27 | 09 | 2017

Objavljena nova Direktiva i Uredba Europskog parlamenta i Vijeća

Objavljena nova Direktiva i Uredba Europskog parlamenta i Vijeća


U Službenom listu Europske unije L 242 od 20. rujna 2017., objavljene su Direktiva (EU) 2017/1564 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. rujna 2017. o određenim dopuštenim upotrebama određenih djela i drugih predmeta zaštite koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist osoba koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima i o izmjeni Direktive 2001/29/EZ o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu i Uredba (EU) 2017/1563 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. rujna 2017. o prekograničnoj razmjeni između Unije i trećih zemalja primjeraka u dostupnom formatu određenih djela i drugih predmeta zaštite koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist osoba koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima.

Ovom Direktivom i vezanom Uredbom omogućava se Europskoj uniji i njezinim državama članicama ispunjenje međunarodnih obveza preuzetih potpisivanjem Marakeškog ugovora o olakšanju pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima.

Marakeški ugovor usvojen je na Diplomatskoj konferenciji u Marakešu, 27. srpnja 2013. godine, pod okriljem Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO). Ugovorom se od stranaka zahtijeva da propišu iznimke ili ograničenja od autorskog i srodnih prava u korist slijepih i slabovidnih osoba te osoba koje imaju druge poteškoće pri čitanju otisnutog teksta, a državama koje su stranke ugovora omogućava se međusobna prekogranična razmjena primjeraka knjiga u posebnom, prilagođenom formatu, kao i drugog tiskanog materijala. Marakeški ugovor stupio je na snagu 30. rujna 2016. godine kada je ratificiran od strane 20 država. Europska unija potpisala je Marakeški ugovor 30. travnja 2014. godine.

Države članice EU dužne su uskladiti nacionalno zakonodavstvo s ovom Direktivom do 11. listopada 2018. godine.

Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije, a primjenjuje se od 12. listopada 2018. godine.
 
Ispiši stranicu