Raspoložive usluge pretraživanja patenata i troškovnik usluga

 

Vrsta usluge

Troškovi (u kunama)

1.

Pretraživanje patentnih dokumenata prema bibliografskim podacima (broj dokumenta, datum prioriteta i/ili datum podnošenja i/ili naziv/prezime i ime (pod)nositelja ili izumitelja), uključujući informaciju o pravnom statusu iz registra DZIV-a i ispis bibliografskih podataka za do 20 patentnih dokumenata – po jednom upitu

300,00

1.1

Za pretraživanje patentnih dokumenata određenom učestalošću po istom upitu ( monitoring):
1.1.1 za tri uzastopna mjesečna pretraživanja
1.1.2 kvartalno pretraživanje
1.1.3 polugodišnje pretraživanje

 

700,00

900,00

500,00

2.

Pretraživanje patentnih dokumenata iz određenog područja tehnike prema opisu predmeta izuma i/ili drugim relevantnim podacima (npr. ključne riječi i/ili klasifikacijske oznake), uključujući ispis bibliografskih podataka za do 20 patentnih dokumenata – po jednom upitu

600,00

2.1 Za pretraživanje patentnih dokumenata određenom učestalošću po istom upitu ( monitoring):
2.1.1 za tri uzastopna mjesečna pretraživanja
2.1.2 kvartalno pretraživanje
2.1.3 polugodišnje pretraživanje

 

1.500,00

1.800,00

900,00

3.

Pretraživanje patentnih dokumenata radi procjene novosti izuma prema opisu predmeta izuma i/ili drugim relevantnim podacima (npr. ključne riječi i/ili klasifikacijske oznake)

prema stvarnim troškovima

4.

Pretraživanje patentnih dokumenata radi procjene slobode nastupa na tržištu prema opisu predmeta izuma i/ili drugim relevantnim podacima (npr. ključne riječi i/ili klasifikacijske oznake)

prema stvarnim troškovima

5.

Pretraživanje patentnih dokumenata radi procjene povrede prava prema opisu predmeta izuma i/ili drugim relevantnim podacima (npr. ključne riječi i/ili klasifikacijske oznake)

prema stvarnim troškovima

6.

Pretraživanje patentnih dokumenata po posebno definiranom upitu

prema stvarnim troškovima

7.

Pretraživanje registra zahtjeva za izdavanje svjedodžbi i registra svjedodžbi o dodatnoj zaštiti prema bibliografskim podacima (broj, broj temeljnog patenta, naziv proizvoda, naziv/prezime i ime (pod) nositelja, datum podnošenja, datum izdavanja), uključujući informaciju o pravnom statusu iz registra Zavoda i ispis bibliografskih podataka do 20 patentnih dokumenata, po jednom upitu     300,00

8.

Ispis podataka za dodatne patentne dokumente iznad 20 uključenih u pretragu, za jednu stranicu        5,00

9.

Ispis bibliografskih podataka za određeni patentni dokument izvan usluge pretraživanja - po dokumentu

50,00

10.

Preslika patentnih dokumenata/publikacija iz zbirke Zavoda, za jednu stranicu

5,00

11.

Pohrana i dostava na CD-ROM dokumenata dobivenih pretragom – na zahtjev Stranke

100,00

(troškovi su oslobođeni PDV-a)

Navedeni troškovi pod 1. uvećavaju se za 50% ako se zahtijeva prekoredno pretraživanje u roku od 3 radna dana. Navedeni troškovi pod 2. uvećavaju se za 50% ako se zahtijeva prekoredno pretraživanje u roku od 7 radnih dana. Troškovi se plaćaju u trenutku podnošenja zahtjeva.

 

Ispiši stranicu