Kolektivno ostvarivanje prava

U slučaju korištenja velikog broja autorskih djela i predmeta zaštite srodnih prava, koja nisu unaprijed određena (javne izvedbe, emitiranja i reemitiranja putem radija ili televizije ili drugog priopćavanja javnosti nescenskih glazbenih djela ili zvučno snimanje odnosno fiksiranje izvedbe na fonogram), ne postoji mogućnost da korisnik djela stupa u kontakt s autorima, odnosno subjektima zaštite srodnih prava pojedinačno i da sklapa pojedinačne autorske ugovore ili ugovore o npr. korištenju izvedbe za svako pojedino djelo. U takvom slučaju odgovarajući ugovor može se sklopiti na taj način da umjesto autora, odnosno nositelja srodnih prava ugovor sklapa udruga za kolektivno ostvarivanje prava. Prema takvom ugovoru udruga daje autorizaciju (odobrenje) za korištenje svih djela koja zastupa (cijeli repertoar), raspodjeljuje ubrane naknade među nositeljima prava prema određenim pravilima raspodjele i obavlja kontrolu korištenja djela.

Razvoj sustava kolektivnog ostvarivanja prava ubrzo je učinio da su najprije organizacije (udruge) za kolektivno ostvarivanje prava u pojedinoj zemlji počele zastupati sve nositelje prava određene vrste, a zatim su se sa srodnim organizacijama u raznim zemljama počele povezivati ugovorima o uzajamnom zastupanju. Stupajući sve zajedno u svjetske asocijacije srodnih udruga (primjerice CISAC za društva za zaštitu glazbenih, književnih i likovnih prava), te su se udruge konačno udružile i u globalne, nadnacionalne asocijacije.

Sve je to rezultiralo time da je u svim modernim zemljama, bilo na zakonodavnoj bilo na faktičkoj razini, uspostavljen sustav koji karakteriziraju ove bitne značajke:

 • u pravilu, u jednoj zemlji jedna udruga kolektivno ostvaruje prava za sve pripadnike jedne skupine nositelja prava;
 • takva udruga ostvaruje prava ne samo domaćih, nego i svih inozemnih nositelja prava.

Predmet zaštite spram korisnika zato, logično nisu pojedinačno nabrojana djela, već cjelokupni svjetski repertoar.

Prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima u Hrvatskoj kolektivno ostvarivanje prava može obavljati udruga nositelja prava koja ima za obavljanje takve djelatnosti odobrenje Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Zavod može izdati odobrenje za obavljanje predmetne djelatnosti samo jednoj udruzi za pojedinu vrstu nositelja prava, i to onoj koja ima najveći broj članova na temelju dobivenih punomoći, uz primjeren broj ugovora o uzajamnom zastupanju sa stranim udrugama. Udruga može ostvarivati jednu, dvije ili više vrsta prava koja se, u pravilu, odnose na pojedinu vrstu nositelja autorskog prava, odnosno srodnih prava.

Zahtjev za izdavanjem odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog ili srodnih prava može se podnijeti elektroničkim putem, a ispunjeni obrazac s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se na adresu e-pošte: e-kolektivna@dziv.hr.

Kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, uz odobrenje Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, na području Republike Hrvatske, obavljaju sljedeće organizacije za kolektivno ostvarivanje prava:

Hrvatsko društvo skladatelja (HDS), Zagreb, Berislavićeva 9
Obavlja djelatnost kolektivnog ostvarivanja prava autora glazbenih i književnih djela, za sljedeće vrste prava:
 • pravo priopćavanja javnosti nescenskih glazbenih i književnih djela (putem javnog izvođenja, javnog prenošenja, javnog priopćavanja fiksiranog djela, radiodifuzijskog emitiranja, radiodifuzijskog reemitiranja, javnog priopćavanja radiodifuzijskog emitiranja i pravo stavljanja na raspolaganje javnosti nescenskih glazbenih i književnih djela),
 • pravo priopćavanja javnosti autorskih glazbenih djela iz članka 21. ZAPSP-a, a odnosi se na reemitiranje i emitiranje koje je po učinku prema krajnjem korisniku sličan kabelskoj retransmisiji iz članka 28. ZAPSP-a,
 • pravo reproduciranja (zvučnog snimanja) glazbenih djela,
 • pravo distribucije uključujući pravo iznajmljivanja glazbenih djela i pravo na naknadu iz članka 20. stavka 5. ZAPSP-a,
 • pravo na naknadu za javnu posudbu glazbenih djela,
 • pravo na naknadu za reproduciranje glazbenih djela za privatno ili drugo vlastito korištenje,
 • pravo na naknadu iz članka 85. stavka 2. ZAPSP-a za glazbena djela,
 • pravo na naknadu za priopćavanje javnosti narodnih glazbenih djela,
 • pravo na ostvarivanje internetskih prava na autorskim glazbenim djelima za više državnih područja.
Hrvatska udruga za zaštitu izvođačkih prava (HUZIP), Zagreb, Ivana Broza 8a
Obavlja djelatnost kolektivnog ostvarivanja prava glazbenih umjetnika izvođača, za sljedeće vrste prava:
 • prava javnog priopćavanja glazbene fiksirane izvedbe i radiodifuzijskih emitiranja,
 • prava javnog prikazivanja glazbene fiksirane izvedbe,
 • prava radiodifuzijskog emitiranja i reemitiranja glazbene fiksirane izvedbe,
 • prava stavljanja na raspolaganje javnosti glazbene fiksirane izvedbe,
 • prava iznajmljivanja glazbene fiksirane izvedbe i pravo na naknadu iz članka 20. stavka 5. ZAPSP-a,
 • prava na naknadu za javnu posudbu glazbene fiksirane izvedbe,
 • prava na naknadu za reproduciranje glazbene fiksirane izvedbe za privatno ili drugo vlastito korištenje,
 • prava na dodatnu godišnju naknadu umjetnika izvođača iz članka 137.b ZAPSP-a.
Udruga za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava (ZAPRAF), Zagreb, Ulica kneza Borne 5
Obavlja djelatnost kolektivnog ostvarivanja prava proizvođača fonograma, za sljedeće vrste prava:
 • pravo na naknadu za radiodifuzijsko emitiranje fonograma,
 • pravo na naknadu za javno priopćavanje fonograma,
 • pravo na naknadu za javnu posudbu fonograma,
 • pravo na naknadu za reproduciranje fonograma za privatno ili drugo vlastito korištenje,
 • pravo reproduciranja fonograma,
 • pravo iznajmljivanja fonograma,
 • pravo stavljanja na raspolaganje javnosti fonograma.
Društvo hrvatskih filmskih redatelja (DHFR), Zagreb, Boškovićeva 23
Obavlja djelatnost kolektivnog ostvarivanja autorskih i srodnih prava na audiovizualnim djelima i videogramima, za ostvarivanje sljedećih autorskih prava koautora iz članka 116. ZAPSP-a, osim skladatelja glazbe iz članka 116. stavka 1. točke 5. ZAPSP-a te srodnih prava filmskih producenata (proizvođača videograma) u smislu članka 138. stavka 1. ZAPSP-a:
 • autorska prava pri priopćavanju javnosti autorskih audiovizualnih djela u kabelskoj retransmisiji (radiodifuzijskom reemitiranju) iz članka 28. ZAPSP-a te autorska prava pri priopćavanju javnosti autorskih audiovizualnih djela iz članka 21. ZAPSP-a, a odnose se na reemitiranje i emitiranje koje je po učinku prema krajnjem korisniku sličan kabelskoj retransmisiji,
 • autorska prava pri javnom priopćavanju radiodifuzijskih emitiranja (sekundarno korištenje) autorskih audiovizualnih djela iz članka 29. ZAPSP-a,
 • autorska prava stavljanja na raspolaganje javnosti autorskih audiovizualnih djela iz članka 30. ZAPSP-a,
 • autorska prava na naknadu za reproduciranje autorskih audiovizualnih djela za privatno ili drugo vlastito korištenje iz članka 32. ZAPSP-a,
 • prava filmskog producenta (proizvođača videograma) stavljanja na raspolaganja javnosti videograma iz članka 139. stavka 1. točka 4. ZAPSP-a,
 • prava filmskog producenta (proizvođača videograma) na naknadu za reproduciranje videograma za privatno i drugo vlastito korištenje iz članka 141. ZAPSP-a.
Udruga za zaštitu prava nakladnika (ZANA), Zagreb, Amruševa 10
Obavlja djelatnost kolektivnog ostvarivanja prava nakladnika na naknadu za reproduciranje svojih pisanih izdanja za privatno ili drugo vlastito korištenje iz članka 145. ZAPSP-a odnosno članka 156. stavka 1. točka 5.a) ZAPSP-a,
Društvo hrvatskih književnika (DHK), Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 7/I
Obavlja djelatnost kolektivnog ostvarivanja prava na naknadu za autore književnih djela za prava na naknadu za javnu posudbu iz članka 33. ZAPSP-a te za prava na naknadu za reproduciranje svojih pisanih izdanja za privatno ili drugo vlastito korištenje iz članka 32. i 156. stavka 2. točka 1.f. ZAPSP-a,
Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava (DZNAP), Zagreb, Perkovčeva 2
Obavlja djelatnost kolektivnog ostvarivanja prava autora novinara u pogledu njihovih autorskih prava na novinarskim autorskim djelima:
 • pravo reproduciranja novinarskih tekstova i fotografija iz članka 19. ZAPSP-a,
 • pravo distribucije novinarskih tekstova i fotografija iz članka 20. ZAPSP-a, te
 • pravo javnog priopćavanja koje uključuje i pravo stavljanja na raspolaganje javnosti novinarskih tekstova i fotografija iz članka 30. u vezi s člankom 21. ZAPSP-a.

 

Ispiši stranicu