3. Postupak ispitivanja zahtjeva za izdavanje svjedodžbe prije objave

Sukladno članku 87. e stavku 1. ZOP-a Zavod u postupku ispitivanja zahtjeva za izdavanje svjedodžbe utvrđuje:

  • udovoljava li on uvjetima za priznanje datuma podnošenja iz članka 87.d ovoga Zakona, odnosno, je li zahtjev podnesen u propisanoj formi (obrazac P-3 ili obrazac koji sadržajem i izgledom u cijelosti odgovara tom obrascu) i sadrži li sve podatke propisane člankom 8. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 469/2009 i člankom 8. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 1610/96, uključujući naziv proizvoda za koji se svjedodžba traži, te
  • je li plaćena upravna pristojba i naknada troškova upravnog postupka za podnošenje zahtjeva. Ako zahtjev ne udovoljava uvjetima iz članka 87.e stavka 1. i članka 87. c stavka 2. ZOP-a, Zavod će zaključkom naložiti podnositelju da u roku od dva mjeseca od dana njegova primitka ukloni navedene nedostatke. Postupi li podnositelj u skladu sa zaključkom i ukloni nedostatke u postavljenom mu roku, Zavod će ga obavijestiti da se datum primitka zahtijevanih ispravaka utvrđuje kao datum podnošenja urednog zahtjeva za izdavanje svjedodžbe. U suprotnom, Zavod odbacuje zahtjev rješenjem.

Za izdavanje svjedodžbe plaćaju se upravne pristojbe u skladu s posebnim propisima - članak 16. ZOP-a.

Podnositelj zahtjeva trebao bi podnijeti dokaz o izvršenoj uplati upravne pristojbe i naknade troškova upravnog postupka za izdavanje. Zavod pisanim zaključkom nalaže podnositelju zahtjeva koji nije platio upravnu pristojbu i naknadu troška upravnog postupka da to učini u roku od dva mjeseca od dana primitka zaključka. Ako u propisanom roku podnositelj ne plati pristojbe i naknade troškova upravnog postupka zahtjev se odbacuje rješenjem.

Na obrazloženi zahtjev podnositelja Zavod može produljiti ove rokove za razdoblje koje smatra opravdanim, ali ne više od tri mjeseca (članak 87.e stavak 6 ZOP-a).

Sukladno odredbi članka 87.a stavka (4). ZOP-a, pored navedenih uvjeta, Zavod ispituje ima li strani podnositelj zahtjeva koji je fizička ili pravna osoba s prebivalištem ili poslovnim sjedištem izvan Republike Hrvatske patentnog zastupnika ili drugu osobu ovlaštenu za zastupanje prema Zakonu o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva, te ako ima, je li priložena uredna punomoć za zastupanje. Ako punomoć nije dostavljena, na temelju odredbe članka 7. stavka 6. Zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva ("Narodne novine", broj 54/05, 49/11 i 54/13) Zavod će pozvati podnositelja zahtjeva da u roku od dva mjeseca od dana njegova primitka podnese punomoć za zastupanje. U slučaju da podnositelj u roku ne postupi po ovom zaključku, zahtjev za izdavanje svjedodžbe će biti odbačen.

Ispiši stranicu