Autorskopravni ugovor


Sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima autorskopravni ugovor je ugovor kojim se stječe pravo iskorištavanja autorskog djela te mora biti sklopljen u pisanom obliku.  Autorskopravni ugovor mora određivati barem djelo na koje se odnosi, način korištenja, naknadu za korištenje djela ili izričitu odredbu da se pravo korištenja osniva bez naknade te osobu ovlaštenu na korištenje autorskog djela (korisnika). 

Postoji i jedan izuzetak od ovog općeg pravila koji se odnosi na mali nakladnički ugovor (ugovor o izdavanju i drugom iskorištavanju članaka, fotografija, crteža, videoisječaka i drugih autorskih priloga u dnevnom i periodičnom tisku, publikacijama ili elektroničkim publikacijama) koji ne mora biti sklopljen u pisanom obliku.

Autorskopravni ugovor može biti sklopljen i u pogledu autorskog djela koje još nije stvoreno, pod pretpostavkom da se njime odredi barem vrsta i način korištenja budućeg djela.  I visinu naknade potrebno je odrediti ugovorom. Autor ima pravo na primjerenu i razmjernu naknadu za svako korištenje njegova autorskog djela. Ako visina naknade nije određena ugovorom ili je njena visina određena neprimjereno, autor ima pravo zahtijevati primjerenu i razmjernu naknadu. 

Primjerena i razmjerna naknada je ona naknada koja se u pravnom prometu pošteno mora dati ili odrediti u času zaključenja pravnog posla, s obzirom na vrstu i opseg korištenja autorskog djela, stvarnu ili potencijalnu gospodarsku vrijednost stečenog prava korištenja, uzimajući pritom u obzir i potencijalni ili ostvareni financijski uspjeh u korištenju autorskog djela, doprinos autora ukupnom djelu, vrstu i obujam autorskog djela, trajanje korištenja, postojanje sporazuma između reprezentativnih udruženja autora i reprezentativnih udruženja korisnika kojim se utvrđuje visina primjerene i razmjerne naknade, kao i druge elemente na temelju kojih se može odrediti primjerena i razmjerna naknada, kao što su poštene tržišne prakse ili stvarno iskorištavanje djela. 

 

Ispiši stranicu