4. Sukob s drugim patentnim pravima ranijeg datuma

Prema članku 8. stavku 3. ZOP-a  definicija «stanja tehnike» proširuje se:

«U stanje tehnike uključen je i sadržaj svih prijava patenata koje imaju učinak u Republici Hrvatskoj, onakvih kako su podnesene,koje imaju raniji datum podnošenja od datuma prijave iz stavka 2. ovoga članka, i javnosti su učinjene pristupačnim tek na datum podnošenja prijave patenta ili nakon toga, objavom na način predviđen ovim Zakonom.

(i) Sukob s nacionalnim prijavama podnesenim u Republici Hrvatskoj

Prema tome stanjem tehnike obuhvaćen je i sadržaj drugih prijava podnesenih u Republici Hrvatskoj (dokumenata HR A2) koje su podnesene prije datuma podnošenja prijave koja se ispituje, a koje su objavljene na taj datum ili nakon toga datuma.

Takve ranije prijave podnesene u Republici Hrvatskoj dio su stanja tehnike samo pri ispitivanju novosti. Takva ranija prijava podnesena u Republici Hrvatskoj ne upotrebljava se pri utvrđivanju inventivne razine. «Datum podnošenja» mora se u odgovarajućim slučajevima ponovno tumačiti tako kao da znači datum prvenstva.

Sadržaj prijave podnesene u Republici Hrvatskoj znači cjelokupno razotkrivanje izuma, tj. opis, crteže i patentne zahtjeve, uključujući svaki sadržaj koji se izričito ne štiti ili prethodno stanje tehnike koje je izričito opisano («koncept cjelokupnog sadržaja»). Međutim, «sadržaj» ne uključuje ni dokument o pravu prvenstva niti sažetak. Svrha dokumenta o pravu prvenstva jest samo odrediti u kojoj se mjeri datum prvenstva primjenjuje na razotkrivanje sadržaja u prijavi podnesenoj u Republici Hrvatskoj. Važno je naglasiti da se kod primjene članka 8. stavka 3. ZOP-a uzima u obzir sadržaj ranije prijave kako je podnesena.

(ii) Sukob s europskom prijavom ili s međunarodnom prijavom

Druga ranija prava na teritoriju Republike Hrvatske mogu se odnositi na europske ili na PCT prijave patenta u kojima je Hrvatska naznačena ili izabrana država.

U članku 105. stavku 1. i članku 108.g. stavku 1. ZOP-a. propisano je da europska prijava patenta i europski patent imaju, s obzirom na nacionalnu prijavu patenta i nacionalni patent, isti učinak na stanje tehnike kao i nacionalna prijava patenta i nacionalni patent. Prema tome, takve europske prijave patenta mogu biti konfliktne prijave pri utvrđivanju novosti prijava podnesenih u Republici Hrvatskoj.

U članku 111. stavku 5. ZOP-a. propisano je: «Međunarodna prijava objavljena prema članku 21.PCT-a neće se smatrati stanjem tehnike u skladu s odredbom članka 8. stavka 3. ZOP-a sve dok PCT prijava ne uđe u nacionalnu fazu u RH kako se zahtijeva u članku 111. stavku 1. ZOP-a.

To znači da i te PCT prijave, nakon ulaska u nacionalnu fazu u RH, mogu biti konfliktne prijave pri utvrđivanju novosti prijava podnesenih u Republici Hrvatskoj.

(iii) Presudan trenutak za određivanje je li i u kojoj je mjeri objavljena hrvatska, europska ili međunarodna prijava konfliktna prijava jest datum njezine objave.

Ako je zahtjev za priznavanje prava prvenstva prijave koja se ispituje bio povučen ili na neki drugi način izgubljen, s učinkom od datuma koji prethodi objavi konfliktne prijave, relevantan je datum podnošenja, a ne datum prvenstva, bez obzira na to je li zahtjev za priznavanje prvenstva mogao biti priznat.

Ako je konfliktna prijava povučena ili na drugi način izgubljena prije datuma objave, ali je objavljena jer su tehničke pripreme za objavu bile završene, ta se objavljena prijava neće smatrati konfliktnom prijavom. Članak 8. stavak 3. ZOP-a  mora se tumačiti tako kao da se odnosi na objavu važeće prijave, tj. prijave patenta podnesene u Republici Hrvatskoj koja je u važnosti na datum njezine objave. Izmjene koje su stupile na snagu nakon datuma objave ne utječu na primjenu članka 8. stavka 3. ZOP-a.

Ispiši stranicu