4. Tehnička provjera sadržaja prijave prije objave

Takvu provjeru provodi patentni ispitivač. Ispitivanjem pretpostavki za objavu prijave patenta utvrđuje se udovoljava li prijava sljedećim uvjetima – članak 34. ZOP-a:

(1) sadržava li sve dijelove iz članka 20. ZOP-a i potrebne priloge (Sadržaj prijave patenta) i jesu li ti dijelovi sastavljeni na propisan način

(2 klasificiranje prijave prema MKP

(3) ispitivanje sažetka, vidi Dio A Poglavlje I. točku 5 i Dio A Poglavlje I. Dodatak 1.

(4) ispitivanje je li u pitanju prijava koja se odnosi na povjerljivi izum.

Ako se takvim ispitivanjem utvrdi da nije udovoljeno uvjetima, Zavod poziva podnositelja prijave da ispravi nedostatke izričito navedene u pozivu u roku od 2 do 3 mjeseca. Ako podnositelj prijave pravodobno ne ispravi nedostatke iz točaka od 1. do 4. navedene u pozivu, Zavod donosi rješenje o odbacivanju prijave.

Ispiši stranicu