3.6. Detaljan opis izuma

Mora se dati detaljan opis najmanje jednog načina ostvarivanja izuma. Uobičajeno je da se navodi način koji je prema mišljenju podnositelja prijave najbolji za izvođenje izuma. Ovdje se daje detaljan opis crteža, ako postoje. Komercijalna upotreba izuma čini se nevažnom za razotkrivanje izuma. Budući da se prijava upućuje stručnoj osobi u određenom području, nije potrebno ni poželjno navoditi pojedinosti o dobro poznatim sporednim karakteristikama izuma. Međutim, u opisu se moraju otkriti pojedinosti o svim onim karakteristikama izuma koje su bitne za njegovo izvođenje na dostatno detaljan način, kako bi se izum učinio očiglednim stručnoj osobi u određenom području i kako bi ga ta osoba mogla uspješno izvesti. U mnogim slučajevima samo jedan primjer ili samo jedan način ostvarivanja izuma bit će dostatan. Ali kada patentni zahtjevi obuhvaćaju široko područje, smatra se da opis udovoljava uvjetima iz članka 20. stavka 4. ZOP-a. samo onda ako sadržava velik broj primjera ili ako opisuje druge načine ostvarivanja izuma ili njegove varijante, koje pokrivaju područje koje se štiti patentnim zahtjevima. Međutim, postoje slučajevi u kojima je i ograničeni broj primjera ili čak i jedan primjer dostatan za pokrivanje jako širokog područja.

Opis izuma i crteži trebali bi biti usklađeni, osobito u odnosu na pozivne oznake, pri čemu svaki broj i svaka oznaka moraju biti objašnjeni. Međutim, kada se u slučaju izmjene opisa izuma, cijeli dijelovi opisa brišu, brisanje svih suvišnih pozivnih oznaka iz crteža moglo bi biti zamorno. U takvom slučaju ispitivač ne bi trebao biti prestrog u upućivanju prigovora u pogledu usklađenosti. Svi pozivni brojevi ili oznake, upotrijebljeni u opisu ili patentnim zahtjevima, moraju se vidjeti i na crtežima.

Kada je u opisu potrebno pozivati se na elemente crteža, trebao bi se navesti naziv elementa iza kojeg slijedi njegova pozivna oznaka.

Pozivanje ne bi smjelo biti u obliku:

«3 je povezan s 5 preko 4»,

već mora biti u obliku: «otpornik 3 povezan je s kondenzatorom 5 preko sklopke 4».

Isto tako, nije prihvatljivo ni sljedeće:

«otpornik (pozivna oznaka 3) povezana je s kondenzatorom (pozivna oznaka 5) preko sklopke (pozivna oznaka 4)».

Kada podnositelj prijave prvi puta podnosi svoju prijavu patenta, dužnost mu je izum dostatno razotkriti u prijavi, tj. izum, čija se zaštita zahtijeva u svim patentnim zahtjevima, razotkriti na način koji udovoljava uvjetima iz članka 20. stavka 4. ZOP-a. Ako razotkrivanje izuma sadržava ozbiljan nedostatak, takav se nedostatak ne može naknadno ispraviti dodavanjem primjera ili karakteristika, a da se pri tom ne povrijede odredbe iz članka 33. ZOP-a., koje propisuju da se sadržaj predmeta prijave ne smije proširivati nakon izvornog datuma njezina podnošenja: takozvano «naknadno dodavanje sadržaja» nije dopušteno. Zbog toga se u takvim okolnostima ili prijava mora odbiti ili bi se, ako se nedostatak odnosi samo na dio sadržaja za koji se zahtijeva zaštita, patentni zahtjevi trebali ograničiti na onaj dio izuma za koji je izvorno podnesen dostatan opis.

Nedostatno razotkrivanje izuma – Povremeno se podnose prijave čiji opisi izuma sadržavaju temeljne nedostatke u smislu da stručna osoba u određenom području izum ne može izvesti. Tada nije udovoljeno uvjetima iz članka 20. stavka 4. ZOP-a, što je u biti nepopravljivo. Dva takva slučaja zaslužuju da ih se posebno spomene.

i) U prvom slučaju, uspješno izvođenje izuma ovisi o slučajnosti, tj. kada stručna osoba u određenom području slijedeći upute za izvođenje izuma, utvrdi ili da navodne rezultate izuma nije moguće ponoviti ili da je uspjeh u dobivanju tih rezultata postignut na potpuno nepouzdan način.

Primjer u kojem se to može dogoditi jest mikrobiološki postupak koji uključuje mutacije. Potrebno je takav slučaj razlikovati od slučaja u kojem je ponavljanje uspjeha osigurano, iako je popraćeno određenim udjelom neuspjeha – do kojih može doći, npr. u proizvodnji malih magnetskih jezgri ili elektroničkih komponenata. U ovom potonjem slučaju, ako je zadovoljavajuće dijelove odmah moguće odijeliti ne-razarajućim postupkom ispitivanja, nema prigovora koji bi proizlazio iz članka 20. stavka 4. ZOP-a.

ii) U drugom slučaju, uspješno izvođenje izuma samo je po sebi nemoguće, jer bi bilo u suprotnosti s utvrđenim zakonima fizike.

Industrijska primjena – Ako način industrijske primjene nije očigledan iz opisa ili iz naravi izuma, u opisu bi se izričito trebao navesti način na koji se izum može primijeniti u industrijskoj proizvodnji, uključujući poljoprivredu – članak 5. stavak 2. točka 7. POP-a. Valja očekivati da će u većini slučajeva način na koji se izum može iskoristiti u industriji biti sâm po sebi vidljiv, tako da izričitiji opis takva načina neće biti potreban. Međutim, moglo bi biti slučajeva, koji se, npr., odnose na metode ispitivanja, u kojima način industrijskog iskorištavanja nije očigledan i u kojima on morao biti načinjen takvim.

Nazivlje – Iako bi opis trebao biti jasan i izravan bez nepotrebnog tehničkog žargona, prihvatljiva je, a često i poželjna upotreba priznatih tehničkih naziva. Upotreba manje poznatih ili posebno oblikovanih tehničkih naziva mogla bi se dopustiti, pod uvjetom da su ti nazivi definirani na odgovarajući način, te da ne postoji opće priznati ekvivalent. Takva sloboda odabira može se odnositi i na strano nazivlje kada odgovarajući naziv u hrvatskom jeziku ne postoji. Nazivi koji imaju ustaljeno značenje ne bi se smjeli upotrebljavati tako da znače nešto drugo, ako je vjerojatno da bi to moglo dovesti u zabludu. Postoje slučajevi u kojima se određeni naziv može opravdano posuditi iz analognog područja. Nazivlje, znakovi i simboli moraju se dosljedno upotrebljavati u cijelom tekstu prijave patenta – članak 9. stavak 11. POP-a. Kada se navode svojstva materijala, i ako su uključena njihove količinska razmatranja, potrebno je navesti relevantne jedinice. Ako je to učinjeno upućivanjem na objavljeni standard (npr. standard za veličinu očica sitovine) i ako se na takav se standard upućuje skupom velikih početnih slova ili sličnom kraticom, potrebno je da se podatci o takvoj kratici na odgovarajući način navedu u opisu.