Vijeće stručnjaka obavlja zadaće utvrđene Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima (u daljnjem tekstu: Zakon), a to su provođenje postupaka posredovanja  u slučajevima predviđenim u članku 239. Zakona, davanje mišljenja o prijedlogu cjenika organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava prema članku 235. stavku 6. Zakona te druga stručna mišljenja propisana Zakonom.

Radom Vijeća stručnjaka upravlja predsjednik Vijeća, koji nadzire i prati obavljanje poslova koji su u djelokrugu njegova rada.
Vijeće stručnjaka radi na temelju Zakona, Pravilnika o Vijeću stručnjaka za naknade na području autorskog i srodnih prava i drugih propisa. Vijeće stručnjaka usvaja i poslovnik o svom radu.

Vijeće stručnjaka raspravlja i odlučuje na sjednicama, a o radu sjednice vodi se zapisnik. Vijeće donosi stručno mišljenje većinom glasova svih članova Vijeća stručnjaka. Pisano mišljenje dostavlja se strankama koje su sudjelovale u postupku.

Naknadu za rad Vijeća stručnjaka u svakom predmetu plaćaju stranke koje sudjeluju u postupku, i to u jednakim dijelovima, ako Vijeće stručnjaka ne odluči drugačije. Naknada se plaća u roku od 15 dana od dana zaprimanja mišljenja Vijeća stručnjaka. Visina naknade utvrđena je člankom 7. Pravilnika o Vijeću stručnjaka za naknade na području autorskog i srodnih prava.

 

Ispiši stranicu