3.6. Mikrobiološki postupci

Članak 6. točka 1. ZOP-a glasi da se izuzeće od patentibilnosti «životinjskih pasmina, sorti bilja i bitno bioloških postupak za dobivanje biljaka ili životinja» ne odnosi na nebiološke postupke ili na mikrobiološke postupke ili na proizvode dobivene tim postupcima.

Mikrobiološki postupak znači bilo koji postupak koji uključuje ili koji se provodi na mikrobiološkom materijalu ili postupak čiji je proizvod mikrobiološki materijal (članak 6. točka 1. ZOP-a). Prema tome, izraz «mikrobiološki postupak» tumači se kao postupak koji obuhvaća ne samo postupke koji se provode na mikrobiološkom materijalu ili na postupke čiji je proizvod mikrobiološki materijal, npr. dobiven genetičkim inženjeringom, već i na postupke koji uključuju i mikrobiološke i nemikrobiološke korake.

U članku 6. točki 1.ZOP-a navodi se i da proizvodi dobiveni mikrobiološkim postupkom nisu izuzeti od patentibilnosti (zahtijevanje zaštite proizvoda). Međutim, trebalo bi se napomenuti da se patentni zahtjevi koji se odnose na sorte bilja ili na životinjske pasmine ne mogu dopustiti, čak i ako je sorta dobivena mikrobiološkim postupkom (članak 6. točka 1. ZOP-a). Izuzeće od patentibilnosti životinjskih pasmina i sorte bilja navedeno u članku 6. točki 1. ZOP-a. primjenjuje se bez obzira na način na koji su dobivene.

Ponovljivost rezultata mikrobioloških postupaka od posebne je važnosti. Posebna pozornost trebala bi se posvetiti uvjetu ponovljivosti iz Dijela A poglavlja I. točke 6.1. «Izumi koji se odnose na biološki materijal; dostupnost javnosti».

Što se tiče biološkog materijala pohranjena u ovlaštenoj ustanovi pod uvjetima iz članka 20. stavka 5. ZOP-a., ponovljivost je osigurana mogućnošću uzimanja uzoraka (članak 13. POP-a) i, prema tome, u prijavi nije potrebno navoditi drugi postupak za dobivanje biološkog materijala.

Ispiši stranicu