Na temelju članka 115. Zakona o patentu ("Narodne novine", broj 173/03.), ministar znanosti, obrazovanja i športa, na prijedlog ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo donosi

PRAVILNIK O PATENTU

I. UVODNA ODREDBA

Članak 1.
Pravilnikom o patentu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) pobliže se uređuju određena pitanja sadržana u Zakonu o patentu (u daljnjem tekstu: Zakon), u svezi s postupcima koji se vode pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod).

II. PRIJAVA PATENTA

Način podnošenja prijave patenta

Članak 2.
1) Prijava patenta podnosi se u pisanom obliku u jednom primjerku, neposredno ili poštom.
2) Uz prijavu patenta podnose se sljedeći prilozi:
1. dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi i troškovima provođenja upravnog postupka, ili dokaz o osnovi na temelju kojeg se traži oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi i troškova vođenja postupka;
2. punomoć za zastupanje ako se prijava podnosi putem zastupnika;
3. izjava o zajedničkom predstavniku u slučaju više podnositelja;
4. izjava izumitelja u slučaju kad ne želi biti naveden u prijavi;
5. prijepis prve prijave ovjeren od nadležnoga tijela ako je zatraženo pravo prvenstva u skladu s člankom 23. Zakona;
6. potvrda o izlaganju na međunarodnoj izložbi u skladu s člankom 9. stavkom 1) točka 2. Zakona, ako je izum bio izložen;
7. dokaz ili podaci o uzorku živoga biološkoga materijala ako je taj nužan za otkrivanje izuma u skladu s člankom 20. stavkom 5) Zakona;
8. popis nukleotidnih i/ili aminokiselinskih odsječaka ako prijava sadržava otkrivanje jednog nukleotidnog i/ili aminokiselinskog odsječka ili više njih.
3) Presliku popunjenoga P-1 obrasca iz članka 3. ovoga Pravilnika Zavod dostavlja podnositelju kao potvrdu primitka navedenih podataka, sastojaka i priloga.

Sadržaj i način sastavljanja prijave patenta

Članak 3.
1) Prijava za priznanje patenta sadržava:
1. izričitu naznaku da se zahtijeva priznanje patenta;
2. naziv izuma koji jasno i sažeto izražava bit izuma i ne smije sadržavati komercijalne nazive, žigove, imena, šifre, kratice uobičajene za pojedine proizvode i slično;
3. podatke o podnositelju prijave, za fizičke osobe prezime, ime i prebivalište, ili tvrtku i sjedište za pravne osobe, ako postoji više podnositelja naznaku o pisanoj izjavi o zajedničkom predstavniku;
4. podatke o izumitelju, prezime, ime i prebivalište, ili naznaku o pisanoj izjavi da ne želi biti naveden u prijavi patenta; ako je izumitelj ujedno i podnositelj prijave, potrebno je navesti naznaku o tome;
5. podatke o zastupniku, prezime, ime i prebivalište, ili tvrtku i sjedište ako je riječ o pravnoj osobi;
6. zahtjev s podacima o pravu prvenstva iz članka 23. Zakona, naznaku države, kojoj je podnesena prva prijava, datum kad je podnesena i broj koji joj je dodijeljen;
7. naznaku o izlaganju izuma na izložbi u skladu s člankom 9. stavkom1) točka 2. Zakona;
8. naznaku o zahtjevu za izdvajanje iz prijave, uz navođenje broja prvobitne prijave;
9. adresu za korespondenciju koja je u pravilu prebivalište podnositelja prijave ili njegova zastupnika, ili zajedničkoga predstavnika ako ima više podnositelja prijave, uz navođenje broja telefona, telefaksa ili e-mail adrese;
10. kontrolni popis:

 • broj stranica opisa izuma,
 • broj patentnih zahtjeva i broj stranica patentnih zahtjeva,
 • broj crteža i broj stranica crteža,
 • sažetak,
 • prilozi uz prijavu;

11. potpis ili pečat podnositelja prijave odnosno potpis ili pečat njegova zastupnika ako ga ima.
2) Podaci iz stavka 1) ovoga članka navode se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (obrazac P-1) ili na obrascu koji sadržajem i izgledom u cijelosti odgovara tom obrascu.
3) Ako predviđeni prostor u pojedinoj rubrici obrasca P-1 nije dovoljan, zahtijevani se podatak, s oznakom rubrike i njenog punog sadržaja, prilaže kao poseban dodatak obrascu P-1.
4) Zavod ne provjerava istinitost podataka navedenih u zahtjevu za priznanje patenta.

Opis izuma

Članak 4.
1) Opis izuma sastavlja se na način i po redoslijedu propisanim u ovom članku.
2) U opisu se najprije navodi naziv izuma koji se pojavljuje u zahtjevu i:
1. područje tehnike na koje se izum odnosi (uz naznaku oznake po Međunarodnoj klasifikaciji patenata, ako je podnositelju prijave poznata);
2. tehnički problem za čije se rješenje traži zaštita patentom;
3. stanje tehnike (prikaz i analiza poznatih rješenja definiranoga tehničkoga problema), izloženo u opsegu u kojemu je podnositelju prijave poznato, a nužno je za razumijevanje izuma i ispitivanje prijave, pri čemu je poželjno citiranje patentnih dokumenata i drugih izvora koji se odnose na opisano stanje tehnike;
4. izlaganje biti izuma tako da se tehnički problem i njegovo rješenje mogu razumjeti te navođenje tehničke novosti izuma u odnosu na prethodno stanje tehnike;
5. kratak opis crteža, ako ih ima;
6. detaljan opis najmanje jednog od načina ostvarivanja izuma, uz navođenje primjera izvođenja i s pozivom na crteže, ako postoje;
7. način industrijske ili druge primjene izuma, ako nije očit iz opisa ili same naravi izuma.
3) Poželjno je da svakom od dijelova navedenih u stavku 2) ovoga članka prethodi odgovarajući naslov. Iznimno se može primijeniti drukčiji način i redoslijed sastavljanja opisa ako bi zbog prirode izuma takav način rezultirao boljim razumijevanjem izuma i ekonomičnijim prikazom.
4) Rješenje tehničkog problema obrazloženog u opisu izuma:
1. mora biti određeno bez proizvoljnosti i pretpostavki, sve bitne karakteristike izuma moraju biti predočene jasno i nedvojbeno, tako da ga osoba vješta u struci može izvesti;
2. ako se izum odnosi na postupak, treba sadržavati sve njegove bitne karakteristike, tako da je izvodljivost postupka vidljiva u cijelosti, što je potrebno dokazati primjerima izvedbe;
3. ako se izum odnosi na konstrukciju i prikazan je na slici, treba sadržavati podroban opis rješenja konstrukcije s pozivanjem na sliku, a kao dokaz izvodljivosti potrebno je opisati način djelovanja pojedinih bitnih sastojaka i način djelovanja konstrukcije kao cjeline;
4. ako postoji više načina za izvođenje istoga izuma treba sadržavati njihov opis.

Patentni zahtjevi

Članak 5.
1) Patentni zahtjevi moraju biti sastavljeni tako da definiraju izum isključivo tehničkim karakteristikama izuma.
2) Broj patentnih zahtjeva mora biti razuman s obzirom na prirodu izuma za koji se zahtijeva zaštita. Ako postoji više patentnih zahtjeva, njihov se redoslijed označava arapskim brojkama.
3) Patentni zahtjevi, kad god je to moguće sadržavaju:
1. uvodni dio koji započinje nazivom izuma, a zatim one tehničke karakteristike koje u međusobnoj kombinaciji pripadaju prethodnom stanju tehnike, a nužne su za definiranje karakteristika izuma za koje se traži zaštita;
2. drugi karakteristični dio zahtjeva, kojem prethodi izraz "karakteriziran time" ili "naznačen time", u kojem se navode tehničke karakteristike izuma za koje se u kombinaciji s tehničkim karakteristikama prethodnog stanja tehnike iz točke 1. stavka 3) ovoga članka traži zaštita patentom.
4) Ako je udovoljeno uvjetu o jedinstvu izuma iz članka 18. Zakona, prijava patenta može sadržavati više nezavisnih zahtjeva iste kategorije (proizvod, postupak, uređaj, primjena) ako predmet prijave izuma nije moguće obuhvatiti jednim zahtjevom.
5) Uz svaki patentni zahtjev u kojem su navedena bitna obilježja izuma može se postaviti jedan ili više zavisnih patentnih zahtjeva koji se odnose na specifična obilježja izuma.
6) Zavisni patentni zahtjev sadržava specifična obilježja izuma nekog drugog (zavisnog ili nezavisnog) patentnog zahtjeva i, ako je to moguće, na početku sadržava upućivanje na drugi patentni zahtjev ili druge patentne zahtjeve, nakon čega se navode dodatna obilježja za koje se traži zaštita. Svi zavisni patentni zahtjevi koji se pozivaju na prethodni patentni zahtjev ili na više njih moraju biti grupirani tako da se lako odredi veza međusobno zavisnih zahtjeva i da se njihovo značenje u toj vezi može lako protumačiti.
7) Patentni zahtjevi, osim kad je to apsolutno potrebno, ne smiju se u pogledu
tehničkih karakteristika izuma pozivati na opis ili crteže. Osobito se ne smiju pozivati navodom: "kao što je to opisano u dijelu… opisa" ili "kao što je prikazano na slici… crteža".
8) Ako prijava patenta sadržava crteže, poželjno je da iza tehničkih karakteristika navedenih u patentnim zahtjevima slijede pozivne oznake koje se odnose na te karakteristike. Ako su uporabljene, poželjno je da su pozivne oznake stavljene u zagrade. Ako uvođenje pozivnih oznaka ne olakšava razumijevanje patentnog zahtjeva ne treba ih uvoditi. Pozivne oznake ne mogu se tumačiti kao ograničenje zahtjeva.
9) Jedinstvena izumiteljska zamisao ostvaruje se kad je više izuma tako povezano da između njih postoji tehnička veza koja obuhvaća jednu ili više istih ili odgovarajućih posebnih tehničkih karakteristika. Izraz "posebne tehničke karakteristike" označava one tehničke karakteristike koje određuju doprinos kojim svaki od navedenih izuma, promatran kao cjelina, mijenja postojeće stanje tehnike. Ocjena o tome je li više izuma međusobno povezano tako da čine jedinstvenu izumiteljsku zamisao donosi se bez obzira na to jesu li izumi definirani u odvojenim patentnim zahtjevima ili kao alternative u okviru jednog patentnog zahtjeva.

Crteži

Članak 6.
1) Upotrebljiva površina na listovima koji sadržavaju crteže ne smije biti veća od 26,2 x 17 cm i listovi ne smiju imati iscrtane okvire oko upotrebljive ili upotrijebljene površine. Najmanje margine jesu :

 • gornja strana: 2,5 cm
 • lijeva strana: 2,5 cm
 • desna strana: 1,5 cm
 • donja strana: 1 cm.

2) Crteži se izrađuju tako da:
1. crte moraju biti ujednačeno debele, crne, dobro uočljive i neizbrisive, a površine između crta ne smiju se bojiti ili tonirati;
2. poprečni presjeci označuju se sjenčanjem koje ne smije ometati uočljivost glavnih crta i pozivnih oznaka;
3. omjer crteža i jasnoća njihove grafičke izvedbe moraju biti takvi da se na fotografskoj reprodukciji s umanjenjem mogu bez teškoća raspoznati sve pojedinosti;
4. sve brojke, slova i pozivne oznake na slikama moraju biti jednostavni i jasni, zagrade, krugovi ili navodnici ne smiju se upotrebljavati u svezi s brojkama i slovima;
5. elementi na slici moraju biti proporcionalni, osim ako su disproporcije nužne za veću jasnoću slika;
6. visina brojki i slova ne smije biti manja od 0,32 cm; za opisivanje crteža upotrebljava se latinična ili, ako je uobičajeno grčka abeceda;
7. jedan list crteža može sadržavati više slika; ako je jedna slika kao cjelina izrađena na dva lista ili na više listova, dijelovi slika na različitim listovima moraju se izraditi tako da se cijela slika može sastaviti bez zaklanjanja odnosno preklapanja pojedinih dijelova slike s različitih listova; slike na jednom listu moraju biti raspoređene jedna ispod druge, međusobno jasno odvojene, ali bez većega slobodnog prostora između sebe; različite slike moraju se označiti redoslijedom arapskim brojkama i neovisno o označivanju listova;
8. pozivne oznake koje nisu spomenute u opisu ne smiju se pojaviti ni u crtežu i obrnuto;
9. iste karakteristike, ako su označene pozivnim oznakama, moraju u cijeloj prijavi biti označene istim oznakama;
10. ako crteži sadržavaju velik broj pozivnih oznaka, preporučuje se priložiti poseban list s popisom svih pozivnih oznaka i karakteristika označenih tim oznakama;
11. crteži ne smiju sadržavati tekstualne dijelove, osim, kad je to nužno; kratke riječi kao što su "voda", "para", "otvoreno", "zatvoreno", "presjek A-B" ili u blok - dijagramu i dijagramu toka kratke ključne riječi nužne za razumijevanje teksta.
3) Crteži se izrađuju uporabom sredstava koja omogućuju izradu crteža u skladu sa stavkom 2) ovoga članka.

Sažetak

Članak 7.
1) Sažetak sadržava naziv izuma i kratak sadržaj biti izuma koji je prikazan u opisu, patentnim zahtjevima i crtežu. Kratak pregled mora upozoriti na područje tehnike na koje se odnosi izum i mora omogućiti jasno razumijevanje tehničkog problema, rješenja tog problema i osnovni način odnosno načine upotrebe izuma.
Ako je potrebno, u sažetku se može navesti kemijska formula koja, od svih formula sadržanih u prijavi, najbolje karakterizira izum.
2) Sažetak ne smije sadržavati navode u svezi s proizvoljnim svojstvima i vrijednostima izuma, a ni navode u svezi s teoretskim mogućnostima primjene.
3) Ako prijava patenta sadržava crtež, podnositelj prijave treba naznačiti sliku ili, iznimno, više slika koje predlaže za objavu uz sažetak. Zavod može odlučiti da objavi drugu sliku ili više drugih slika ako smatra da bolje karakteriziraju izum. Sve glavne karakteristike izuma koje su navedene u sažetku i ilustrirane slikom moraju biti praćene pozivnim oznakama u zagradi.
4) Sažetak mora biti sastavljen tako da može efikasno poslužiti kao instrument za pretragu u određenom području tehnike, posebno da se na temelju njega ocijeni potreba za uvidom u kompletnu prijavu patenta.
5) Sažetak sadržava najviše 150 riječi.

Uvjeti za izradu pojedinih dijelova prijave patenta

Članak 8.
1) Sastojci prijave patenta moraju biti prikladni za izravno fotografsko umnožavanje, za umnožavanje elektrostatičkim postupkom, za ofsetni tisak i skeniranje u neograničenom broju primjeraka. Listovi ne smiju biti zgužvani ili poderani, ne smiju se presavijati. Može se koristiti samo jedna strana lista.
2) Listovi su formata A4 papira (29,7 x 21 cm) bijele boje, glatki, bez sjaja, jaki, savitljivi i dugotrajni. Svaki list se koristi tako da su gornja i donja strana lista kraće strane formata (tzv. "visoki format").
3) Svaki od sastojaka prijave patenta (zahtjev za priznanje patenta, opis izuma, patentni zahtjevi, crteži i sažetak) mora počinjati na novom listu i biti potpisan od strane podnositelja prijave. Listovi moraju biti međusobno spojeni tako da ih je lako prelistavati, izdvajati i ponovno spajati.
4) Najmanje dopuštene margine na listovima koji ne sadržavaju crteže iznose:

 • gornja strana lista 2 cm
 • lijeva strana lista 2,5 cm
 • desna strana lista 2 cm
 • donja strana lista 2 cm.

Preporučene najveće margine na listovima koji ne sadržavaju crteže iznose:

 • gornja strana lista 4 cm
 • lijeva strana lista 4 cm
 • desna strana lista 3 cm
 • donja strana lista 3 cm.

5) U trenutku podnošenja prijave patenta margine na listovima moraju biti potpuno prazne (čiste).
6) Svi listovi u prijavi patenta moraju biti numerirani uzlaznim arapskim brojkama koje se stavljaju na sredini gornje strane lista, ali ne na marginu.
7) Zahtjev za priznanje patenta, opis izuma, patentni zahtjev i sažetak moraju biti čitko tiskani. Iznimno se grafički simboli i oznake te kemijske i matematičke formule, ako je to nužno, mogu upisati ručno. Razmak između redaka teksta mora iznositi 1,5 redak.
8) Visina velikih slova u tekstu ne može biti manja od 0,21 cm, pri čemu otisak slova na listu mora biti tamne i neizbrisive boje.
9) Zahtjev za priznanje patenta, opis izuma, patentni zahtjevi i sažetak ne smiju sadržavati crteže. Opis izuma, patentni zahtjevi i sažetak mogu sadržavati kemijske ili matematičke formule, a opis izuma i sažetak - tablice. Patentni zahtjevi i sažetak mogu sadržavati kemijske ili matematičke formule, a opis izuma i sažetak - tablice. Patentni zahtjevi mogu sadržavati tablice samo ako je bit zahtjeva takva da su poželjne tablice. Tablice i kemijske ili matematičke formule mogu biti prikazane u "poprečnom formatu" ako se u "visokom formatu" ne mogu prikazati kako zadovoljava. Listovi na kojima su tablice i kemijske ili matematičke formule prikazane u "poprečnom formatu" postavljaju se tako da zaglavlje tablica ili formula bude na lijevoj strani lista.
10) Vrijednosti fizičkih veličina obvezatno se iskazuju u jedinicama Međunarodnog sustava jedinica (SI). Za matematičke, kemijske i molekularne formule i atomske mase upotrebljavaju se simboli, a i tehnički izrazi i znakovi koji su prihvaćeni i uobičajeni u dotičnom području tehnike.
11) Nazivlje, znakovi i simboli moraju se dosljedno upotrebljavati u cijelom tekstu prijave patenta.
12) Svaki list teksta mora biti s minimalnim brojem pogrešaka i bez dopune, križanja ili ispisivanja između redaka. Odstupanje od ovog pravila dopušteno je ako se time ne ugrožava vjerodostojnost sadržaja i mogućnost kvalitetnog umnožavanja teksta.

Sadržaji koji se ne smiju navoditi u prijavi

Članak 9.
1) Prijava patenta ne smije sadržavati:
1. navode ili crteže protivne zakonu ili moralu;
2. navode koji omalovažavaju proizvode ili postupke bilo koje treće osobe ili kvalitetu i značenje prijave odnosno patenta te osobe; usporedba s prethodnim stanjem tehnike, sama po sebi, ne smatra se omalovažavanjem;
3. navode koji očito nisu bitni ni potrebni.
2) Ako prijava patenta sadržava navode ili crteže protivne zakonu ili moralu, Zavod će ih pri objavi izostaviti upozoravajući na mjesto i broj izostavljenih riječi ili crteža.
3) Ako prijava patenta sadržava navode iz stavka 1) točke 2. ovoga članka, Zavod ih može izostaviti pri objavi. Zavod će upozoriti na mjesto i broj izostavljenih riječi i na zahtjev dostaviti kopiju izostavljenih dijelova teksta.

Naknadni podnesci

Članak 10.
1) Odredbe članaka 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika primjenjuju se i na naknadne podneske kojima se zamjenjuju bitni sastojci prijave patenta. Ti se podnesci dostavljaju Zavodu na jednak način kao i prijava patenta.
2) Svi bitni sastojci prijave patenta i podnesci koji se naknadno dostavljaju, moraju biti potpisani. Ako podnesak nije potpisan, Zavod će pozvati zainteresiranu stranku da ga potpiše u primjerenom roku, računajući od dana primitka poziva. Ako je u tom roku potpisan, podnesak zadržava datum kad je primljen. U suprotnom, smatra se da nije podnesen.
3) Naknadno podneseni dokumenti koji se priopćuju trećim osobama ili koji su u vezi s dvije ili više prijava patenata moraju se podnijeti u broju koji odgovara broju osoba kojima se priopćuju odnosno broju prijava na koje se odnose. Ako zainteresirana stranka, unatoč zahtjevu Zavoda, ne dostavi potreban broj primjeraka dokumenata, primjerci koji nedostaju osigurat će se na teret troškova zainteresirane stranke.

Pohrana živog biološkog materijala

Članak 11.
1) Ako izum koji se želi zaštiti patentom uključuje upotrebu ili se odnosi na živi biološki materijal koji nije dostupan javnosti i koji se u prijavi patenta ne može opisati na način koji bi stručnoj osobi omogućio njegovo izvođenje, izum će se smatrati opisanim na dovoljno jasan i potpun način, u smislu članka 20. stavka 4) Zakona, samo ako je udovoljeno ovim uvjetima:
1. ako je uzorak živoga biološkoga materijala pohranjen u ovlaštenoj instituciji u skladu s člankom 20. stavkom 5) Zakona najkasnije na dan podnošenja prijave patenta;
2. ako prijava patenta sadržava sve podatke o pohranjenom živom biološkom materijalu koji su poznati podnositelju prijave;
3. ako se u prijavi patenta navede naziv ovlaštene institucije iz članka 20. stavka 5) Zakona i broj pod kojim je biološki materijal zaveden.
2) Podaci iz stavka 1) točke 3. ovoga članka mogu se dostaviti naknadno:
1. u roku od tri mjeseca od datuma podnošenja zahtjeva za priznanje prava prvenstva;
2. do dana podnošenja zahtjeva da se prijava objavi prije, u skladu s člankom 35. stavkom 2) Zakona.

Članak 12.
Pohranjeni uzorak živoga biološkoga materijala učinit će se na zahtjev dostupnim. Dostupnost živoga biološkoga materijala sastoji se u izdavanju njegova uzorka tražitelju. Tražitelj može biti:

 • između objavljivanja patentne prijave i priznanja patenta bilo koja osoba koja podnese takav zahtjev, izuzev ako podnositelj prijave tako zahtijeva, samo neovisni stručnjak;
 • nakon priznanja patenta, i unatoč ukidanju ili poništaju patenta, bilo tko to zatraži.

2) Zahtjev za izdavanje uzorka živog biološkog materijala dostavlja se Zavodu na obrascu kojega propisuje ovlaštena institucija u skladu s člankom 20. stavkom 5) Zakona, na kojemu Zavod potvrđuje da je podnesena prijava patenta u kojoj se podnositelj prijave pozvao na pohranu živog biološkog materijala, te da tražitelj ima pravo zahtijevati izdavanje uzorka živog biološkog materijala.
3) Uzorak će se učiniti dostupnim samo onda ako se osoba koja zahtijeva njegovo izdavanje obveže da za vrijeme trajanja patenta neće:
1. taj uzorak ili bilo koji materijal dobiven iz tog uzorka učiniti dostupnim trećim osobama;
2. taj uzorak ili bilo koji materijal dobiven iz tog uzorka upotrebljavati drugačije osim u eksperimentalne ili istraživačke svrhe, izuzev ako se podnositelj prijave ili vlasnik patenta, ovisno o slučaju, izričito odrekao od prava na takvu obvezu tražitelja.
4) Na zahtjev podnositelja prijave dostupnost pohranjenom materijalu u slučaju kada je prijava odbijena ili povučena, treba se ograničiti neovisnom stručnjaku na 20 godina od dana podnošenja prijave patenta. U tom slučaju primijenit će se na odgovarajući način odredbe iz stavka 3) ovoga članka.
5) Zahtjevi podnositelja prijave iz stavaka 1) i 3) ovoga članka mogu se podnijeti samo do datuma za koji se smatra da su ispunjeni tehnički uvjeti za objavu prijave patenta.
6) Obveza iz stavka 3) točka 2. ovoga članka ne postoji ako se tražitelj koristi izdanim uzorkom pohranjenog živog biološkog materijala na temelju prisilne licencije.
Članak 13.
1) Ako uzorak živoga biološkoga materijala nije više dostupan kod institucije u kojoj je bio pohranjen, niti je prenesen u neku drugu ovlaštenu instituciju kod koje bi bio dostupan, smatra se da izum nije u prijavi patenta opisan u smislu članka 20. stavka 4) Zakona.
2) Smatrat će se da nisu nastupile pravne posljedice nedostupnosti pohranjenog živoga biološkoga materijala u skladu s člankom 85. stavkom 1) Zakona, ako je udovoljeno ovim uvjetima:
1. ako pohranitelj u roku od 3 mjeseca od dana kad je dobio obavijest od ovlaštene institucije da je prvobitno pohranjeni živi biološki materijal postao nedostupan, ponovno pohrani uzorak toga živoga biološkoga materijala pod istim uvjetima kao što su oni propisani Budimpeštanskim ugovorom;
2. ako pohranitelj pri ponovnoj pohrani priloži potpisanu izjavu da je ponovno pohranjeni živi biološki materijal jednak onome koji je prvobitno pohranjen;
3. ako Zavod u roku od 4 mjeseca od dana ponovne pohrane primi primjerak potvrde o pohrani uzorka živoga biološkoga materijala, koju izdaje ovlaštena institucija i koja sadržava broj prijave patenta odnosno patenta na koji se pohrana odnosi.
3) Ako je razlog nedostupnosti živoga biološkoga materijala njegova nevitalnost,
on se mora ponovno pohraniti kod iste ovlaštene institucije kod koje je bio prije toga pohranjen, a ako je neki drugi razlog, živi biološki materijal može se pohraniti i kod neke druge ovlaštene institucije.
4) Ako ovlaštena institucija kod koje je živi biološki materijal prvobitno pohranjen izgubi status ovlaštene institucije ili prestane djelovati kao ovlaštena institucija za pohranu živoga biološkoga materijala u području konkretne vrste živoga biološkoga materijala, a pohranitelj ne bude u roku od 6 mjeseci obaviješten o nastaloj promjeni, rok od 3 mjeseca iz stavka 2) točke 1. ovoga članka počinje teći od dana objave te promjene u glasilu Zavoda.

Popisi nukleotidnih i/ili aminokiselinskih odsječaka

Članak 14.
Ako prijava patenta sadržava otkrivanje jednog nukleotidnog i/ili aminokiselinskog odsječka ili više njih, opis prijave mora sadržavati popis odsječaka.
Svaki popis odsječaka koji nije sadržan u opisu odnosno nije priložen, prilikom podnošenja prijave patenta neće činiti dio opisa.

III. REGISTAR PRIJAVA PATENATA

Sadržaj registra prijava patenata

Članak 15.
O prijavama patenata kojima je zaključkom utvrđen datum podnošenja Zavod vodi poseban registar (Registar prijava patenata), u koji se upisuju sljedeći podaci:

 • broj prijave patenta;
 • datum podnošenja prijave patenta;
 • broj i datum prvobitne prijave u slučaju podjele prijave patenta
 • podatak o zatraženom pravu prvenstva;
 • podaci o podnositelju prijave, prezime, ime i prebivalište, ako je riječ o fizičkoj osobi, ili tvrtka i sjedište, ako je riječ o pravnoj osobi;
 • podaci o izumitelju, prezime, ime i prebivalište, ili podaci o izjavi izumitelja da ne želi biti naveden u prijavi;
 • podaci o zastupniku, prezime, ime i prebivalište, ako je riječ o fizičkoj osobi, ili tvrtka i sjedište, ako je riječ o pravnoj osobi;
 • naziv izuma;
 • klasifikacijska oznaka prema Međunarodnoj klasifikaciji patenata (MKP);
 • datum objave prijave patenta;
 • podaci o međunarodnoj prijavi propisani člankom 19. stavak 2. ovoga Pravilnika, ako je takva prijava podnesena;
 • podaci o zahtjevu za potpuno ispitivanje uvjeta za priznanje patenta, ili podaci o zahtjevu za priznanje patenta na temelju podnesenih rezultata potpunoga ispitivanja prijave patenta, ili podaci o zahtjevu za priznanje konsenzualnog patenta;
 • podaci o uplaćenim upravnim pristojbama i naknadi troškova upravnoga postupka ili podaci o oslobađanju od plaćanja istih;
 • podaci o podnošenju prigovora na konsenzualni patent i uplaćenoj upravnoj pristojbi i naknadi troškova upravnoga postupka;
 • podaci o načinu okončanja upravnoga postupka odlukom Zavoda;
 • podaci o promjenama u svezi s prijavama patenata.

Izvadak iz registra prijava

Članak 16.
1) Registar prijava patenata je javan za prijave patenata koje su objavljene.
Izvadak iz registra izdaje se za prijave patenata koje su objavljene, na zahtjev zainteresiranih osoba uz priložen dokaz o uplati propisane upravne pristojbe i naknade troškova provođenja upravnog postupka. Izvadak iz registra prijava sadržava podatke iz članka 15. Pravilnika, koji vrijede na dan izdavanja izvatka.
3) Na izvadak iz registra prijava na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka od 25. do članka 27. ovoga Pravilnika.

IV. SVJEDODŽBA O PRAVU PRVENSTVA

Sadržaj zahtjeva za izdavanje svjedodžbe o pravu prvenstva

Članak 17.
Zahtjev za izdavanje svjedodžbe o pravu prvenstva sadržava:
1. izričitu naznaku da se zahtijeva izdavanje svjedodžbe o pravu prvenstva;
2. broj prijave patenta za koju se traži izdavanje svjedodžbe;
3. naznaku o zahtijevanom broju kopija svjedodžbi;
4. podatke o podnositelju zahtjeva;
5. potpis podnositelja zahtjeva;
6. dokaz o uplati upravne pristojbe i naknade troškova upravnoga postupka za izdavanje svjedodžbe o pravu prvenstva.

Sadržaj svjedodžbe o pravu prvenstva

Članak 18.

Svjedodžba o pravu prvenstva sadržava:

 • podatke o podnositelju prijave patenta, prezime, ime i prebivalište za fizičku osobu, ili tvrtku i sjedište za pravnu osobu;
 • datum podnošenja prijave patenta;
 • broj prijave patenta;
 • naziv izuma
 • opis izuma istovjetan s opisom u prijavi;
 • patentne zahtjeve istovjetne s patentnim zahtjevima u prijavi;
 • crteže istovjetne s crtežima u prijavi (ako ih sadržava);
 • naznaku o istovjetnosti podataka u svjedodžbi i u prijavi patenta.

V. OBJAVA PRIJAVE PATENTA

Sadržaj objave prijave patenta

Članak 19.
1) U službenom glasilu Zavoda objavljuju se sljedeći podaci o prijavi patenta:
1. broj prijave patenta;
2. datum podnošenja prijave patenta;
3. podaci o zahtijevanom pravu prvenstva, broj i datum podnošenja prve prijave, naznaka države kojoj je prva prijava podnesena;
4. podaci o izlaganju na izložbi;
5. klasifikacijska oznaka prema Međunarodnoj klasifikaciji patenata (MKP);
6. naziv izuma;
7. podaci o podnositelju prijave patenta, prezime, ime i prebivalište za fizičku osobu, ili tvrtka i sjedište za pravnu osobu;
8. podaci o izumitelju, prezime, ime i prebivalište, ili podaci o izjavi izumitelja da ne želi biti naveden u prijavi;
9. broj i datum prvobitne prijave u slučaju podjele prijave patenta;
10. sažetak;
11. karakteristični crtež ili crteži na koji se pozivaju opis izuma i patentni zahtjevi, odnosno kemijska formula koja od svih formula navedenih u prijavi najbolje karakterizira izum;
12. podaci o zastupniku, prezime, ime i prebivalište za fizičku osobu, ili
tvrtka i sjedište za pravnu osobu;
13. datum objave prijave patenta.
2) Ako je riječ o prijavi podnesenoj u skladu s člankom 109. stavcima 1) i 2) Zakona, uz podatke iz stavka 1) ovoga članka objavljuju se i sljedeći podaci:
- broj međunarodne prijave,
- datum podnošenja međunarodne prijave,
- broj međunarodne objave,
- datum međunarodne objave.
3) Podaci iz stavaka 1) i 2) ovoga članka označavaju se Međunarodno dogovorenim brojevima za identifikaciju podataka (u daljnjem tekstu INID - kodovima).

Objava zahtjeva za proširenje europske prijave patenta

Članak 20.
1) U posebnom dijelu službenog glasila Zavoda objavljuju se sljedeći podaci iz zahtjeva za proširenje europske prijave patenta :

 • klasifikacijska oznaka prema Međunarodnoj klasifikaciji patenata (MKP);
 • podaci o europskoj prijavi patenta: – datum podnošenja i broj europske prijave patenta;
 • podaci o međunarodnoj prijavi patenta: broj međunarodne prijave i datum podnošenja međunarodne prijave;
 • podaci o objavi europske prijave patenta: broj objave prijave, datum objave i broj izdanja glasila u kojem je prijava objavljena i jezik na kojem je prijava objavljena;
 • podaci o objavi međunarodne prijave: broj i datum međunarodne objave i jezik na kojem je objavljena;
 • podaci o pravu prvenstva: broj i datum prve prijave i naznaka države u kojoj je podnesena;
 • podaci o podnositelju prijavite;
 • podaci o izumitelju;
 • naziv izuma na engleskom jeziku.

2) Ako zahtjev za proširenje europske prijave patenta bude povučen, ili ako europska prijava patenta bude konačno odbijena, povučena ili se bude smatrala povučenom prema članku 100. stavak 3) Zakona, Zavod će objaviti takve podatke. Objava će pored navedenih podataka sadržavati i podatke iz stavka 1) ovoga članka.
3) Podaci iz stavaka 1) i 2) ovoga članka označavaju se Međunarodno dogovorenim brojevima za identifikaciju podataka (u daljnjem tekstu INID - kodovima).

VI. ZAHTJEVI ZA ISPITIVANJE UVJETA ZA PRIZNANJE PATENTA

Sadržaj i forma zahtjeva za ispitivanje uvjeta za priznanje patenta

Članak 21.
(1) Zahtjevi iz članka 36. stavka 1) Zakona podnose se Zavodu u zakonskom roku, u pisanom obliku, uz naznaku broja prijave patenta i podnošenje dokaza o uplaćenoj
upravnoj pristojbi i naknadi troška provođenja upravnoga postupka.
(2) Podnositelj zahtjeva iz članka 36. stavak 1) točka 2. Zakona, dužan je Zavodu dostaviti:

 • izviještaj o pretraživanju stanja tehnike i njegov prijevod na hrvatski jezik;
 • izviještaj o potpunom ispitivanju i njegov prijevod na hrvatski jezik;
 • patentni spis s prevedenim patentnim zahtjevima;

Objava zahtjeva za priznanje patenta bez provođenja postupka potpunoga ispitivanja (konsenzualni patent)

Članak 22.
1) Objava zahtjeva za priznanje konsenzualnog patenta u službenom glasilu Zavoda sadržava sljedeće podatke:
1. broj prijave konsenzualnog patenta;
2. datum podnošenja zahtjeva;
3. podaci o podnositelju zahtjeva, prezime, ime i prebivalište za fizičku osobu,
ili tvrtka i sjedište za pravnu osobu;
4. klasifikacijska oznaka prema Međunarodnoj klasifikaciji patenata (MKP);
5. broj službenog glasila Zavoda u kojem je objavljena prijava patenta;
6. naziv izuma.
2) Zahtjevu iz stavka 1) ovoga članka prilažu se dokazi o uplaćenoj upravnoj pristojbi i naknadi troškova upravnoga postupka.

VII. PRIGOVOR NA PRIZNANJE KONSENZUALNOG PATENTA

Sadržaj prigovora na priznanje konsenzualnog patenta

Članak 23.
1) Prigovor na priznanje konsenzualnog patenta mora sadržavati:
1. izričitu naznaku o prigovoru na priznanje konsenzualnog patenta;
2. podatke o podnositelju prigovora, prezime, ime i prebivalište za fizičku osobu, ili tvrtku i sjedište za pravnu osobu;
3. broj prijave konsenzualnog patenta;
4. podatke o podnositelju zahtjeva za priznanje konsenzualnog patenta;
5. naziv izuma;
6. podatke o zastupniku, prezime, ime i prebivalište za fizičku osobu, ili tvrtku i sjedište za pravnu osobu, ako se prigovor podnosi putem zastupnika, te urednu punomoć;
7. potpis podnositelja prigovora;
8. dokaz o uplati upravne pristojbe i naknade troškova provođenja upravnoga postupka.
2) Uz podatke iz stavka 1) ovoga članka potrebno je navesti razloge zbog kojih se podnosi prigovor.

VIII. REGISTAR PATENATA

Sadržaj registra patenata

Članak 24.
1) O priznatim patentima i konsenzualnim patentima Zavod vodi poseban registar (Registar patenata).
2) Registar patenata sadržava sljedeće podatke:

 • broj patenta ili broj konsenzualnog patenta;
 • podatak o vrsti zahtjeva temeljem kojega je priznat patent ili konsenzualni patent;
 • naziv izuma;
 • podaci o nositelju patenta, prezime, ime i prebivalište za fizičku osobu, ili tvrtka i sjedište za pravnu osobu;
 • podaci o izumitelju, prezime, ime i prebivalište, ili podatak o izjavi izumitelja da ne želi biti naveden u prijavi patenta;
 • podaci o zastupniku, prezime, ime i prebivalište za fizičku osobu, ili tvrtka i sjedište za pravnu osobu;
 • datum podnošenja prijave patenta;
 • broj prvobitne prijave ako se radi o izdvojenoj prijavi;
 • podaci o međunarodnoj prijavi propisani člankom 19. stavak 2. ovoga Pravilnika, ako je takva prijava podnesena;
 • podaci o europskoj prijavi patenta: datum podnošenja i broj europske prijave patenta;
 • podaci o objavi europske prijave patenta: broj objave prijave, datum objave i jezik na kojem je prijava objavljena;
 • broj i datum rješenja o priznanju patenta ili konsenzualnog patenta;
 • podaci o priznatom pravu prvenstva;
 • datum objave prijave patenta;
 • datum upisa patenta ili konsenzualnog patenta u registar patenata;
 • datum objave priznatog patenta ili konsenzualnog patenta;
 • klasifikacijska oznaka prema Međunarodnoj klasifikaciji patenata (MKP);
 • podatak o prijenosu prava i licenciji;
 • promjene koje se odnose na nositelja patenta;
 • vrsta odluke i datum odluke u povodu:
  • prijedloga za proglašenje ništavim rješenja o priznanju patenta,
  • prijedloga za ukidanje rješenja o priznanju patenta;
 • podaci o uplaćenim pristojbama za održavanje važenja patenta ili konsenzualnog patenta;
 • podaci o prestanku važenja patenta: pravni temelj i datum prestanka;
 • drugi podaci koji su prestali važiti;
 • podaci o Svjedodžbi o dodatnoj zaštiti.

Izvadak iz registra patenata

Članak 25.
1) Registar patenata je javan.
2) Izvaci iz registra izdaju se na zahtjev zainteresiranih osoba, uz priložen dokaz o uplati propisane upravne pristojbe i naknade troškova provođenja upravnoga postupka.
3) Izvadak iz registra patenata sadržava podatke iz članka 24. stavka 2) ovoga Pravilnika, upisane u registar koji vrijede na dan izdavanja.
4) Na poseban zahtjev može se izdati izvadak za određeno vremensko razdoblje ili povijesni izvadak koji sadrži sve upisane podatke od dana upisa patenta do dana izdavanja izvatka.
5) Izvadak iz stavka 4) ovoga članka sadržava naznaku da se radi o povijesnom izvatku odnosno o izvatku na dan ili za određeno vremensko razdoblje.
6) Izvadak može sadržavati i ispis samo dijela važećih upisanih podataka i u tom se slučaju na kraju zadnje stranice izvatka stavlja naznaka sljedećeg sadržaja: «Napomena: ostalo izostavljeno».

Članak 26.
Podaci iz registra ispisuje se na izvatku redoslijedom propisanim čl. 24. ovoga Pravilnika. Ispred svakog podatka na izvatku navodi se redni broj upisa. Podatak koji je prestao važiti označava se na izvatku stavljanjem oznake «23/20» ispred tog podatka, a na kraju zadnje stranice izvatka stavlja se oznaka slijedećeg sadržaja: «Napomena: podaci označeni s «24/20» prestali su važiti».

Bilješka o ovjeri izvatka

Članak 27.
(1)Izvadak iz registra se ovjerava uz stavljanje bilješke.
(2)Bilješka o ovjeri izvatka sadržava: izreku o tome da je izvadak istovjetan izvorniku, mjesto i datum izdavanja, broj pod kojim je izvadak izdan, te pečat i potpis ovlaštenog službenika Zavoda.

IX. ISPRAVE

Sadržaj isprave o patentu ili konsenzualnom patentu

Članak 28.
Isprava o patentu ili konsenzualnom patentu sadržava:
1. broj patenta ili konsenzualnog patenta;
2. naziv izuma;
3. podatke o nositelju patenta ili konsenzualnog patenta, ime i prezime za fizičku osobu, ili tvrtku i sjedište za pravnu osobu;
4. podatke o izumitelju, prezime i ime;
5. datum priznatog prava prvenstva;
6. datum upisa patenta ili konsenzualnog patenta u registar patenata;
7. datum objave patenta ili konsenzualnog patenta;
8. datum izdavanja isprave.

X. OBJAVA PATENTA

Sadržaj objave patenta ili konsenzualnog patenta

Članak 29.
1) U službenom glasilu Zavoda objavljuju se sljedeći podaci iz rješenja o priznanju:
1. broj patenta ili konsenzualnog patenta;
2. datum podnošenja prijave patenta;
3. podaci o priznatom pravu prvenstva: broj i datum podnošenja prve prijave, naznaka države, međunarodne ili međuvladine organizacije u kojoj je podnesena prva prijava;
4. datum objave prijave patenta;
5. naziv izuma;
6. klasifikacijska oznaka prema Međunarodnoj klasifikaciji patenata (MKP);
7. broj i datum prvobitne prijave u slučaju izdvojene prijave;
8. podaci o nositelju patenta, prezime, ime i prebivalište za fizičku osobu, ili tvrtku i sjedište za pravnu osobu;
9. podaci o izumitelju, prezime, ime i prebivalište, ili podatak o izjavi izumitelja da ne želi biti naveden;
10. podaci o zastupniku, prezime, ime i prebivalište za fizičku osobu, ili tvrtka i sjedište za pravnu osobu;
11. prvi patentni zahtjev, s naznakom broja preostalih patentnih zahtjeva;
12. karakteristični crtež ili crteži na koji se pozivaju opis izuma i patentni zahtjevi, odnosno kemijska formula koja od svih formula navedenih u prijavi najbolje karakterizira izum.
2) Podaci iz stavka 1) ovoga članka označavaju se INID- kodovima.
3) U službenom glasilu Zavoda objavljuje se i prestanak važenja patenta ili konsenzualnog patenta, o čemu se objavljuju sljedeći podaci:
1. broj patenta ili konsenzualnog patenta;
2. naziv patenta ili konsenzualnog patenta;
3. datum prestanka važenja;
4. klasifikacijska oznaka prema Međunarodnoj klasifikaciji patenata (MKP);
5. broj službenog glasila u kojem je objavljen patent ili konsenzualni patent.

Sadržaj objave podataka o proširenom europskom patentu

Članak 30.
1) U službenom glasilu Zavoda objavljuju se sljedeći podaci o proširenom europskom patentu:

 • klasifikacijska oznaka prema Međunarodnoj klasifikaciji patenata (MKP);
 • broj patenta ;
 • vrsta objavljenog patenta i datum objave patenta;
 • broj predmeta;
 • datum prijave ;
 • podaci o međunarodnoj prijavi patenta: broj međunarodne prijave i datum podnošenja međunarodne prijave;
 • podaci o europskoj prijavi patenta: datum podnošenja i broj europske prijave patenta;
 • podaci o objavi međunarodne prijave: broj i datum međunarodne objave i jezik na kojem je objavljena;
 • podaci o objavi proširenog europskog patenta (broj objave europskog patenta, datum objave i broj izdanja glasila u kojem je patent objavljen te jezik na kojem je objavljen);
 • podaci o pravu prvenstva: broj i datum prve prijave i naznaka države u kojoj je podnesena;
 • podaci o izumitelju;
 • podaci o nositelju patenta;
 • podaci o zastupniku;
 • naziv izuma na hrvatskom jeziku
 • prvi patentni zahtjev, s naznakom broja preostalih patentnih zahtjeva;
 • karakteristični crtež ili crteži na koji se pozivaju opis izuma i patentni zahtjevi, odnosno kemijska formula koja od svih formula navedenih u prijavi najbolje karakterizira izum.

2) Podaci iz stavka 1) ovoga članka označavaju se INID - kodovima.

XI. PATENTNI SPIS

Sadržaj patentnog spisa

Članak 31.
1) Spis o patentu ili konsenzualnom patentu sadržava:
1. naznaku da se izdaje patentni spis ili spis o konsenzualnom patentu;
2. broj patenta;
3. oznaku MKP-a;
4. datum objave patenta ili konsenzualnog patenta;
5. podatke o nositelju patenta, prezime, ime i prebivalište za fizičku osobu, ili tvrtku i sjedište za pravnu osobu;
6. podatke o izumitelju, prezime, ime i prebivalište, ili naznaku o izjavi izumitelja da ne želi biti naveden;
7. podatke o zastupniku, prezime, ime i prebivalište za fizičku osobu, ili tvrtku i sjedište za pravnu osobu;
8. naziv izuma;
9. datum podnošenja prijave;
10. podatke o priznatom pravu prvenstva;
11. datum objave prijave patenta;
12. sažetak;
13. opis izuma;
14. patentne zahtjeve;
15. crteže, ako postoje, odnosno formule ako je riječ o patentu koji je priznat za izum iz područja kemije.
2) Podaci iz stavka 1) ovoga članka označavaju se INID - kodovima.

XII. UPIS PROMJENA U REGISTRE

Zahtjev za upis promjene u registre

Članak 32.
1) Postupak za upis promjene u registre koji se vode u Zavodu pokreće se pisanim zahtjevom na popunjenom obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (obrazac P-2) ili na obrascu koji sadržajem i izgledom u cijelosti odgovara tom obrascu.
2) Zahtjev za upis promjene mora sadržavati:
1. izričitu naznaku da se zahtijeva upis promjene u registar;
2. broj prijave patenta ili broj patenta;
3. podatke o podnositelju zahtjeva, prezime, ime i prebivalište za fizičku osobu, ili tvrtku i sjedište za pravnu osobu;
4. podatke o podnositelju prijave odnosno nositelju patenta, prezime, ime i prebivalište za fizičku osobu, ili tvrtku i sjedište za pravnu osobu;
5. naznaku o kojoj vrsti promjene je riječ.
3) Uz zahtjev iz stavka 2) ovoga članka dostavlja se:
1. dokaz o pravnoj osnovi promjene za koju se upis u registar traži (ugovor ili javna isprava);
2. uredna punomoć ako se postupak za upis promjene pokreće preko zastupnika;
3. dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi i naknadi troškova provođenja upravnoga postupka.
4) Ugovor ili javna isprava kojom se dokazuje pravni temelj promjene za koju se upis u registre iz stavka 1) ovoga članka traži, dostavlja se u izvorniku ili ovjerenoj kopiji, u cijelosti ili u dijelu iz kojeg je jasno vidljivo da je promjena učinjena.
5) Ako predviđeni prostor u pojedinoj rubrici obrasca P-2 nije dovoljan, zahtijevani se podatak, s naznakom rubrike i njenog punog sadržaja, prilaže kao poseban dodatak obrascu P-2.
6) Presliku popunjenoga P-2 obrasca iz stavka 1) ovoga članka, Zavod dostavlja podnositelju, kao potvrdu primitka zahtjeva i pripadajućih priloga.
7) Podaci o upisu promjene u registre objavljuju se uz odgovarajuće podatke iz stavka 2) ovoga članka u službenom glasilu Zavoda.
8) Podaci koji se objavljuju u službenom glasilu Zavoda označavaju se INID - kodovima.

XIII INFORMACIJSKE USLUGE

Vrste i način pružanja informacijskih usluga

Članak 33.
1) Zavod u okviru svoje djelatnosti pruža informacijske usluge u skladu sa člankom 55. Zakona i za njih naplaćuje naknadu propisanu posebnim propisom.
2) Informacijske usluge iz stavka 1) ovoga članka u pravilu se odnose na pretraživanje fondova patentnih informacija sadržanih u javno dostupnom dijelu Registra patenata Zavoda kao i u drugim Zavodu dostupnim fondovima patentnih informacija, prema kriterijima zatraženim od naručitelja usluge, a mogu obuhvatiti i druge vrste informacijskih usluga koje su u okviru djelatnosti Zavoda.
3) Zavod pruža informacijske usluge na temelju prethodno podnesenog zahtjeva u pisanom obliku koji mora sadržavati podatke o naručitelju usluge (naziv odnosno ime, adresu i potpis naručitelja) i specifikaciju tražene usluge.
4) Nakon obavljene usluge Zavod dostavlja naručitelju informaciju u pisanom obliku neposredno, poštom ili elektroničkim putem.

XIV PONOVNA USPOSTAVA PRAVA

Sadržaj prijedloga, uvjeti i postupak po prijedlogu i objava podataka

Članak 34.
1) Prijedlog za ponovnu uspostavu prava mora sadržavati sljedeće podatke:

 • izričitu naznaku da se zahtijeva ponovna uspostava prava;
 • broj prijave patenta ili broj patenta;
 • podatke o podnositelju prijedloga;
 • podatke o zastupniku ako ga podnositelj prijedloga ima;
 • potpis podnositelja prijedloga ili njegova zastupnika.

2) Uz zahtjev iz stavka 1) ovoga članka Zavodu se dostavljaju i :

 • navodi o razlozima zbog kojih se zahtijeva ponovna uspostava prava;
 • dokazi o opravdanosti razloga iz točke1. ovoga stavka;
 • dokaz o uplati upravne pristojbe i naknade troškova postupka.

3) Ako prijedlog za ponovnu uspostavu prava ne sadrži sve propisane dijelove iz stavka 1. ovoga članka, Zavod će pozvati podnositelja da u roku od 30 dana od primitka poziva formalno uredi prijedlog. Ako podnositelj ne postupi po pozivu u propisanom roku, Zavod će donijeti zaključak o odbacivanju prijedloga za ponovnu uspostavu prava.
4) Ako je podneseni prijedlog uredan u formalnom smislu ili ako naknadno bude uređen na način propisan stavkom 2. ovoga članka, Zavod će ispitati opravdanost prijedloga.
5) Ako Zavod utvrdi da je prijedlog opravdan, donijet će rješenje kojim se usvaja prijedlog za ponovnu uspostavu prava.
6) Ako Zavod u provedenom postupku utvrdi da je prijedlog potpuno ili djelomično neopravdan, obavijestit će podnositelja prijedloga o razlozima potpunog ili djelomičnog odbijanja i pozvati ga da se u roku od 60 dana izjasni o tim razlozima.
7) Ako se podnositelj ne izjasni o navedenim razlozima u propisanom roku, smatrat će se da je s njima suglasan i Zavod će donijeti rješenje o odbijanju prijedloga za ponovnu uspostavu prava.
8) Ako podnositelj dostavi izjašnjenje iz stavka 6. ovoga članka, Zavod će ispitati njegovu utemeljenost i donijeti odgovarajuće rješenje.
9) Podaci o ponovnoj uspostavi prava objavljuju se uz odgovarajuće podatke iz stavka 1) ovoga članka u službenom glasilu Zavoda.
10) Podaci koji se objavljuju u službenom glasilu Zavoda označavaju se INID-kodovima.

XV SVJEDODŽBA O DODATNOJ ZAŠTITI

Sadržaj podneska

Članak 35.
1) Postupak za izdavanje Svjedodžbe iz članka 71. Zakona pokreće se podneskom koji sadržava:
1. zahtjev za izdavanje Svjedodžbe u kojem moraju biti navedeni sljedeći podaci:
a) izričita naznaka da se zahtijeva izdavanje Svjedodžbe;
b) naziv i adresa podnositelja;
c) naziv i adresa zastupnika, ako ga podnositelj ima;
d) broj temeljnog patenta i naziv izuma;
2. broj i datum prvog odobrenja za stavljanje proizvoda u promet ili naznaka broja i datuma prvog odobrenja, ako podneseno odobrenje nije i prvo odobrenje za stavljanje proizvoda u promet;
3. odobrenje za stavljanje proizvoda u promet, izdano od nadležnog tijela (institucije) i po postupku propisanom posebnim propisom;
4. dokaz iz kojeg je vidljiv identitet proizvoda, sadržaj provedenog postupka i glasilo u kojem je objavljen podatak o odobrenju, ako odobrenje navedeno u točki 2. nije prvo odobrenje za stavljanje proizvoda u promet;
5. dokaz o izvršenoj uplati upravne pristojbe i naknade troškova upravnog postupka za izdavanje Svjedodžbe.
(2)Ako je podnositelj zahtjeva za izdavanje Svjedodžbe nositelj više od jednog patenta za isti proizvod može mu se izdati samo jedna Svjedodžba za taj proizvod.
(3)Ako se dva ili više zahtjeva odnose na isti proizvod i potječu od dva ili više nositelja različitih patenata, svakom od njih može biti izdana po jedna Svjedodžba za taj proizvod.

Objava zahtjeva za izdavanje Svjedodžbe

Članak 36.
U službenom glasilu Zavoda objavljuju se sljedeći podaci iz zahtjeva za izdavanje Svjedodžbe:

 • naziv i adresa podnositelja zahtjeva;
 • broj temeljnog patenta;
 • naziv izuma;
 • broj i datum odobrenja za stavljanje proizvoda u promet i naziv proizvoda navedenog u odobrenju;
 • broj i datum prvog odobrenja za stavljanje proizvoda u promet, kada je to potrebno prema članku 35. stavak 1) točka 2. ovoga Pravilnika.

Postupak za izdavanje Svjedodžbe

Postupak formalnog ispitivanja

Članak 37.
1) Zavod provodi postupak formalnog ispitivanja po podnesenom zahtjevu za izdavanje Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti.
2) U postupku formalnog ispitivanja utvrđuje se sljedeće:
1. je li zahtjev podnesen u propisanoj formi i sadrži li sve podatke propisane člankom 34. stavak 1) točka 1. ovoga Pravilnika;
2. je li plaćena upravna pristojba i naknada troškova upravnog postupka u skladu sa člankom 71. stavak 6) Zakona;
3. je li zahtjev podnesen u roku propisanom člankom 71. stavak 7) Zakona;
4. jesu li uz zahtjev priloženi dokazi propisani člankom 35. stavak 1) točke 3. i 4. ovoga Pravilnika;
5. je li temeljni patent bio važeći u vrijeme podnošenja zahtjeva za izdavanje Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti.
3)Ako podnesak za izdavanje Svjedodžbe ne sadrži dijelove propisane stavkom 2) ovoga članka, Zavod će pozvati podnositelja da u roku od 30 dana od primitka poziva ukloni nedostatke izričito navedene u pozivu.
4)Ako podnositelj u propisanom roku ne ukloni utvrđene nedostatke, Zavod će donijeti zaključak o odbacivanju zahtjeva za izdavanje Svjedodžbe.
5)Ako podnositelj ukloni nedostatke u roku iz stavka 2) ovoga članka Zavod će provesti postupak supstancijalnog ispitivanja.

Postupak supstancijalnog ispitivanja

Članak 38.
1) U postupku supstancijalnog ispitivanja Zavod ispituje sljedeće:
1. jesu li na datum podnošenja zahtjeva bili ispunjeni uvjeti za dobivanje Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti propisani člankom 71. stavak 2. Zakona;
2. je li proizvod za koji se traži Svjedodžba o dodatnoj zaštiti zaštićen temeljnim patentom;
3. je li odobrenje za stavljanje proizvoda u promet izdano na način koji je propisan posebnim propisom;
4. je li taj proizvod već bio predmet Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti.
2) Ako Zavod u postupku ispitivanja utvrdi da su ispunjeni svi propisani uvjeti izdat će Svjedodžbu o dodatnoj zaštiti.
3) Ako Zavod u postupku ispitivanja utvrdi da nisu ispunjeni svi propisani uvjeti rješenjem će odbiti zahtjev za izdavanje Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti.

Sadržaj Svjedodžbe

Članak 39.
Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti sadrži sljedeće podatke:

 • naziv i adresu nositelja svjedodžbe;
 • broj temeljnog patenta;
 • naziv izuma;
 • broj i datum odobrenja za stavljanje proizvoda u promet i naziv proizvoda navedenog u odobrenju;
 • broj i datum prvog odobrenja za stavljanje proizvoda u promet, kada je to potrebno prema članku 35. ovoga Pravilnika;
 • vrijeme trajanja Svjedodžbe.

Trajanje Svjedodžbe

Članak 40.

Trajanje Svjedodžbe računa se na način da se vremensko razdoblje koje je proteklo od datuma podnošenja prijave za temeljni patent do datuma izdavanja prvog odobrenja za stavljanje proizvoda u promet umanji za pet godina.
2) Nositelj temeljnog patenta ima pravo na dodatnu zaštitu samo u slučaju ako je proteklo vremensko razdoblje od podnošenja prijave patenta do izdavanja prvog odobrenja za dodatnu zaštitu dulje od pet godina i to samo za razliku utvrđenu stavkom 1) ovoga članka.

 • Svjedodžba se odnosi na ista prava i podložna je istim ograničenjima i obvezama kao i temeljni patent.
 • Svjedodžba ne može trajati dulje od pet godina od njezina stupanja na snagu.
 • Naknada za održavanje Svjedodžbe plaća se za svaku godinu njena efektivnog trajanja.

Ako je završno razdoblje kraće od dvanaest mjeseci naknada se plaća za cijelu godinu.

 • Naknada se plaća jednokratno za cijelo razdoblje trajanja Svjedodžbe.
 • Nositelj je dužan uplatiti održavanje svjedodžbe u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu Svjedodžbe u iznosu propisanom posebnim propisom.

Objava podataka

Članak 41.
1) Zavod u službenom glasilu objavljuje osim podataka iz članka 73. stavak 1) Zakona i sljedeće podatke:
a) naziv i adresu nositelja Svjedodžbe;
b) broj temeljnog patenta;
c) naziv izuma;
d) broj i datum odobrenja za stavljanje proizvoda u promet i naziv proizvoda navedenog u odobrenju;
e) broj i datum prvog odobrenja za stavljanje proizvoda u promet, kada je to potrebno prema članku 35. ovoga Pravilnika;
f) vrijeme trajanja svjedodžbe.
2) U slučaju odbijanja zahtjeva za izdavanje svjedodžbe Zavod će u službenom glasilu objaviti podatke navedene u članku 36. ovoga Pravilnika.
3) Objavljeni podaci se upisuju u registar patenata.

XVI. POSTUPAK S MEĐUNARODNIM PRIJAVAMA PATENATA KOJE SU ZAVODU PODNESENE PREMA UGOVORU O SURADNJI NA PODRUČJU PATENATA (PCT)

Međunarodna prijava patenta

Članak 42.
1) Međunarodna prijava patenta podnosi se Zavodu kao Prijamnom uredu na engleskom ili hrvatskom jeziku u jednom primjerku.
2) Ako je međunarodna prijava podnesena na hrvatskom jeziku podnositelj je dužan u roku od mjesec dana od datuma zaprimanja te prijave Zavodu podnijeti prijevod međunarodne prijave na engleski jezik.
3) Potrebne preslike međunarodne prijave patenta sa svim dokumentima navedenim u
kontrolnom listu priprema Zavod na trošak podnositelja.
4) Europski Patentni Ured obavlja međunarodno pretraživanje i međunarodno prethodno ispitivanje međunarodnih prijava koje se Zavodu podnose kao Prijamnom uredu.
5) Podnošenje međunarodne prijave podliježe plaćanju pristojbe prema članku 110. stavku 2) Zakona o patentu i pristojbi propisanih PCT Pravilnikom te pristojbi propisanih Sporazumom između Europskog patentnog ureda i Međunarodnog ureda Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo.
Članak 43.
1) Za prijavu patenta koja se podnosi Zavodu kao naznačenom ili izabranom uredu u skladu s člankom 111. stavkom 1) Zakona podnositelj je dužan Zavodu dostaviti:
1. prijevod međunarodne prijave na hrvatski jezik;
2. dokaz o plaćenoj nacionalnoj pristojbi;
2) Ako su patentni zahtjevi izmijenjeni u skladu s člankom 19. PCT Ugovora potrebno je dostaviti prijevod međunarodne prijave iz stavka 1) točke 1. ovoga članka s izmijenjenim patentnim zahtjevima i prijevod izjave iz članka 19. PCT Ugovora u kojoj su objašnjene učinjene izmjene.
3) Ako je međunarodna prijava patenta izmijenjena u skladu s člankom 34. PCT Ugovora i izvješće o međunarodnom prethodnom ispitivanju sadržava dodatke s učinjenim izmjenama, prijevod međunarodne prijave iz stavka 1) točke 1. ovoga članka mora biti u skladu s dodacima izvješća o međunarodnom prethodnom ispitivanju.
Članak 44.
Prijave patenta podnesene u skladu s člankom 111. Zakona, objavljuju se u službenom glasilu Zavoda u skladu s člankom 19. ovoga Pravilnika, najkasnije šest mjeseci od datuma podnošenja prijave Zavodu.

XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o patentima («Narodne novine» broj 146/99 i 32/02.).
Članak 46.
Odredbe iz članaka od 35. do 41. ovoga Pravilnika počet će se primjenjivati 01. ožujka 2010. godine.
Članak 47.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama.
Ministar znanosti, obrazovanja i športa
Doc. dr. sc. Dragan Primorac