (smanjio mu ugled);
  • ako bi prijavljeni znak iskoristio razlikovni karakter ranijeg žiga (iskoristio njegovu privlačnost);
  • ako bi prijavljeni znak iskoristio ugled ranijeg žiga (iskoristio njegov kvalitativni imidž).

Ako se radi o žigovima koji se koriste na tržištu nositelj ranijeg žiga mora dokazati stvarnu štetu nanesenu ranijem žigu, ili pak dobit koju je nositelj kasnijeg znaka imao. Ukoliko se žigovi ne koriste na tržištu potrebno je dokazati vjerojatnost da će do toga doći. Osim navedenoga, mora biti dokazano da je iskorištavanje ili oštećenje nepošteno, a ne slučajno.

Prijavitelj protiv čijeg znaka je podnesen prigovor može pokušati dokazati postojanje određenog opravdanog razloga za uporabu osporavanog znaka. Ukoliko prijavitelj ne istakne navedeno kao mogući argument, Zavod će smatrati da ne postoji razlog koji opravdava njegovo ponašanje.