2.1. Tehničke karakteristike izuma

U članku 6. stavku 1. POP-a navodi se: «Patentni zahtjevi moraju biti sastavljeni tako da definiraju izum isključivo tehničkim karakteristikama izuma». To znači da patentni zahtjevi ne bi trebali sadržavati navode koji se, na primjer, odnose na komercijalne prednosti ili na druge ne- tehničke karakteristike. Navodi o namjeni trebali bi se dopustiti, ako pridonose definiranju izuma. Nije potrebno da svaka karakteristika bude izražena pomoću strukturnog ograničenja. Funkcionalna ograničenja mogu biti uključena, pod uvjetom da stručna osoba u određenom području nema poteškoća u pronalaženju načina za izvođenje takve funkcije bez upotrebe inventivnih vještina.

Patentni zahtjevi za upotrebu izuma, u smislu njegove tehničke primjene, također su dopušteni.

Ispiši stranicu