1. Pravo prvenstva

U člancima od 23. do 28. ZOP-a propisani su uvjeti za priznavanje prava prvenstva.

Uredno zahtijevanje prava prvenstva– Uredan zahtjev za priznavanje prava prvenstva mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

  • (a) ranija prijava mora biti podnesena u državi članici Pariške unije ili za tu državu ili u članici Svjetske trgovinske organizacije (WTO) ili za tu članicu
  • (b) ranija prijava čije se prvenstvo zahtijeva mora biti podnesena od strane podnositelja prijave podnesene u Republici Hrvatskoj ili njegova pravnog prednika
  • (c) ranija prijava mora biti podnesena najviše 12 mjeseci prije datuma podnošenja prijave u Republici Hrvatskoj i
  • (d) ranija prijava mora biti «prva prijava» podnesena za izum koji je isti kao i izum na koji se odnosi prijava patenta podnesena u Republici Hrvatskoj.

Prva prijava– Kao prvenstvo, zahtijeva se datum podnošenja «prve prijave», tj. prijave u kojoj se prvi puta razotkriva bilo koji od predmeta zaštite iz prijave podnesene u Republici Hrvatskoj ili svi predmeti zaštite iz te prijave. Ako se utvrdi da prijava na koju se odnosi zahtjev za priznavanje prava prvenstva ustvari nije prva prijava u tom smislu, već da je dio predmeta zaštite ili cijeli predmet zaštite razotkriven u još ranijoj prijavi podnesenoj od strane istog podnositelja ili njegova pravnog prednika, zahtjev za priznavanje prava prvenstva neće se priznati, budući da je taj predmet zaštite već razotkriven u još ranijoj prijavi. 

Višestruka prava prvenstva – Moguće je zahtijevati višestruka prava prvenstva - tj. u prijavi podnesenoj u Republici Hrvatskoj mogu se zahtijevati prava prvenstva koja se temelje na više od jedne ranije podnesene prijave. Ranije prijave mogu biti podnesene u istim ili u različitim državama članicama Pariške unije ili WTO-a ili za te države. Međutim, u svim slučajevima, najranija prijava mora biti podnesena ne više od 12 mjeseci prije datuma podnošenja prijave u Republici Hrvatskoj. Predmetu zaštite prijave podnesenoj u Republici Hrvatskoj priznat će se datum prvenstva najranije prijave koja ima pravo prvenstva i u kojoj se razotkriva taj predmet zaštite. Ako se, na primjer, u prijavi podnesenoj u Republici Hrvatskoj opisuju dva ostvarenja nekog izuma (A i B) i zahtijeva se njihova zaštita, pri čemu je A razotkriveno u francuskoj prijavi, a B u njemačkoj prijavi i ako su obje prijave podnesene unutar prethodnih 12 mjeseci, i datum prvenstva francuske prijave i datum prvenstva njemačke prijave mogu se zahtijevati za odgovarajuće dijelove prijave podnesene u Republici Hrvatskoj. Ostvarenje izuma A imat će francuski datum prvenstva, a ostvarenje izuma B imat će njemački datum prvenstva.

Ispiši stranicu