4.10. Upućivanje na upotrebu; patentni zahtjevi koji se odnose na upotrebu

Kada se patentnim zahtjevom nastoji definirati izum navođenjem karakteristika upotrebe uređaja, postoji mogućnost da takav patentni zahtjev bude nejasan.

Primjer:

Patentni zahtjev koji glasi «Kutija za odlaganje kazeta s magnetnim vrpcama u okomitom položaju, naznačena time, što su odložene kazete više od gornjih rubova kutije kako bi se olakšalo njihovo vađenje» nije jasan. Patentni zahtjev, iako se odnosi na kutiju, ne definira samu kutiju, već odnos između kutije i kazeta. U takvu patentnom zahtjevu mora se ili jasno navesti veličina kutije, što se, ako se želi, može učiniti definiranjem veličine kazeta ili se takav patentni zahtjev mora odnositi na kombinaciju kutije i kazeta.

Primjer:

«Kutija za odlaganje koja sadržava magnetne vrpce u okomitom položaju …».

Patentni zahtjevi koji se odnose na upotrebu - Za potrebe ispitivanja, patentni zahtjev koji se odnosi na «upotrebu» i koji i koji glasi «Upotreba tvari X kao insekticida» trebao bi se smatrati ekvivalentom patentnog zahtjeva koji se odnosi na «postupak» i koji je oblika «Postupak uništavanja insekata upotrebom tvari X».

Prema tome, patentni zahtjev navedenog oblika ne bi se trebao tumačiti tako kao da se odnosi na samu tvar X, jer bi se moglo smatrati (npr. dodavanjem aditiva) kao da je predviđena za upotrebu kao insekticid. Patentni zahtjev navedenog oblika ima drukčiji opseg zaštite od patentnog zahtjeva koji se odnosi na proizvod «Tvar X koja je predviđena za upotrebu kao insekticid».

Slično tomu, patentni zahtjev koji se odnosi na «Upotrebu tranzistora u sklopu za pojačavanje» bio bi ekvivalentan patentnom zahtjevu koji se odnosi na postupak «Postupak za pojačavanje upotrebom sklopa koji sadrži tranzistor» i ne bi se trebao tumačiti tako kao da se upućuje ni na «patentni zahtjev za proizvod» za «Sklop za pojačavanje u kojem je upotrijebljen tranzistor», niti na «patentni zahtjev za postupak» za «Postupak za upotrebu tranzistora u izvedbi takvog sklopa».

Ispiši stranicu