Međunarodna zaštita dizajna

Zaštita industrijskoga dizajna ostvaruje se prema teritorijalnom načelu, odnosno zaštita vrijedi samo na teritoriju zemlje u kojoj je to pravo priznato.

Zaštita na teritoriju drugih zemalja može se ostvariti na sljedeće načine:

 • podnošenjem zasebne prijave nadležnom uredu svake zemlje na čijem teritoriju se traži zaštita

 • za cjelokupni teritorij Europske Unije, podnošenjem jedne prijave odnosno e-prijave za dizajn Zajednice izravno nadležnom uredu za registraciju industrijskog dizajna Europske unije (Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo, EUIPO) ili putem Haškog sustava za međunarodnu registraciju industrijskog dizajna.
  Svaka fizička i pravna osoba iz Hrvatske može podnijeti prijavu za dizajn Zajednice.
  Prijava dizajna Zajednice može se podnijeti i preko Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.
  Više informacija o podnošenju i troškovima prijave za dizajn Zajednice nalazi se na internetskim stranicama EUIPO-a.

 • podnošenjem jedne međunarodne e-prijave putem Haškog sustava za međunarodnu registraciju industrijskog dizajna izravno Međunarodnom uredu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO). Takva jedna prijava može obuhvatiti čak do 100 dizajna i više od 60 država te se može koristiti za pozivanje na pravo prioriteta u odnosu na naknadno podnesene prijave.
  Hrvatska je članica Ženevskog akta (1999) i Haškog akta (1960) iz Haškog sporazuma te svaka fizička ili pravna osoba iz Hrvatske može podnijeti međunarodnu prijavu putem Haškog sustava.
  Više informacija o podnošenju međunarodne prijave, državama koje se međunarodnom registracijom mogu obuhvatiti i odnosnim troškovima nalazi se na internetskim stranicama WIPO-a.

Ispiši stranicu