Podnositelj prijave podnosi zahtjev za priznanje patenta na obrascu P1 koji je besplatno dostupan u Prijamnom uredu i na internetskim stranicama DZIV-a.

U obrazac P1 upisuju se:

  • podaci o podnositelju (podnositeljima) prijave, podaci o izumitelju i, kada je prikladno, podaci o zastupniku,
  • naziv izuma,
  • podaci o izumitelju (izumiteljima),
  • kontrolni popis podnesenih priloga,
  • potpis,
  • izjavu o prvenstvu, kada je to prikladno

Ispitivača se ove pojedinosti ne tiču, naravno osim naziva izuma.

Naziv izuma – Naziv izuma trebao bi jasno i sažeto izraziti tehničko određenje izuma. U članku 4 stavku 1. točki 2. POP-a navodi se da naziv „ne smije sadržavati komercijalne nazive, žigove, imena, šifre ili kratice uobičajene za pojedine proizvode i slično“. U slučaju da Odjel za pravne poslove utvrdi očigledno neudovoljavanje tim uvjetima, ispitivač bi morao ponovno ispitati naziv u svjetlu svojega tumačenja opisa i patentnih zahtjeva te svih njihovih izmjena. Međutim, potreba izmjene naziva izuma tijekom potpunog ispitivanja, tj. tijekom pripreme teksta priznatog patenta (HR-B-objave) prilično je rijetka.

Ispiši stranicu