2.3.2.2 Punomoć

Zastupnici moraju dostaviti punomoć za zastupanje. Punomoć se može odnositi na jednu ili više prijava ili registracija (tzv. posebna punomoć), ili na sve postojeće i buduće prijave ili registracije (tzv. opća punomoć). Punomoć može biti ograničena na točno određene radnje koje je zastupnik opunomoćen poduzimati u postupku pred Zavodom. (čl. 7. Zakona o zastupanju)

U slučaju da Zavodu podnesak uputi osoba koja se predstavlja kao zastupnik u podnesku, a Zavod ne raspolaže s punomoći te osobe, Zavod će pozvati osobu koja se predstavlja kao zastupnik, a ako se radi o domaćem podnositelju i stranku, da u roku od dva mjeseca (sukladno Zakonu o zastupanju) podnese urednu punomoć. Ako u tom roku osoba ne podnese Zavodu propisanu punomoć, Zavod će navedeni podnesak rješenjem odbaciti. Rok od dva mjeseca za dostavu punomoći nije moguće produžiti.

Ako podnositelj punomoći, odnosno osoba koja se predstavlja kao zastupnik ne postupi prema navedenim pozivima, smatrat će se da zastupnik nije imenovan te će prijava biti odbačena, osim ako domaći podnositelj sam ne preuzme predmet.

Zastupnik se smatra imenovanim dok opunomoćitelj (podnositelj prijave) ne podnese opoziv. Prema Zakonu o zastupanju, u slučaju općih punomoći koje su izdane od istog opunomoćitelja, važeća će biti ona s najkasnijim datumom izdavanja, odnosno ne mogu postojati dva generalna zastupnika istovremeno.

Za detalje o podnošenju punomoći pogledati Uputu za podnošenje općih punomoći i Obrazac za podnošenje punomoći objavljene na web stranici Zavoda. Napominjemo da korištenje obrasca nije obavezno, ali može olakšati strankama i njihovim zastupnicima definiranje ovlasti iz punomoći i uključivanje svih bitnih elemenata potrebnih za podnošenje uredne punomoći.