5.3. Relevantan datum dokumenta iz prethodnog stanja tehnike

Pri utvrđivanju novosti, relevantan dokument iz prethodnog stanja tehnike trebao bi se čitati tako kao da ga čita stručna osoba u određenom području na relevantan datum tog dokumenta. Kad je riječ o «relevantnom» datumu misli se na datum objave u slučaju prethodno objavljenog dokumenta i na datum podnošenja (ili datum prvenstva, ovisno o slučaju) u slučaju konfliktnog hrvatskog dokumenta prema članku 8. stavku 3. ZOP-a.

Međutim, treba napomenuti da se kemijski spoj, čiji je naziv ili čija je formula navedena u dokumentu, pri tom ne smatra poznatim, osim ako podatak u dokumentu, zajedno sa znanjem koje je općenito dostupno na relevantan datum dokumenta, omogućava da se spoj pripremi i izdvoji ili, na primjer u slučaju proizvoda iz prirode, samo izdvoji.

Ispiši stranicu