5. Sažetak

Svrha sažetka – Prijava mora sadržavati sažetak – članak 20. stavak 1. točka 5. ZOP-a. Svrha sažetka je ukratko dati tehničke podatke o razotkrivanju izuma kako su sadržani u opisu, patentnim zahtjevima i crtežima, ako ih ima. Sažetak mora biti sastavljen tako da može efikasno poslužiti kao instrument za pretragu u određenom području tehnike. U članku 8. POP-a navode se zahtjevi koji se odnose na sažetak. Sažetak prvotno podnosi podnositelj prijave. Posao ispitivača jest odrediti njegov konačan sadržaj, koji se objavljuje u službenom glasilu zajedno s prijavom (objava HR-A2). Ispitivač bi pri tom trebao sažetak razmatrati u odnosu na prijavu kako je podnesena.

Pri određivanju konačnog sadržaja sažetka ispitivač bi trebao uzeti u obzir činjenicu da sažetak služi samo tehničkom informiranju. Sažetak se osobito ne smije upotrebljavati u svrhu tumačenja opsega zahtijevane pravne zaštite. Sažetak bi osobito trebao omogućiti procjenu postoji li potreba uvida u cijeli tekst same prijave patenta podnesene u Republici Hrvatskoj.

Sadržaj sažetka – Sažetak:

  • mora sadržavati naziv izuma,
  • mora sadržavati naznaku o području tehnike na koje se izum odnosi,
  • mora sadržavati kratak pregled biti izuma sadržanog u opisu, patentnim zahtjevima i crtežima. Taj kratak pregled mora biti sastavljen tako da omogućava jasno razumijevanje tehničkog problema, biti rješenja tog problema i osnovnog načina upotrebe ili upotreba tog izuma. Kada je prikladno, sažetak mora sadržavati kemijsku formulu koja od svih formula navedenih u prijavi najbolje karakterizira izum,
  • ne smije sadržavati izjave o tobožnjim odlikama ili vrijednosti izuma ili o teoretskoj mogućnosti njegove primjene,
  • ne smije sadržavati više od 150 riječi,
  • ako prijava sadržava crteže, podnositelj prijave mora naznačiti onu sliku crteža (ili iznimno više od jedne slike) koja se prilaže uz sažetak prilikom objave. Iza svake tehničke karakteristike navedene u sažetku i ilustrirane crtežom mora slijediti pozivna oznaka u zagradi.

Slika koja se prilaže uz sažetak – Ispitivač razmatra ne samo tekst sažetka već i izbor slika koje će se objaviti uz sažetak. Mijenja tekst u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se udovoljilo gore navedenim uvjetima. Odabire drugu sliku (ili slike) crteža ako smatra da ona bolje karakterizira izum. Pri određivanju konačnog sadržaja sažetka, ispitivač se mora usredotočiti na konciznost i jasnoću te ne smije unositi izmjene samo zbog uljepšavanja jezičnog izričaja.

Pri razmatranju sažetka podnositelj prijave i ispitivač trebali bi sažetak provjeriti prema «Kontrolnom popisu za razmatranje sažetka» koji je sadržan u Standardu WIPO-a ST. 12/A, priloženom u Dodatku 1.

Ispiši stranicu