2.3.5.5 Druge vrste znakova (čl. 7. Pravilnika)

Ako se prijavom traži registracija neke druge vrste znaka, u prijavi se mora navesti koja je to vrsta znaka, te ovisno o vrsti znaka mora se priložiti grafički prikaz znaka koji je jasan, precizan, sadržan u samom sebi, lako dostupan, trajan i objektivan (prema presudi ECJ-a u predmetu 'Sieckmann', C-273/00).