2.2. Dijelovi rješenja o odbijanju

(i) Uvodni dio

Naziv organa, pozivanje na relevantne članke Zakona o patentu, npr. na članak 15. ZOP-a – Nadležnost DZIV-a; članak 47. stavak 3. ZOP-a – Odbijanje, kratka naznaka predmeta postupka.

(ii) Dispozitiv (izreka):

Dispozitivom (izrekom) se rješava o predmetu postupka.

(iii) Obrazloženje rješenja

Uz uvjete propisane Zakonom o općem upravnom postupku, detaljno se objašnjava poželjan način iznošenja činjenica i dokaza na temelju kojih je rješenje doneseno.

Pod činjenicama trebalo bi navesti kratak opis predmeta i kratak pregled glavnih razloga za donošenje takva rješenja te pregled najvažnijih odgovora što ih je dao podnositelj prijave. Činjenice i podneske koji nisu relevantni za donošenje rješenja, npr. zahtjeve za izmjenu koji nisu prihvaćeni, trebalo bi izostaviti.

Činjenice i podnesci moraju jasno upućivati na predmet prijave i dokumente (osobito patentne zahtjeve) na kojima se temelji rješenje.

Obrazloženje mora sadržavati logičkim slijedom one argumente koji opravdavaju takvo rješenje. Rješenje bi trebalo biti potpuno i samodostatno, npr. u pravilu bez pozivanja. Međutim, ako je neko pitanje već detaljno obrađeno u određenom podnesku sadržanom u spisu predmeta, obrazloženje rješenja može sadržavati kratak prikaz njegova sadržaja uz upućivanje na relevantan podnesak za više detalja.

Zaključci koji proizlaze iz činjenica i dokaza, npr. publikacija, moraju biti razjašnjeni. Dijelovi publikacije koji su od važnosti za donošenje rješenja moraju biti citirani tako da se ti zaključci mogu bez teškoće provjeriti. Nije dostatno, na primjer, samo ustvrditi da citirane publikacije dokazuju da je predmet patentnog zahtjeva poznat ili očigledan. Umjesto toga trebala bi se navesti upućivanja na svaki pojedini dio u publikacijama koji dokazuje da je to tako.

Osobito je važno posebnu pozornost posvetiti važnim činjenicama i argumentima koji bi mogli ne ići u prilog rješenju. Ako se to ne učini, mogao bi se steći dojam da je došlo do propusta. Dokumenti koji se odnose na iste činjenice ili na iste argumente mogu se tretirati skupno, kako bi se izbjegla nepotrebno duga obrazloženja. 

Potreba potpunog i detaljnog obrazlaganja osobito je velika kada se obrazlažu sporna pitanja koja su važna za donošenje rješenja. S druge strane, nepotrebni detalji ili dodatni razlozi koji dokazuju ono što je već dokazano ne bi se trebali navoditi.

(iv) Uputa o pravnom lijeku

Rješenja DZIV-a o odbijanju koja su podložna pravnom lijeku ili žalbi moraju biti popraćena pisanom uputom o mogućnosti pravnog lijeka ili žalbe. U toj se uputi podnositelju prijave mora skrenuti pozornost na odredbe članka 15. stavka 2. ZOP-a, čiji se tekst navodi.

Ispiši stranicu